Narzędzia:

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-05-2012 godz. 22:40:39

Poprawka 8

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 15