Narzędzia:

Pos.1, 8-9.11.2011 - wybór Marszałka Senatu (druk nr 1)
Pos.1, 8-9.11.2011 - wybór Wicemarszałków Senatu (druki nr 3, 4, 5)
Pos.1, 8-9.11.2011 - wybór Sekretarzy Senatu (druk nr 6)
Pos.2, 17.11.2011 - powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (druk nr 7)
Pos.2, 17.11.2011 - wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (druk nr 8)
Pos.2, 17.11.2011 - powołanie stałych komisji senackich (druk nr 9)
Pos.2, 17.11.2011 - wybór przewodniczących stałych komisji senackich (druk nr 10)
Pos.3, 20-22.12.2011 - o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej ( druk nr 22)
Pos.3, 20-22.12.2011 - o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 18)
Pos.3, 20-22.12.2011 - o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 20)
Pos.3, 20-22.12.2011 - o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 19)
Pos.3, 20-22.12.2011 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (druk nr 11)
Pos.3, 20-22.12.2011 - drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa (druk nr 12)
Pos.3, 20-22.12.2011 - drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (druk nr 17)
Pos.3, 20-22.12.2011 - Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2011 r. (druk nr 13)
Pos.3, 20-22.12.2011 - wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa (druk nr 15)
Pos.3, 20-22.12.2011 - wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury (druk nr 16)
Pos.3, 20-22.12.2011 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 23)
Pos.3, 20-22.12.2011 - o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 24)
Pos.4, 19.01.2012 -o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.( druk nr 34)
Pos.4, 19.01.2012 - o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 37)
Pos.4, 19.01.2012 - o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 33)
Pos.4, 19.01.2012 - o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.(druk nr 32)
Pos.4, 19.01.2012 - o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 36)
Pos.5,1-2.02.2012 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku (druk nr 29)
Pos.5,1-2.02.2012 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza. (druk nr 30)
Pos.5, 1-2.02.2012 - o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 50)
Pos.5, 1-2.02.2012 - o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. (druk nr 35)
Pos.5, 1-2.02.2012 - o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 52)
Pos.5, 1-2.02.2012 - wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (druk nr 51)
Pos.5, 1-2.02.2012 - trzecie czytanie projektu uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa (druk nr 12)
Pos.5, 1-2.02.2012 - program prac Komisji Europejskiej na rok 2012. (druk nr 46)
Pos.5, 1-2.02.2012 - pakiet Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014-2020
Pos.5, 1-2.02.2012 - Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca sytuacji w polskiej prokuraturze
Pos.6, 15-16.02.2012 - ustawa budżetowa na rok 2012.(druk nr 53)
Pos.6, 15-16.02.2012 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników (druk nr 31)
Pos.6, 15-16.02.2012 - drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego (druk nr 45)
Pos.6, 15-16.02.2012 - wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza (druk nr 54)
Pos.6, 15-16.02.2012 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 61)
Pos.7, 14.03.2012 - o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 66)
Pos.7, 14.03.2012 - o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 67)
Pos.7, 14.03.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27)
Pos.7, 14.03.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 38)
Pos.7, 14.03.2012 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 73)
Pos.8, 28-29.03.2012 - o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie (druk nr 65)
Pos.8, 28-29.03.2012 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (druk nr 68)
Pos.8, 28-29.03.2012 - o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69)
Pos.8, 28-29.03.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 42)
Pos.8, 28-29.03.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 41)
Pos.8, 28-29.03.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 47)
Pos.8, 28-29.03.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (druk nr 25)
Pos.8, 28-29.03.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk nr 26)
Pos.8, 28-29.03.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 48)
Pos.8, 28-29.03.2012 - drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską COM(2012)048 oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi wydawanych na receptę lekarską COM(2012)049 (druk nr 75)
Pos.8, 28-29.03.2012 - drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120 rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha (druk nr 55)
Pos.8, 28-29.03.2012 - trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (druk nr 25)
Pos.9, 11-12.04.2012 - o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 78)
Pos.9, 11-12.04.2012 - o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 81)
Pos.9, 11-12.04.2012 - o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (druk nr 77)
Pos.9, 11-12.04.2012 - o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 79)
Pos.9, 11-12.04.2012 - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (druk nr 80)
Pos.9, 11-12.04.2012 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą (druk nr 72)
Pos.9, 11-12.04.2012 - o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. (druk nr 85)
Pos.9, 11-12.04.2012 - trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą (druk nr 72)
Pos.10, 25-26.04.2012 - o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk nr 86)
Pos.10, 25-26.04.2012 - o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 87)
Pos.10, 25-26.04.2012 - o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw( druk nr 83)
Pos.10, 25-26.04.2012 - o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druk nr 84)
Pos.10, 25-26.04.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 49)
Pos.10, 25-26.04.2012 - drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” (druk nr 92)
Pos.10, 25-26.04.2012 - Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zmian w programach nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych.
Pos.10, 25-26.04.2012 - o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk nr 96)
Pos.11, 9-10.05.2012 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 roku miesiącem Jego pamięci (druk nr 98)
Pos.11, 9-10.05.2012 - o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 95)
Pos.11, 9-10.05.2012 - o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 101)
Pos.11, 9-10.05.2012 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.(druk nr 102)
Pos.11, 9-10.05.2012 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druk nr 103)
Pos.11, 9-10.05.2012 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druk nr 104)
Pos.11, 9-10.05.2012 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. (druk nr 105)
Pos.11, 9-10.05.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 59)
Pos.11, 9-10.05.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 60)
Pos.11, 9-10.05.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 58)
Pos.11, 9-10.05.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (druk nr 39)
Pos.11, 9-10.05.2012 - drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę śmierci Bolesława Prusa (druk nr 82)
Pos.11, 9-10.05.2012 - o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 111)
Pos.11, 9-10.05.2012 - o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 112)
Pos.11, 9-10.05.2012 - o zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 110)
Pos.12, 23-24.05.2012 - o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 114)
Pos.12, 23-24.05.2012 - o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.(druk nr 115)
Pos.12, 23-24.05.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 63)
Pos.13, 30.05.2012 - o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 113)
Pos.13, 30.05.2012 - o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (druk nr 118)
Pos.13, 30.05.2012 - o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (druk nr 117)
Pos.13, 30.05.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 57)
Pos.13, 30.05.2012 - o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro (druk nr 116)
Pos.13, 30.05.2012 - informacjaRządu RP na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju
Pos.13, 30.05.2012 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 132)
Pos.14, 13-14.06.2012 - debata na temat sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju Grupy Wyszehradzkiej
Pos.14, 13-14.06.2012 - drugie czytanie projektu uchwały w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (druk nr 119) Pos.14. 13-14.06.2012 o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. (druk nr 128)
Pos.14, 13-14.06.2012 - o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (druk nr 127)
Pos.14, 13-14.06.2012 - o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (druk nr 130)
Pos.14, 13-14.06.2012 - o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 124)
Pos.14, 13-14.06.2012 - o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk nr 131)
Pos.14, 13-14.06.2012 - uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (druk nr 129)
Pos.14, 13-14.06.2012 - o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 126)
Pos.14, 13-14.06.2012 - o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druk nr 125)
Pos.14, 13-14.06.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 43 S)
Pos.14, 13-14.06.2012 - drugie czytanie projektu uchwały z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912-1995) (druk nr 99)
Pos.14, 13-14.06.2012 - informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2011 roku (druk nr 90)
Pos.14, 13-14.06.2012 - o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 140)
Pos.14, 13-14.06.2012 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 139)
Pos. 15, 5-6.07.2012 - o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druk nr 148)
Pos.15, 5-6.07.2012 - drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski (druk nr 123)
Pos.15, 5-6.07.2012 - o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 141)
Pos.15, 5-6.07.2012 - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 142) Pos.15. 5-6.07.2012 o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (druk nr 143)
Pos.15, 5-6.07.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (druk nr 56)
Pos.15, 5-6.07.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (druk nr 44)
Pos.15, 5-6.07.2012 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego
Pos.15, 5-6.07.2012 - Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku (druk nr 89)
Pos.15, 5-6.07.2012 - Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2011 roku (w okresie polskiej prezydencji) (druk nr 106)
Pos.16, 25-26.07.2012 - o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (druk nr 145)
Pos.16, 25-26.07.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 107)
Pos.16, 25-26.07.2012 - o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 153)
Pos.16, 25-26.07.2012 - o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 152)
Pos.16, 25-26.07.2012 - o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154)
Pos.16, 25-26.07.2012 - o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 147)
Pos.16, 25-26.07.2012 - o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” (druk nr 146)
Pos.16, 25-26.07.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 70)
Pos.16, 25-26.07.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 76)
Pos.16, 25-26.07.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 94)
Pos.16, 25-26.07.2012 - Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2011 roku. (druk nr 97)
Pos.16, 25-26.07.2012 - Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 109)
Pos.16, 25-26.07.2012 - trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego (druk nr 122)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 171)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk nr 166)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (druk nr 165)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy - Prawo prasowe (druk nr 169)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druk nr 155)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 163)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy o paszach (druk nr 158)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw(druk nr 156)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 172)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druk nr 174)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 167)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 164)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” (druk nr 168)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o zmianie ustawy - Prawo celne (druk nr 173)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. (druk nr 157)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 135)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego (druk nr 161)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - Drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza (druk nr 160)
Pos. 17, 2-3.08.2012 - Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 roku petycji (druk nr 151)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka (druk nr 74)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. (druk nr 186)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 187)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. (druk nr 91)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 181)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 162)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (druk nr 183)

Pos. 18, 3-4.10.2012 - o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druk nr 182)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 185)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe (druk nr 184)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego  (druk nr 134)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 138)
Pos. 18, 3-4.10.2012 - Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2011
Pos. 19, 17-18.10.2012 - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem (druki nr 133)
Pos. 19, 17-18.10.2012 - Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. (druk nr 176)
Pos. 19, 17-18.10.2012 - o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 198)
Pos. 19, 17-18.10.2012 - o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 196)
Pos. 19, 17-18.10.2012 - o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (druk nr 197)
Pos. 19, 17-18.10.2012 - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 208)
Pos. 19, 17-18.10.2012 - Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny (druk nr 149)
Pos. 19, 17-18.10.2012 - Drugie czytanie projektu uchwały - stanowisko Senatu RP w sprawie udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej (druk nr 177)
Pos. 19, 17-18.10.2012 - Informacja rządu na temat sytuacji mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępu do pomocy publicznej (druk nr 211)
Pos. 19, 17-18.10.2012 - Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 88)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.  (druk nr 223)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 209)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 216)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (druk nr 213)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 200)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 225)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 199)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego druk nr 214)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druk nr 195)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski (druk nr 212)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r. (druk nr 201)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. (druk nr 204)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku ( druk nr 202)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku (druk nr 203)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r.(druk nr 205)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.  (druk nr 206)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r.  (druk nr 207)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r. (druk nr 215)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 222)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - drugie czytanie projektu uchwały w dziesiątą rocznicę patronowania Polsce przez św. Andrzeja Bobolę (druk nr 121)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - drugie czytanie projektu uchwały z okazji 70-rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów (druk nr 221)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 roku (druk nr 137)
Pos. 20, 9-10.11.2012 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 227, druk nr 228)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 250)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (druk nr 243)

Pos. 22, 29-30.11.2012 - o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 230)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 247)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o nasiennictwie (druk nr 231)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (druk nr 233)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (druk nr 229)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 232)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 235)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 234)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druk nr 252)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o zmianieustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 246)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. (druk nr 236)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator (druk nr 237)
Pos. 22, 29-30.11.2012 -  drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druk nr 210)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 188)
Pos. 22, 29-30.11.2012 - zmiany w składzie komisji senackiej (druk nr 257)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (druk nr 255)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - o odpadach (druk nr 249)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 267)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - Prawo pocztowe (druk nr 254)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (druk nr 251)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 263)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druk nr 264)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 262)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk nr 253)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 268)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (druk nr 248)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. (druk nr 245)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 191)
Pos. 23, 12-13.12.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 120)
Pos. 24, 19-20.12.2012 - o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 260)
Pos. 24, 19-20.12.2012 - o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 261)
Pos. 24, 19-20.12.2012 - o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 265)
Pos. 24, 19-20.12.2012 - o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk nr 269)
Pos. 24, 19-20.12.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 220)
Pos. 24, 19-20.12.2012 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe (druk nr 219)
Pos. 24, 19-20.12.2012 - informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości
Pos. 24, 19-20.12.2012 - zmiana w składzie komisji senackiej (druk nr 275)
Pos. 25, 8-9.01.2013 - ustawa budżetowa na rok 2013 (druk nr 274)
Pos. 25, 8-9.01.2013 - o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 270)
Pos. 25, 8-9.01.2013 - o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 271)
Pos. 25, 8-9.01.2013 - o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 273)
Pos. 25, 8-9.01.2013 - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 272)
Pos. 25, 8-9.01.2013 - o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 282)
Pos. 25, 8-9.01.2013 - o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 280)
Pos. 25, 8-9.01.2013 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 190)
Pos. 25, 8-9.01.2013 - drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków COM(2012)614 (druk nr 279)
Pos. 26, 30.01.2013 - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 289)
Pos. 26, 30.01.2013 - o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( druk nr 281)
Pos. 26, 30.01.2013 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r. (druk nr 283)
Pos. 26, 30.01.2013 - o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (druk nr 290)
Pos. 26, 30.01.2013 - Informacja Prezesa Narodowego Banku Polskiego o działaniach antykryzysowych podejmowanych przez NBP mających na celu wejście Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego
Pos. 26, 30.01.2013 - Informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat sytuacji w kolejnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku
Pos. 27, 20-21.02.2013 - o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 291)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - o środkach ochrony roślin (druk nr 288)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 293)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 292)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 287)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 189)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk nr 108)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 242)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - Informacja rządu o działaniach podjętych na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwa członkowskie Unii Europejskiej
Pos. 27, 20-21.02.2013 - Program prac Komisji Europejskiej na rok 2013 (druk nr 277)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (druk nr 296)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 302)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o  zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 192)
Pos. 27, 20-21.02.2013 - o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. (druk nr 303)
Pos. 28, 6-7.03.2013  -o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr  298)
Pos. 28, 6-7.03.2013 - o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (druk nr 297)
Pos. 28, 6-7.03.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 256)
Pos. 28, 6-7.03.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej (druk nr 226)
Pos. 28, 6-7.03.2013 - Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011. (druk nr 294)
Pos. 28, 6-7.03.2013 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 311)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 306)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 305)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 307)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec ─ grudzień 2012 r. (podczas prezydencji cypryjskiej) (druk nr  308)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 218)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - Drugie czytanieprojektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 278)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty  (druk nr 276)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - Drugie czytanie: projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka (druk nr 284, 295)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały w 15. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Królowej (druk nr 193)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci (druk nr 240)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - Drugie czytanie  projektu uchwały - stanowisko Senatu RP w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej (druk nr 239)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w nowojorskiej dzielnicy Maspeth (druk nr 217)
Pos. 29, 20-21.03.2013 - Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci (druk nr 240)
Pos. 30, 3-4.04.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN (druk nr 312)
Pos. 30, 3-4.04.2013 - o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 315)
Pos. 30, 3-4.04.2013 - o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 313)
Pos. 30, 3-4.04.2013 - o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 314)
Pos. 30, 3-4.04.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo celne (druk nr 241)
Pos. 30, 3-4.04.2013 - Informacja Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego na temat konsolidacji i prywatyzacji branży przemysłu chemicznego w Polsce.
Pos. 31, 17-18.04.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim (druk nr 322)
Pos. 31, 17-18.04.2013 - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 318)
Pos. 31, 17-18.04.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 300)
Pos. 31, 17-18.04.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 301)
Pos. 31, 17-18.04.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 286)
Pos. 31, 17-18.04.2013 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 333)
Pos. 32, 24-25.04.2013 - o  zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 325)
Pos. 32, 24-25.04.2013 - o  zmianie ustawy o podatku rolnym (druk nr 326)
Pos. 32, 24-25.04.2013 - o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 328)
Pos. 32, 24-25.04.2013 - o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 327)
Pos. 32, 24-25.04.2013 - o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. (druk nr 329)
Pos. 32, 24-25.04.2013 - Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną COM(2013)133 (druk nr 334)
Pos. 32, 24-25.04.2013 -  Informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. (druk nr 347)
Pos. 32, 24-25.04.2013 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 348, 349)
Pos. 33, 15-16.05.2013 - o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (druk nr 338)
Pos. 33, 15-16.05.2013 - o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (druk nr 344)
Pos. 33, 15-16.05.2013 - o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 343)
Pos. 33, 15-16.05.2013 - o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340)

Pos. 33, 15-16.05.2013 - o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 342)
Pos. 33, 15-16.05.2013 - o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 341)
Pos. 33, 15-16.05.2013 - o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 339)
Pos. 33, 15-16.05.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 304)
Pos. 33, 15-16.05.2013 - Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku (druk nr 324)
Pos. 33, 15-16.05.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały w 25 rocznicę strajków i protestów 1988 roku (druk nr 323)
Pos. 33, 15-16.05.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci (druk nr 362)
Pos. 33, 15-16.05.2013 - Informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat programu cyfryzacji administracji państwa, wdrażania e-administracji oraz planowanych projektów ustaw w latach 2013-2014
Pos. 33, 15-16.05.2013 - Zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 363)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - o zmianie ustawy - Prawo prasowe (druk nr 357)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 373)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 355)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druk nr 353)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - o okręgach sądowych sądów powszechnych (druk nr 360)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 359)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 358)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 354)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT” (druk nr 356)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 372)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 299)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 320)
Pos. 34, 5-6.06.2013 - Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku
Pos. 34, 5-6.06.2013 - Informacja Ministra Rozwoju Regionalnego na temat wykorzystania przez Polskę środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 oraz propozycji dotyczących perspektywy finansowej w okresie 2014-2020
Pos. 34, 5-6.06.2013 - Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem ustawy o turystycznym funduszu gwarancyjnym
Pos. 35, 19-20.06.2013 - o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. (druk nr 368)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (druk nr 369)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 366)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 367)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 365)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r. (druk nr 371)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (druk nr 386)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 370)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 319)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych ( druk nr 71)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej (druk nr 331)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 304)
Pos. 35, 19-20.06.2013 - Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku (druk nr 332)
Pos. 36, 3-4.07.2013 - o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk nr 378)
Pos. 36, 3-4.07.2013 - o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 377)
Pos. 36, 3-4.07.2013 - o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 380)
Pos. 36, 3-4.07.2013 - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności(druk nr 383)
Pos. 36, 3-4.07.2013 - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 382)
Pos. 36, 3-4.07.2013 - o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druk nr 387)
Pos. 36, 3-4.07.2013 - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 384)
Pos. 36, 3-4.07.2013 - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 379)
Pos. 36, 3-4.07.2013 - o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk nr 381)
Pos. 36, 3-4.07.2013 - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. (druk nr 385)
Pos. 36, 3-4.07.2013 - Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 321)
Pos. 37, 11-12.07.2013 - o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 390)
Pos. 37, 11-12.07.2013 - o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 394)
Pos. 37, 11-12.07.2013 - o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 395)
Pos. 37, 11-12.07.2013 - o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 391)
Pos. 37, 11-12.07.2013 - o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( druk nr 392)
Pos. 37, 11-12.07.2013 - o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 393)
Pos. 37, 11-12.07.2013 - o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową (druk nr 396)
Pos. 37, 11-12.07.2013 - o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. (druk nr 398)
Pos. 37, 11-12.07.2013 - o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r. (druk nr 397)
Pos. 37, 11-12.07.2013 - Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. ( druk nr 337)
Pos. 37, 11-12.07.2013 - Informacja Ministra Finansów o działalności instytucji parabankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych
Pos. 37, 11-12.07.2013 - o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 403)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 414)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 420)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela  (druk nr 345)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 419)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (druk nr 404)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne (druk nr 415)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 422)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 411)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druk nr 406)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 405)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druk nr 416)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 412)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym  (druk nr 413)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk nr 421)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. (druk nr 407)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. (druk nr 417)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. (druk nr 418)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk nr 352)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 316)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 351)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego (druk nr 336)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego (druk nr 350)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka  (druk nr 409)
Pos. 38, 17, 8 i 9.08.2013 - Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 423)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 441)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 440)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 446)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej (druk nr 436)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 430)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 431)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 433)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 432)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 437)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (druk nr 438)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (druk nr 434)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 439)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 444)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. (druk nr 435)
Pos. 39, 19 i 20.09.2013 - Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 (druk nr 361)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 447)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk nr 445)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (druk nr 442)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr  448)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 443)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (druk nr 454)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 410)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 408)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... (druk nr 400)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 424)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk nr 401)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - projekt uchwały w 600. rocznicę Unii Horodelskiej (druk nr 451)
Pos. 40, 2 i 3.10.2013 - Zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 461)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 459)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ... (druk nr 456)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych... (druk nr 457)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru... (druk nr 458)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń ─ czerwiec 2013 r. (druk nr 429)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 460)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druk nr 455)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 453)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... (druk nr 468)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 425)
Pos. 41, 16 i 17.10.2013 - Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2012 roku petycji (druk nr 402)
Pos. 42, 29.10.2013 - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej (druk nr 479)
Pos. 42, 29.10.2013 - o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 462)
Pos. 42, 29.10.2013 - o zmianie ustawy -Prawo zamówień publicznych (druk nr 466)
Pos. 42, 29.10.2013 - o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 467)
Pos. 42, 29.10.2013 - o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 463)
Pos. 42, 29.10.2013 - o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (druk nr 464)
Pos. 42, 29.10.2013 - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (druk nr 472)
Pos. 42, 29.10.2013 - o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (druk nr 477)
Pos. 42, 29.10.2013 - Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2012 roku (druk nr 374)
Pos. 42, 29.10.2013 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 478)
Pos. 43, 13.11.2013 - Informacja Ministra Środowiska o przygotowaniach i przebiegu 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP 19 w Warszawie
Pos. 43, 13.11.2013 - o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (druk nr 475)
Pos. 43, 13.11.2013 - o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 473)
Pos. 43, 13.11.2013 - o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 474)
Pos. 43, 13.11.2013 - o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. (druk nr 476)
Pos. 43, 13.11.2013 - wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej (druk nr 495)
Pos. 43, 13.11.2013 - zmiana w składzie komisji senackiej (druk nr 496)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 485)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 487)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 486)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o cudzoziemcach (489)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 488)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym (druk nr 490)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 492)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 491)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 493)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 494)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk nr 504)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 505)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (druk nr 502)
Pos. 44, 4 i 5.12.2013 - o systemie powiadamiania ratunkowego (druk nr 508)
Pos. 45. 11 i 12.12. 2013 - o  zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (druk nr 514)
Pos. 45. 11 i 12.12. 2013 - o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 513)
Pos. 45. 11 i 12.12. 2013 - o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 507)
Pos. 45. 11 i 12.12. 2013 - o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 503)
Pos. 45. 11 i 12.12. 2013 - ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 499)
Pos. 45. 11 i 12.12. 2013 - o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników (druk nr 501)
Pos. 45. 11 i 12.12. 2013 - o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druk nr 506)
Pos. 45. 11 i 12.12. 2013 - o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 500)
Pos. 45. 11 i 12.12. 2013 - o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” (druk nr 515)
Pos. 45. 11 i 12.12.2013 -  Drugie czytanie projektu ustawy o petycjach (druk nr 285)
Pos. 45. 11 i 12.12.2013 -  Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego (druk nr 482)
Pos. 45. 11 i 12.12.2013 - Informacja Ministra Środowiska o stanie infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce

Pos. 46. 18.12. 2013  - Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego (druk nr 484)
Pos. 46. 18.12. 2013  - Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce (druk nr 483)
Pos. 46. 18.12. 2013 -  o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (druk nr 517)
Pos. 46. 18.12. 2013 - o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 518)
Pos. 46. 18.12.2013 - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 516)
Pos. 46. 18.12.2013 - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r. (druk nr 519)
Pos. 46. 18.12.2013 - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. (druk nr 520)
Pos. 46. 18.12.2013 - o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. (druk nr 521)
Pos. 46. 18.12. 2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 469)
Pos. 46. 18.12. 2013 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 450)
Pos. 46. 18.12. 2013 - Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach (druk nr 285)
Pos. 46. 18.12. 2013 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 533)
Pos. 47. 9 i 10.01.2014 -ustawa budżetowa na rok 2014 (druk nr 530)
Pos. 47. 9 i 10.01.2014 - o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 529)
Pos. 47. 9 i 10.01.2014 - o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (druk nr 531)
Pos. 47. 9 i 10.01.2014 - o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 523)
Pos. 47. 9 i 10.01.2014 - o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 528)
Pos. 47. 9 i 10.01.2014 - o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 527)
Pos. 47. 9 i 10.01.2014 - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 524)
Pos. 47. 9 i 10.01.2014 - o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. (druk nr 525)
Pos. 47. 9 i 10.01.2014 - o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. (druk nr 526)
Pos. 47. 9 i 10.01.2014 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 470)
Pos. 47. 9 i 10.01.2014 - Program prac Komisji Europejskiej na rok 2014 (druk nr 511)
Pos. 48. 30.01.2014 - o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (539)
Pos. 48. 30.01.2014 - o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (538)
Pos. 48. 30.01.2014 - udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (537)
Pos. 48. 30.01.2014 - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (540)
Pos. 48. 30.01.2014 - o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r. (541)
Pos. 48. 30.01.2014 - o zmianie ustawy o lasach (551)
Pos. 48. 30.01.2014 - o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (552)
Pos. 48. 30.01.2014 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (480)
Pos. 48. 30.01.2014 - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (512)
Pos. 48. 30.01.2014 - Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (449)
Pos. 48. 30.01.2014 - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (536)
Pos. 48. 29.01.2014 - Informacja o stanie wdrożenia Programu „Inwestycje Polskie”
Pos. 49. 19.02. 2014 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I–VII kadencji. Senat w dniu 19 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I–VII kadencji (564 )
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy (553)
Pos. 49.20.02. 2014 r. - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. przyjął ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. bez poprawek (563)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. bez poprawek (549)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. bez poprawek (543)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy (544)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy (546)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy (545)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. bez poprawek (550)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (28) do ustawy (554)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy (548)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. – o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. bez poprawek (547)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe (510)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (497)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (509)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. podjął uchwałę w rocznicę śmierci Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa (1929–2013) (310)
Pos. 49. 20.02. 2014 r. - Informacja Ministra Finansów Mateusza Szczurka i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka o skutkach finansowych kredytów hipotecznych udzielonych w Rzeczypospolitej Polskiej we frankach szwajcarskich oraz oceny prawidłowości wykonywania nadzoru nad ich udzielaniem i spłatą Senat w dniu 20 lutego 2014 r. zapoznał się z Informacją.
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. - Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie.
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. - o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 570)
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. - o funduszu sołeckim (druk nr 571)
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. - o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 575)
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. - o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw  (druk nr 558)
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 560)
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. -  o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (druk nr 559)
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r. (druk nr 561)
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r. (druk nr 562)
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 557)
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druk nr 522)
Pos. 50. 5 i 6.03. 2014 r. -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 532)
Pos. 51. 19 i 20.03. 2014 r. - o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 567)
Pos. 51. 19 i 20.03. 2014 r. - o europejskiej inicjatywie obywatelskiej (druk nr 568)
Pos. 51. 19 i 20.03. 2014 r. -  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 572)
Pos. 51. 19 i 20.03. 2014 r. -  o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 569)
Pos. 51. 19 i 20.03. 2014 r. - o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 583)
Pos. 51. 19 i 20.03. 2014 r. - o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r. (druk nr 574)
Pos. 51. 19 i 20.03. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk nr 534)
Pos. 51. 19 i 20.03. 2014 r.  -  Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec ─ grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej)  (druk nr 542)
Pos. 51. 19 i 20.03. 2014 r. - Informacja Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej, a w szczególności przyczyn istniejących opóźnień w wydawaniu niezbędnych aktów prawnych, które będą regulować ten rynek
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r. - o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 606)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r. - o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 607)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r.  - o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 604)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r. - o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 588)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk nr 535)
Pos. 52. 9 i10.04.2014 r. - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. (druk nr 584)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r.  - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. (druk nr 585)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r. - o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r. (druk nr 586)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r.  - o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 592)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r.  - o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 582)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 581)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r. -  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 595)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r.  - o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk nr 593)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r.   -  o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym (druk nr 594)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 591)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r.  -  o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia
9 września 2013 r. (druk nr 587)
Pos. 52. 9 i 10.04. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 481)
Pos. 53. 24.04. 2014 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji (druk nr 616)
Pos. 53. 24.04. 2014 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w stulecie urodzin Jana Karskiego (druk nr 612 pop)
Pos. 53. 24.04. 2014 r. - o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druk nr 611)
Pos. 53. 24.04. 2014 r. - o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 609)
Pos. 53. 24.04. 2014 r. - o zmianie ustawy o odpadach (druk nr 610)
Pos. 53. 24.04. 2014 r. -  o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 608)
Pos. 53. 24.04. 2014 r. -  o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 605)
Pos. 53. 24.04. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 566)
Pos. 53. 24.04. 2014 r.  - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 579)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  - o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy –  Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 625)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  - o prawach konsumenta (druk nr 632)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 619)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  - o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 618)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  - o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (druk nr 624)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  -  o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 621)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  - o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 623)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  -   o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 620)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  -   o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej (druk nr 622)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk nr 635)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 590)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.   - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 596)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 565)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 580)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  -  Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 600)
Pos. 54. 21 i 22.05. 2014 r.  -  Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o skutkach ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w zakresie, w jakim wprowadziła ona zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pos. 55. 5 i 6.06. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 634)
Pos. 55. 5 i 6.06. 2014 r.  -  o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (druk nr 633)
Pos. 55. 5 i  6.06. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638)
Pos. 55. 5 i 6.06. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 631)
Pos. 55. 5 i 6.06. 2014 r.  -  o informowaniu o cenach towarów i usług (druk nr 637)
Pos. 55. 5 i 6.06. 2014 r.  -  o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. (druk nr 636)
Pos. 55. 5 i 6.06. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 599)
Pos. 55. 5 i 6.06. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 614)
Pos. 55. 5 i 6.06. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk nr 597)
Pos. 55. 5 i 6.06. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 576)
Pos. 55. 5 i 6.06. 2014 r.  -  Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku (druk nr 602)
Pos. 56. 11 i 12.06. 2014 r.  -  Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej
Pos. 56. 11 i 12.06. 2014 r.  - o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 645)
Pos. 56. 11 i 12.06. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 653)
Pos. 56. 11 i 12.06. 2014 r.  -  o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 643)
Pos. 56. 11 i 12.06. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druk nr 646)
Pos. 56. 11 i 12.06. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 615)
Pos. 56. 11 i 12.06. 2014 r.  - o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 647)
Pos. 56. 11 i 12.06. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 644)
Pos. 56. 11 i 12.06. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druk nr 648)
Pos. 56. 11 i 12.06. 2014 r.  -  o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 650)
Pos. 56. 11 i 12.06. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 617)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 660)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 658)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 656)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw  (druk nr 655)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o lasach (druk nr 657)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r .- o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 665)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r.- o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (druk nr 662)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. (druk nr 659)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 664)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 663)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - o ochronie Znaku Polski Walczącej (druk nr 654)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 661)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (druk nr 679)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 628)
Pos. 57. 2 i 3.07. 2014 r.  - wybór sekretarza Senatu (druk nr 666)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r.  - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 669)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 671)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. - o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 670)
Pos. 59 23 i 24.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 688)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. -  o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druk nr 690)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. -  o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 682)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. -  o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 672)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. -  o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015 (druk nr 673)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. -  o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 (druk nr 685)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 668)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. -  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (druk nr 684)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r.  - o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie... (druk nr 674)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r.- o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz ...(druk nr 675)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i ...(druk nr 676)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. (druk nr 677)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r. (druk nr 678)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 555)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 652)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. - Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku (druk nr 626)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. -  Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 628)
Pos. 59. 23 i 24.07. 2014 r. - Zmiana w składzie komisji senackiej (druk nr 691)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (druk nr 694)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  o charakterystyce energetycznej budynków (druk nr 697)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  - o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 692)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  - o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 696)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  - o specjalnym podatku węglowodorowym (druk nr 693)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 695)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druk nr 702)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 698)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  o petycjach (druk nr 686)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druk nr 699)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 701)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.  (druk nr 700)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 641)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 578)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 651)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 642)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 681)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  Informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji o realizacji Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011–2016 oraz podejmowanych działaniach mających chronić przed inwigilacją najważniejsze osoby w państwie
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  - Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 555)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 615)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 652)
Pos. 60. 6 i 7.08. 2014 r.  -  Wyrażenie zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (druk nr 703)
Pos. 61. 24 i 25.09. 2014 r. - Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora (druk nr 717)
Pos. 61. 24 i 25.09. 2014 r. - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708)
Pos. 61. 24 i 25.09. 2014 r. - o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 710)
Pos. 61. 24 i 25.09. 2014 r. - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 709)
Pos. 61. 24 i 25.09. 2014 r. - o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r. (druk nr 711)
Pos. 61. 24 i 25.09. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 667)
Pos. 61. 24 i 25.09. 2014 r. - Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku (druk nr 601)
Pos. 61. 24 i 25.09. 2014 r. - Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku (druk nr 630)
Pos. 61. 24 i 25.09. 2014 r. - Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2013 roku petycji (druk nr 687)
Pos. 61. 24 i 25.09. 2014 r. - Informacja Ministra Zdrowia o polityce lekowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem skutków, które przyniosła nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Pos. 62. 8 i 9.10. 2014 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki (druk nr 718)
Pos. 62. 8 i 9.10. 2014 r. - Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. (druk nr 613)
Pos. 62. 8 i 9.10. 2014 r. - o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)
Pos. 62. 8 i 9.10. 2014 r. - o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 714)
Pos. 62. 8 i 9.10. 2014 r. - o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r. (druk nr 715)
Pos. 62. 8 i 9.10. 2014 r. - o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r. (druk nr 716)
Pos. 62. 8 i 9.10. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 706)
Pos. 62. 8 i 9.10. 2014 r. - Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 603)
Pos. 62. 8 i 9.10. 2014 r. - Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka -Kamysza oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Pos. 62. 8 i 9.10. 2014 r. - Zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 726)
Pos. 62. 8 i 9.10. 2014 r. - o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 727)
Pos. 63. 22 i 23.10. 2014 r. - o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr 719)
Pos. 63. 22 i 23.10. 2014 r. - o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 720)
Pos. 63. 22 i 23.10. 2014 r. - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 721)
Pos. 63. 22 i 23.10. 2014 r. - zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 741)
Pos. 63. 22 i 23.10. 2014 r. - o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. (druk nr 724)
Pos. 63. 22 i 23.10. 2014 r. -  o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 722)
Pos. 63. 22 i 23.10. 2014 r. -  o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 723)
Pos. 63. 22 i 23.10. 2014 r. -  o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 736)
Pos. 63. 22 i 23.10. 2014 r. -  Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013 (druk nr 640)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. -  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 744)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 753)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 738)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 729)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 730)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druk nr 731)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 734)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 735)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 733)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin (druk nr 737)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk nr 746)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 752)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 751)
Pos. 64. 5 i 6.11. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 705)
Pos. 65. 19 i 20.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 748)
Pos. 65. 19 i 20.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk nr 749)
Pos. 65. 19 i 20.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk nr 747)
Pos. 65. 19 i 20.11. 2014 r. - o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (druk nr 768)
Pos. 65. 19 i 20.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druk nr 767)
Pos. 65. 19 i 20.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 766)
Pos. 65. 19 i 20.11. 2014 r. - o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 745)
Pos. 65. 19 i 20.11. 2014 r. - o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską
a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. (druk nr 750)
Pos. 65. 19 i 20.11. 2014 r. - Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego (druk nr 758)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 762)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - o zmianie o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 774)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - o zmianie o zmianie ustawy o usługach płatniczych  (druk nr 777)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - o zmianie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 776)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - o zmianie o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 779)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - o zmianie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 783)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - o zmianie o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk nr 763)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - o zmianie o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 764)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - o zmianie  o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (druk nr 765)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (druk nr 704)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata (druk nr 770)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr 781)
Pos. 66. 3 i 4.12. 2014 r. - o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 778)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. - o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 791)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. -o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 (druk nr 788)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. - o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druk nr 795)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. - o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 787)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 780)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. - o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 775)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. - o obligacjach (druk nr 773)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. - o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 782)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. - o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 789)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. - o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr 794)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. -o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. (druk nr 792)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. - o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (druk nr 793)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. -  o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 797)
Pos. 67. 15 i 16.12. 2014 r. -Wyrażenie zgody na odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (druk nr 784)
Pos. 68. 8 i 9.01. 2015 r.  -  ustawa budżetowa na rok 2015 (druk nr 802)
Pos. 68. 8 i 9.01. 2015 r.  -  o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 805)
Pos. 68. 8 i 9.01. 2015 r. -  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 803)
Pos. 68. 8 i 9.01. 2015 r.  -  o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 798)
Pos. 68. 8 i 9.01. 2015 r.  -  o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 799)
Pos. 68. 8 i 9.01. 2015 r.  - o rybołówstwie morskim (druk nr 804)
Pos. 68. 8 i 9.01. 2015 r.  -  zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk nr 800)
Pos. 68. 8 i 9.01. 2015 r.  -  o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 801)
Pos. 68. 8 i 9.01. 2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 743)
Pos. 68. 8 i 9.01. 2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 739)
Pos. 68. 8 i 9.01. 2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 757)
Pos. 69. 21.01. 2015 r. - o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 816)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 809)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 808)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - o rzeczach znalezionych (druk nr 815)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - o  zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 812)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - o  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 818)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - o  zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 810)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - o  zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 813)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - o  zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (druk nr 811)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (druk nr 814)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 769)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 771)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 772)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - o odnawialnych źródłach energii (druk nr 817)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec ─ grudzień 2014 r. (przewodnictwo Włoch w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 807)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Witkiewiczów (druk nr 759)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 821)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. -  o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 822)
Pos. 70. 5 i 6.02. 2015 r. - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 819)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.  - o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 826)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.  - o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 825)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.  -  o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 824)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.   - o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 827)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.  -  o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 828)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.  -  o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druk nr 829)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.  -  o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr  823)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.  - o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druk nr 830)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.  - o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 837)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.  - o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk nr 840)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.  -  ozmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 841)
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r.  -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 364 )
Pos. 71. 4, 5 i 6.03. 2015 r. -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druk nr 627)
Pos. 72. 18 i 19.03. 2015 r. - o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 836)
Pos. 72. 18 i 19.03. 2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 833)
Pos. 72. 18 i 19.03. 2015 r. - o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk nr 835)
Pos. 72. 18 i 19.03. 2015 r. - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 834)
Pos. 72. 18 i 19.03. 2015 r. - o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 843)
Pos. 72. 18 i 19.03. 2015 r. - o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 844)
Pos. 72. 18 i 19.03. 2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845)
Pos. 72. 18 i 19.03.2015 r. - o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (druk nr 847)
Pos. 72. 18 i 19.03.2015 r. - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. (druk nr 838)
Pos. 72. 18 i 19.03.2015 r. - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. (druk nr 839)
Pos. 72. 18 i 19.03.2015 r. - o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 28 października 2014 r. (druk nr 848)
Pos. 72. 18 i 19.03.2015 r. - o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. (druk nr 846)
Pos. 72. 18 i 19.03.2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 742)
Pos. 72. 18 i 19.03.2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności (druk nr 785)
Pos. 72. 18 i 19.03.2015 r. - Informacja rządu na temat „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”
Pos. 72. 18 i 19.03.2015 r. - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 852)

Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 858)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druik nr 874)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 857)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 859)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (druk nr 861)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. -  o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (druk nr 860)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. -  o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie (druk nr 862)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. -  o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (druk nr 863)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności  NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (druk nr 864)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. (druk nr 865)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. -  o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 849)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Tadeusza Kantora (druk nr 760)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - Wyrażenie zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (druk nr 881)
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - Informacja rządu o realizacji pakietu onkologicznego
Pos. 73. 15 i 16.04.2015 r. - Program prac Komisji Europejskiej na rok 2015 (druk nr 820)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r.  -  Drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego  (druk nr 786)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r.  -  o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa (druk nr 892)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r.  -  Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 871)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r. -  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  (druk nr 876)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r. -  o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druk nr 873)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r. -  o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 875)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r.  -  o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 872)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r. -  o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  (druk nr 891)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r. -  o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 884)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r.  -  o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw  (druk nr 877)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r. -  o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom)  (druk nr 878)
Pos. 74.  6 i 7.05.2015 r. -   o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r. (druk nr 879)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  -Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (druk nr 899)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  -  o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druk nr 907)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  - o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 885)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  - o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 890)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  - o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 883)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r. - o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym (druk nr 886)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r. - o zmianie ustawy– Prawo energetyczne (druk nr 887)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  - o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 889)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  -  o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 888)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  - o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk nr 913)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  - o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 904)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Księdza Jana Twardowskiego (druk nr 728)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  -  Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2014 roku. (druk nr 867)
Pos. 75.  20 i 21.05.2015 r.  -  Drugie czytanie projektu uchwały „In memoriam” (druk nr 880)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bohatera Powstania Styczniowego, Księdza Generała Stanisława Brzóski (druk nr 866)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku (druk nr 882)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk nr 908)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 868)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 911)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 910)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 906)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 901)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 900)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 909)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (druk nr 905)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 903)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane (druk nr 902)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 912)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 925)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. (druk nr 920)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. (druk nr 853)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 740)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 855)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 915)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Odwołanie sekretarza Senatu (druk nr 929)
Pos. 76. 11 i 12.06.2015 r. - Wybór sekretarza Senatu (druk nr 930)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - o administracji podatkowej (druk nr 919)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 918)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 926)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw (druk nr 916)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (druk nr 921)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. -  o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 924)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r.- o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r. (druk nr 923)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r.- o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r. (druk nr 922)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 934)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druk nr 941)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 (druk nr 897)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 893)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - Informacja o realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), w tym o stanie prac nad projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz o potencjalnych zagrożeniach dla ludzi i środowiska naturalnego
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku (druk nr 869)
Pos. 77. 24 i 25.06.2015 r. - o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 950)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r. - o leczeniu niepłodności (druk nr 949)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  - o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 952)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  - o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 945)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  - 
o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 944)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  - o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr 942)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  - o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 943)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r. -  o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk nr 940)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r. -
o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druk nr 936)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 931)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r. - o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 937)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  - o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 938)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  -  o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 939)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r. - o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 933)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy  – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 946)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.   - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 947)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  -  o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 935)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r. -  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 854)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  - o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 965)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  - o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 953)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r.  - o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 963)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r. - 
o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 955)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r. - Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2014 roku petycji (druk nr 948)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r. - o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku (druk nr 971)
Pos. 78. 8, 9 i 10.07.2015 r. - o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 984)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 982)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 959)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1004)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 978)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o kontroli niektórych inwestycji (druk nr 994)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. -  zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 981)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1009)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druk nr 1010)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r.  - Prawo konsularne (druk nr 964)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku. (druk nr 961)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń ─ czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej (druk nr 969)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r.- o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 957)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (druk nr 962)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 958)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 951)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r.  - o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 966)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r.  - o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 954)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. -  o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (druk nr 956)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r.  - o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 960)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 894)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 975)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 990)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druk nr 991)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1005)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk nr 995)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. (druk nr 976)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 983)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 987)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (druk nr 973)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (druk nr 970)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk nr 974)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 972)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 993)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o  Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 985)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 998)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (druk nr 977)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r.  - o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym (druk nr 997)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r.  - o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 996)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r.  - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji  (druk nr 967)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r. - Zmiana w składzie komisji senackiej (druk nr 1032)
Pos. 79. 22, 23 i 24 .07.2015 r.  -
Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej (druk nr 1019)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy –  Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 988)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. -  o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1022)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. -  o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1026)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. -  o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (druk nr 999)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 986)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. -  o uzgodnieniu płc (druk nr 1012)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1029)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk nr 1028)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (druk nr 1030)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o   o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1007)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 1001)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego  (druk nr 1002)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 1003)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. -  o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1027)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów  (druk nr 1025)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1015)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. -  o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  (druk nr 1021)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. -  Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1024)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 1006)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o Straży Granicznej  (druk nr 979)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 992)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 1018)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 980)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1023)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1011)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 1020)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o rewitalizacji (druk nr 1017)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (druk nr 1016)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (druk nr 1000)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 1013)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 1014)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk nr 989)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druk nr 1031)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym (druk nr 1036)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym (druk nr 1034)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr  1037)
Pos. 80. 4, 5, 6, 7.08.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 1035)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum ( druk nr 1054)

Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 1048)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (druk nr 1047)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1038)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 1039)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o pracy na morzu (druk nr 1045)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. -  o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1046)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1043)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 1050)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 1042)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1040)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1041)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1044)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (druk nr 1049)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku (druk nr 927)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r.  - Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r.
– 31 grudnia 2014 r. (druk nr 914)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - Odwołanie sekretarza Senatu (druk nr 1053)
Pos. 81. 2, 3 i 4.09.2015 r. - Wybór sekretarza Senatu (druk nr 1055)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zdrowiu publicznym (druk 1057)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk 1070)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. -o produktach biobójczych (druk 1069)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. -  o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk 1101)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk 1056)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 (druk 1078)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk 1079)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk 1102)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zawodzie fizjoterapeuty (druk 1103)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk 1091)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (druk 1089)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk 1081)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o osobach starszych (druk 1072)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych (druk 1074)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk 1083)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. -  o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk 1082)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk 1096)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk 1076)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk 1065)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk 1077)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druk 1095)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo bankowe (druk 1104)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druk 1090)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  (druk 1066)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo bankowe  (druk 1064)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o związkach metropolitalnych (druk 1100)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk 1086)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 1085)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (druk 1097)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk 1084)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o lasach  (druk 1087)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  (druk 1099)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o rzemiośle (druk 1098)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk 1094)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk 1060)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk 1059)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk 1067)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny (druk 1071)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk 1088)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk 1093)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk 1063)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druk 1062)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druk 1061)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (druk 1092)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 1058)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. -o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk 1075)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk 1073)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. -  o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (druk 1068)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, (druk 1080)

Pos. 82.30.09 i 1.10.2015 r. - projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk 1008)