Narzędzia:

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-05-2012 godz. 22:41:03

Poprawka 9

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 16