Narzędzia:

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-05-2012 godz. 22:40:14

Poprawka 7, 11

Za: 28 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16