Narzędzia:

78. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2


11.

Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3233do druku 3233do druku 3233do druku 32333278
Druki senackie: 938938 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 938.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali.

druki sejmowe nr 3233, do druku nr 3233, 3278

druki senackie nr 938, 938 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy zrównania statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych. Ponadto w ustawie określono sposób ustalania udziałów w nieruchomości wspólnej współwłaścicieli w częściach ułamkowych wyodrębnionego lokalu, a także wskazano metodę głosowania przez tych współwłaścicieli przy podejmowaniu uchwał.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 938 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3296do druku 32963442
Druki senackie: 939939 A939 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 939.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

druki sejmowe nr 3296, do druku nr 3296, 3442

druk senacki nr 939, 939 A, 939 B

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu rozszerzenie ograniczenia obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie o przypadki zamiany lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

  Komisji Gospodarki Narodowej,

  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 czerwca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 939 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 939 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


13.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki senackie: 932932 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 932.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

druki sejmowe nr 3254, do druku nr 3254, 3344

druki senackie nr 932, 932 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.


Ustawa ma na celu zmianę upoważnienia ustawowego pozwalającego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na określanie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w sposób pozwalający na określenie wzorów dokumentów w szczególności książeczki zdrowia dziecka
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 932 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


14.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3325do druku 3325do druku 3325do druku 33253438
Druki senackie: 933933 A933 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 933.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

druki sejmowe nr 3325, do druku nr 3325, 3438 

druki senackie nr 933, 933 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy. 
 

Ustawa dotyczy m.in. wprowadzenia zasady kadencyjności stanowisk funkcyjnych prezesów Sądu Najwyższego kierujących pracą poszczególnych izb Sądu Najwyższego; wprowadzenia zmiany gwarantującej, że sędzia zajmujący stanowisko po ukończeniu 70. roku życia nie może pełnić w Sądzie Najwyższym stanowisk funkcyjnych, takich jak Prezes Sądu Najwyższego, kierujący izbą i przewodniczący kierujący wydziałem izby Sądu Najwyższego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 933 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


15.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2540do druku 25403420
Druki senackie: 946946 A946 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 946.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

druki sejmowe nr 2540, do druku nr 2540, 3420

druki senackie nr 946, 946 A, 946 B

 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez wprowadzenie możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć dotyczących odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w postępowaniu sądowym i w sprawach o wykroczenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94 posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawcza,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 946 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 946 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.


16.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2826do druku 28263421
Druki senackie: 947947 A947 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 947.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 2826, do druku nr 2826, 3421

druki senackie nr 947, 947 A, 947 B

 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez wprowadzenie do kodeksu postępowania karnego możliwości zażalenia do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego postanowienia, o którym po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy, w przedmiocie kosztów procesu lub nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94 posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawcza,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 947 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 947 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


17.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 2674do druku 26742715do druku 27153318do druku 33183318 A
Druki senackie: 935935 A935 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 935.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki sejmowe nr 2674, do druku nr 2674, 2715, do druku nr 2715, 3161, 3318, do druku nr 3318, 3318-A

druki senackie nr 935, 935 A
 

Były to rządowy, poselski i komisyjny projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.
 

Ustawa rozszerza katalog osób, które nie mogą pełnić funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego. Ponadto przedstawione zmiany odnoszą się do kwestii:

  • uregulowania zadań i uprawnień organów władzy rządowej i samorządowej w zakresie dotyczącym sportu;
  •  wprowadzenia przepisów dotyczących odpowiedzialności regulaminowej i dyscyplinarnej oraz rozstrzygania sporów;
  • kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich oraz zwalczania dopingu w sporcie.

Ustawa wprowadza również zmiany w przepisach podatkowych odnoszące się m.in. do zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu jak również zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniające pomoc dla sportowców uczestniczących w Światowych Igrzyskach Głuchych.

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

-  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

-  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

-  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 czerwca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 935 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.


18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 854854 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 854.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 854, 854 S


Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.
 

Projekt ma na celu objęcie uprawnieniami do świadczeń pieniężnych, wynikających z ustawy o kombatantach, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych, w latach 1949–1959, z przyczyn politycznych, w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach rud uranu oraz o żołnierzy z poboru z 1949 r. wcielonych z powodów politycznych do nadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla lub kamieniołomach.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował projekt ustawy do:

  Komisji Ustawodawczej,

  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

  Komisji Obrony Narodowej.

 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tego projektu bez poprawek (druk nr 854 S).

Sprawozdawcą połączonych komisji w tej sprawie będzie senator Robert Mamątow. 


19.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 3519
Druki senackie: 965965 A965 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 965.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

druk sejmowy nr 3519

druki senackie nr 965, 965 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa zakłada utworzenie Rady Dialogu Społecznego, jako forum trójstronnej współpracy strony pracowniczej, strony pracodawców oraz strony rządowej, która ma zastąpić funkcjonującą obecnie Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Ponadto ustawa wprowadza w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego – wojewódzkie rady dialogu społecznego. Dialog społeczny prowadzony przez Radę i jej strony będzie realizowany przez zadania Rady, do których należeć będzie w szczególności:

1) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk,

2) opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych,

3) inicjowanie na zasadach określonych niniejszą ustawą procesu legislacyjnego,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z innych ustaw.

Ponadto Rada będzie wspierać prowadzenie dialogu na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego (m.in. powiaty i gminy).
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 965 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.


20.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3195do 3195do 3195do 3195do 3195do 31953482
Druki senackie: 953953 A953 B953 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 953.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

druki sejmowe nr 3195, do druku 3195, 3483

druki senackie nr 953, 953 A, 953 B
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.
 

Ustawa ma na celu ostateczne uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych dekretem warszawskim z 1945 r. przez m.in. umożliwienie Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego nabywania praw i roszczeń w celu umożliwienia realizacji zadań ustawowych bądź statutowych. Forma aktu notarialnego umożliwi skuteczną realizację prawa pierwokupu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 953 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 lipca 2015 r.  

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów(druk nr 953 B).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Andrzej Matusiewicz.


Poprzednia strona