Narzędzia:

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-05-2012 godz. 22:37:32

Poprawka 2

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 16