Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.

Dnia 18-10-2019 godz. 14:20:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11