Narzędzia:

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-05-2012 godz. 22:42:30

Poprawka 13

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 15