Narzędzia:

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-05-2012 godz. 22:43:03

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15