Narzędzia:

78. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o leczeniu niepłodności

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 608do druku 6083245do druku 3245do druku 324534703470 A
Druki senackie: 949949 A949 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 949.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o leczeniu niepłodności.

druki sejmowe nr 608, do druku 608, 3245, do druku 3245, 3470 ,3470-A

druki senackie nr 949, 949 A
 

Był to poselski i rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa dotyczy m.in. zasad ochrony zarodka i komórek rozrodczych w odniesieniu do ich zastosowania w biologii i medycynie w związku z leczeniem niepłodności; sposobów leczenia niepłodności, w tym stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji; zadań władz publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia rozrodczego; warunków dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji; zasad funkcjonowania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. 

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 949 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 3369 cz. 1.3369 cz. 2.do druku 336934993499 A
Druki senackie: 952952 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 952.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3369, do druku 3369, 3499, 3499-A

druki senackie nr 952, 952 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa wdraża do prawa krajowego przepisy UE dotyczące wymogu przekazywania Komisji Europejskiej informacji statystycznych dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych, tj. dyplomów i świadectw marynarzy, wydawanych przez polską administrację morską. Ponadto nowelizacja zawiera szereg regulacji, które mają charakter porządkujący oraz doprecyzowujący i dotyczą np. budowy i wyposażenia statku, wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (CMKE).
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 cz

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 952 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy.
Druki sejmowe: 335234863486 A
Druki senackie: 945945 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 945.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3352, 3486, 3486-A

druki senackie nr 945, 945 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Głównym celem zmiany ustawy o rachunkowości jest transpozycja przepisów prawa UE odnośnie do jednostek innych niż jednostki mikro. Ponadto ustawa wprowadza uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej, których celem jest redukcja obciążeń administracyjnych dla małych jednostek, do których zaliczane są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy nie przekraczają co najmniej dwóch z trzech określonych w projekcie wielkości.

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (30) do ustawy (druk nr 945 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki senackie: 944944 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 944.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3230, do druku nr 3230, 3468, 3468-A

druki senackie nr 944, 944 A

 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu zmianę systemu finansowania wydatków stanowiących koszty działalności Komisji Nadzoru Finansowego i urzędu zapewniającego obsługę KNF. Ponadto ustawa dotyczy m.in. rozszerzenia partycypacji poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym w ponoszeniu kosztów nadzoru nad tym rynkiem.


Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.  

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 944 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Leszek Czarnobaj.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2927do druku 2927do druku 2927do druku 29273444
Druki senackie: 942942 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 942.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych.

druki sejmowe nr 2927, do druku nr 2927, 3444

druki senackie nr 942, 942 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa dotyczy określenia możliwości prowadzenia przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, albo działające na zasadach właściwych dla tych spółek posiadających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyła się 23 czerwca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 942 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3361do druku 336134563456 A
Druki senackie: 943943 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 943.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

druki sejmowe nr 3361, do druku nr 3361, 3456, 3456-A

druki senackie nr 943, 943 A

 

Był to senacki projekt ustawy. 
 

Ustawa dotyczy zasad funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej i modyfikacji regulacji określających: zasady ponoszenia kosztów oraz sporządzania planów finansowych instytucji, zadania dyrektora instytucji i zasady tworzenia funduszu zapasowego instytucji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94 posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyła się 23 czerwca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 943 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 3388do druku 33883455
Druki senackie: 940940 A940 B940 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 940.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

druki sejmowe nr 3388, do druku nr 3388, 3455

druki senackie nr 940, 940 A, 940 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Ustawa dotyczy poszerzenia katalogu przypadków, w których zmiana określonych decyzji np. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto nowelizacja wydłuża terminy na złożenie wniosku o wydanie określonych decyzji, do których dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

-  Komisji Gospodarki Narodowej,

-  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

-  Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 czerwca 2015 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 940 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Hodorowicz.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 940 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3384do druku 3384do druku 338434463446 A
Druki senackie: 936936 A936 B936 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 936.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

druki sejmowe nr 3384, do druku nr 3384, 3446, 3446-A

druki senackie nr 936, 936 A, 936 B

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.
 

W ustawie doprecyzowano, że do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki, należy prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej, w sytuacji gdy nie zapewnia tego niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik turystyczny.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 


Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 czerwca 2015 r.

Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków dotyczących ustawy nie uzyskał większości głosów.

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 936 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Stanisław Iwan.

Sprawozdawcą mniejszości komisji w tej sprawie będzie senator Andrzej Matusiewicz.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 936 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy.
Druki sejmowe: 3249.pdf32493249-002.pdf3249-03.pdfdo druku 3249
Druki senackie: 931931 A931 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 931.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3249, do druku nr 3249, 3443

druki senackie nr 931, 931 A, 931 B

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

W przepisach dotyczących własności przemysłowej uregulowane są kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, jak również praw ochronnych na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. W nowelizacji zaproponowano zmiany przepisów dotyczących opłat za uzyskanie ochrony dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz uproszczono procedury postępowania przed Urzędem Patentowym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 23 czerwca 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (24) do ustawy (druk nr 931 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (24) do ustawy (druk nr 931 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.


10.

Ustawa zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki senackie: 937937 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 937.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 3091, do druku nr 3091, 3229, do druku nr 3229, 3415, 3415-A

druki senackie nr 937, 937 A

 

Były to poselski i senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Ustawa przewiduje zniesienie zakazu wyodrębniania na własność lokali oraz ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odniesieniu do lokali mieszkalnych wybudowanych przy użyciu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rządowych. Lokale mieszkalne w zasobach towarzystw na wniosek złożony do 30 września 2009 r. mogą zostać wyodrębnione na własność.

 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

  Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 937 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senatorJan Michalski.