Narzędzia:

78. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2


21.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3246do 324635273527 A
Druki senackie: 963963 A963 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 963.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

druki sejmowe nr 3246, do druku 3246, 3527, 3527-A

druki senackie nr 963, 963 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa dotyczy usprawnienia realizacji programu - Mieszkanie dla młodych – i przewiduje m.in.:

- zwiększenie możliwości udziału w programie osób realizujących swoje potrzeby mieszkaniowe za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych,

- zwiększenie wysokości finansowego wsparcia dla gospodarstw domowych z większą liczbą dzieci poprzez rezygnację z warunku „pierwszego mieszkania” i limitu wieku w przypadku nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 963 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Andrzej Owczarek.


22.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3448do 3448do 3448do 3448do 34483466
Druki senackie: 955955 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 955.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3448, do druku 3448, 3466

druki senackie nr 955, 955 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów  dotyczących zmiany wynagrodzenia przewidzianego w umowach zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z projektem, w przypadku zmiany stawki podatku, minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, każda ze stron umowy będzie mogła zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 955 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (8)  do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


23.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2014 roku petycji

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem.
Druki senackie: 948
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2014 roku petycji.

druk senacki nr 948

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2015 r. Komisja przyjęła sprawozdanie.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


24.

Ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3294do 32943531
Druki senackie: 971971 A
Uchwała: 971.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. 

druki sejmowe nr 3294 i 3531

druki senackie nr 971, 971 A

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Ustawa dotyczy ustanowienia dnia 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z 1945 roku.

 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca2015 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 971 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.


25.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3591do 3591do 3591
Druki senackie: 984984 A
Uchwała: 984.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

druk sejmowy nr 3591, do druku 3591

druki senackie nr 984, 984 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu aktualizację opisu granic okręgów wyborczych w związku z przywróceniem miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11sierpnia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca2015 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w tej sprawie odbyło się 10 lipca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 984 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


z3
Poprzednia strona