Narzędzia:

Głosowania w dniu 30-05-2012 na 13. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 20
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 22:33:11 nieobecny Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

2 22:36:29 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy

3 22:37:06 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1

4 22:37:32 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2

5 22:37:54 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 3

6 22:38:34 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 4

7 22:39:09 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 5

8 22:39:41 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 6

9 22:40:14 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 7, 11

10 22:40:39 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 8

11 22:41:03 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 9

12 22:41:26 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 10

13 22:41:51 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 12

14 22:42:30 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 13

15 22:43:03 nieobecny Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

16 22:44:11 nieobecny Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 22:45:04 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 22:47:20 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka

19 22:48:06 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

20 22:49:41 nieobecny Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek