Narzędzia:

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 6 dzień


25, 26, 27 i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 16)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz Grodzki)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznawiam obrady.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gmachu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 minut zablokujemy możliwość przyłączania się do posiedzenia. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu przekazany.

Głosowanie

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do głosowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie liczby senatorów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę zatem o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów. (Głosowanie nr 235)

Tylu aktualnie bierze udział w posiedzeniu, ale, jak widzę, ta liczba szybko rośnie.

Uzupełnienie porządku obrad

Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad; ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie – i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego czwartego porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawione propozycje.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawione propozycje przyjął.

Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 276, a sprawozdanie komisji w druku nr 276 A.

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, pana senatora Bogdana Zdrojewskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bogdan Zdrojewski:

W imieniu komisji chciałbym zarekomendować Senatowi przyjęcie tej propozycji bez poprawek.

Dodam, że jesteśmy w tym przypadku w szczęśliwej sytuacji, w przeciwieństwie do sytuacji z wczoraj, niektórych propozycji uchwał rozpatrywanych w dniu wczorajszym…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Coś zanika nam łączność, Panie Senatorze.)

Może teraz?

(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak, słyszymy…)

Dobrze, to jeszcze raz. W imieniu komisji chciałbym zarekomendować przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Komisja była w tej materii jednomyślna, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Przypomnę, że chodzi o uczelnię poznańską, która chce przyjąć za patrona Magdalenę Abakanowicz, jedną z najwybitniejszych artystek XX w., jedną z dwóch wielkich naszych artystek, obok Aliny Szapocznikow, której prace są wręcz rozchwytywane przez najważniejsze muzea na świecie. Mamy też szczęśliwy splot okoliczności, bo w tym roku jest dziewięćdziesięciolecie jej urodzin, ona się urodziła w 1930 r. Tak więc mamy taki dodatkowy pretekst do przyjęcia takiej zmiany.

Chcę także podkreślić związki Magdaleny Abakanowicz z uczelnią w Poznaniu. Przez 25 lat była tam profesorem. Potem te obowiązki profesorskie pełniła na całym świecie, w tym m.in. na prestiżowej uczelni w Los Angeles. Ale, co chcę podkreślić i co jest najważniejsze, Magdalena Abakanowicz realizowała swoje przedsięwzięcia nie tylko w przestrzeniach wystawienniczych, przestrzeniach muzealnych, ale także w przestrzeniach publicznych. To są realizacje należące do absolutnie najwybitniejszych, najbardziej wartościowych, funkcjonujące w przestrzeni publicznej nie gdzieś z boku, lecz w głównych miejscach, najbardziej atrakcyjnych, najbardziej widocznych, najbardziej spektakularnych. I są to przestrzenie takie jak np. w Chicago, gdzie realizacja nie jest pojedyncza, tylko składa się, o ile pamiętam, ze 106 postaci. Mamy realizacje w Los Angeles, w Nowym Jorku, w Paryżu, w Toledo, w Vancouver, w Szanghaju, w Hiroszimie. To są rzeczy, które przynoszą wielki prestiż artystom z Polski, artystom sztuki współczesnej, i dobrze świadczą nie tylko o naszych uczelniach, o naszych artystach, ale i o naszym państwie.

Chcę rekomendować Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej ustawy bez poprawek i jednomyślnie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

W tym miejscu chciałbym przywitać podsekretarz stanu w tymże ministerstwie, panią Wandę Zwinogrodzką, oraz dyrektora departamentu szkolnictwa artystycznego, pana Jarosława Wartaka.

Czy pani minister lub pan dyrektor chcą zabrać głos? Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do przedstawicieli ministerstwa.

Czy ktoś chce takie pytanie zadać? Nie widzę zgłoszeń.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu…

(Głos z sali: Zaraz, Panie Marszałku…)

(Głos z sali: Jest jeden.)

O, przepraszam…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Kandydat chce nas jednak katować…)

(Głos z sali: Ale krótko.)

Dobrze, to cofam to i zapraszam pana senatora Bosackiego do dyskusji.

Senator Marcin Bosacki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Chciałbym bardzo podziękować za tę inicjatywę i poprosić Wysoką Izbę o to, aby wsparła ten wniosek. Pani prof. Magdalena Abakanowicz była bardzo silnie związana z Poznaniem i z uczelnią, która dziś nazywa się „Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu”, a kiedyś nazywała się „Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu”. Była, tak jak już wspomniano, przez ćwierć wieku wykładowczynią tej uczelni, ale była też – i nadal jest, pod postacią swoich dzieł – ważną częścią życia kulturalnego i nie tylko kulturalnego Poznania. Każdy poznaniak czy mieszkaniec aglomeracji poznańskiej zna wspaniałe dzieło, rzeźbę „Nierozpoznani” na poznańskiej Cytadeli, grupę stu kilkunastu postaci wykonanych z żeliwa, i jest to jedno z ulubionych miejsc tradycyjnych weekendowych przechadzek mieszkańców Poznania. To tam się prowadzi dzieci i pokazuje, czym jest nowoczesna sztuka. I należy podziękować tym, którzy prawie 20 lat temu spowodowali, że te rzeźby tam stanęły, czyli śp. panu prof. Jarosławowi Maszewskiemu i ówczesnemu rektorowi uczelni, prof. Wojciechowi Müllerowi. Ale i wcześniej, jako wykładowczyni, pani prof. Abakanowicz nadawała w dużej mierze ton życiu kulturalnemu Poznania. W czasach PRL nie tylko wysyłała zdolnych, młodych, studiujących u niej plastyków poznańskich na stypendia i zagraniczne studia, ale także połowa jej studentów przybywała ze świata, wtedy, w tych przaśnych, trudnych czasach komunistycznych. Dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę o jak najmocniejsze wsparcie tej inicjatywy. Pani prof. Magdalena Abakanowicz będzie wspaniałą patronką naszego Uniwersytetu Artystycznego. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Dla porządku informuję, że panowie senatorowie Mariusz Gromko i Aleksander Szwed złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu, czyli niedługo. Wg wstępnych planów głosowania zaczynają się o godzinie 10.00.

Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 278, a sprawozdanie komisji – w druku nr 278 A.

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, panią senator Małgorzatę Kopiczko, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Małgorzata Kopiczko:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na którym jednogłośnie, 9 głosami za, przyjęliśmy ustawę o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie. Celem ustawy jest nadanie z dniem 1 stycznia 2021 r. Akademii Muzycznej w Krakowie imienia Krzysztofa Pendereckiego, a w związku z tym zmiana nazwy uczelni na następującą: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce publiczną uczelnię akademicką, jaką jest Akademia Muzyczna w Krakowie, tworzy się w drodze ustawy, a zatem zmiana nazwy takiej uczelni również dokonywana jest w drodze ustawy.

Projekt ustawy, jak wynika z uzasadnienia, druk sejmowy nr 722, został przygotowany na wniosek Akademii Muzycznej w Krakowie. Był on następstwem inicjatywy podjętej przez społeczność akademicką tej uczelni, popartej uchwałą jej senatu nr 21/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. Nadanie imienia Krzysztofa Pendereckiego Akademii Muzycznej w Krakowie to wyraz uznania dla dokonań wybitnego artysty, a jednocześnie podkreślenie jego wieloletnich związków z krakowską uczelnią muzyczną.

Proszę Senat o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani senator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, reprezentowany przez uprzednio przywitane osoby.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Nie. Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Jako pierwszy go głosu zapisał się pan senator Bogdan Zdrojewski.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Bardzo króciutko, jako pewne uzupełnienie.

Bardzo się cieszę, że dzisiaj na posiedzeniu Senatu 2 bardzo zasłużone uczelnie, niezwykle ważne dla polskiej kultury, otrzymują patronów – wcześniej akademia w Poznaniu, teraz akademia w Krakowie. Wydaje mi się, że są to fantastyczne wybory i bardzo ważne decyzje, decyzje odnoszące się do absolutnie najwybitniejszych reprezentantów naszej kultury.

Chcę podkreślić, że Krzysztof Penderecki jest uznawany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów nie tylko polskich, ale w ogóle kompozytorów XX w. Wiele najwybitniejszych czasopism recenzujących życie polityczne, życie muzyczne, życie kulturalne nadawało ten tytuł Krzysztofowi Pendereckiemu w czasie, kiedy żył. Przypominam sobie także duży tekst w „The Guardian”, w którym właśnie Krzysztof Penderecki był określany jako ten najwybitniejszy w XX w.

Chcę obu uczelniom pogratulować, ale wspomnieć o Krzysztofie Pendereckim jeszcze w kilku zdaniach, bo po prostu na to zasługuje.

To była postać renesansowa, o wielu zainteresowaniach, dbająca nie tylko o świat kultury muzycznej, ale o świat kultury w ogóle, dbająca o innych artystów, reprezentantów innych dziedzin kultury. Był także pasjonatem – pewnie chciałby, abym powiedział, że był de facto dendrologiem – który założył przepiękny park w Lusławicach, jak również był postacią, która wywierała ogromną presję, aby poprawiać podstawową edukację muzyczną publiczności przede wszystkim. To pod jego wpływem w jakimś sensie wprowadzałem muzykę do szkół podstawowych jako przedmiot obligatoryjny po kilkunastu latach nieobecności tego przedmiotu właśnie w szkołach podstawowych. Chcę także podkreślić, że Krzysztof Penderecki nie tylko był kompozytorem, nie tylko był dyrygentem, ale też był wybitnym pedagogiem, pedagogiem niezwykle, niezwykle cenionym. Zresztą obiekt, który powstał w Lusławicach, był dedykowany młodemu pokoleniu, pragnącemu kontaktu z Krzysztofem Pendereckim jako rzeczywiście taką postacią, która wyznaczała współczesne kierunki muzyki w XX w.

Chcę podkreślić także jego zainteresowanie współpracą z artystami z różnych dziedzin, m.in. z reżyserami filmowymi. Był autorem ważnych kompozycji w filmach, np. w „Katyniu” Andrzeja Wajdy. Warto o tym pamiętać, bo tych elementów jego aktywności jest niezliczona ilość i są one na najwyższym poziomie – poziomie światowym.

Cieszę się z tych 2 nowych patronów uczelni w Polsce i samym uczelniom gratuluję. Uważam, że to są bardzo, bardzo dobre decyzje. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Głos zabierze pan senator Jerzy Fedorowicz – zdalnie.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku, czy jestem słyszany?

(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak.)

Dziękuję bardzo.

Ja witam serdecznie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jako krakowianin i były wykładowca akademii muzycznej z najwyższą radością witam inicjatywę, że tak sławna uczelnia będzie nosiła imię Krzysztofa Pendereckiego.

Wszystko to, co ważne, powiedział już senator Bogdan Zdrojewski. Mogę tylko dodać, że społeczność akademicka i my wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że tak się stało. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Głos zabierze pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo!

W imieniu komisji kultury chciałabym wyrazić ogromne zadowolenie i pogratulować obydwu uczelniom – zarówno uczelni poznańskiej, jak i krakowskiej – tak znakomitych, wspaniałych patronów.

Komisja kultury nie opiniowała tej uchwały, ale myślę, że mogę w imieniu wszystkich wyrazić ogromną satysfakcję właśnie z powodu tego, że dwie tak wybitne postacie stają się patronami ważnych polskich uczelni artystycznych.

Tak że jeszcze raz gratulacje, jeszcze raz ogromna satysfakcja, że właśnie te 2 nazwiska artystów wybitnych, niepowtarzalnych… Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że żyli w naszych czasach, bo to są artyści, którzy z pewnością na wiele lat, na stulecia pozostaną w pamięci naszej kultury. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Dla porządku informuję, że panowie senatorowie Aleksander Szwed i Krzysztof Brejza złożyli swoje przemówienia do protokołu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Nie ma komunikatów.

Ogłaszam przerwę do godziny 10.00.

O 10.00 rozpoczniemy głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 35 do godziny 10 minut 01)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznawiam obrady.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na dni 16, 17 i 18 grudnia 2020 r. Porządek tego posiedzenia zostanie państwu dostarczony drogą elektroniczną.

Punkt 32. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego drugiego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania – znajduje się ono w druku nr 232 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Adama Szejnfelda, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Adam Szejnfeld:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Chcę państwa poinformować, że podczas debaty zgłoszono 7 poprawek. Połączone komisje rozpatrzyły je. Jedna poprawka została wykluczona z powodu tego, iż przeszła poprawka skreślająca w projekcie ustawy przepis, którego dotyczyła ta poprawka. Połączone komisje rekomendują przyjęcie wszystkich poprawek i głosowanie za projektem. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że w trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili: pani marszałek Morawska-Stanecka, pan senator Szejnfeld oraz pan senator Bury.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Nie.

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad punktem trzydziestym drugim porządku obrad.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami według kolejności przepisów projektu – druk nr 232 X – a następnie nad przyjęciem projektu, druk nr 232 S, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby przedsiębiorcy objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności otrzymywali z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, ponoszonych także na podstawie umowy leasingu i ubezpieczenia rzeczy od jej utraty.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

(Senator Jan Maria Jackowski: To jaki…)

(Głos z sali: Trzydziesty drugi.)

Trzydziesty drugi, Panie Senatorze Jackowski, trzydziesty drugi.

(Senator Jan Maria Jackowski: Wiem, wiem, Panie Marszałku.)

(Głos z sali: Kolega mu powiedział.)

Jednego z senatorów zdalnych proszę o sprawdzenie, czy… O, poszedł sygnał.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 41 – przeciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 236)*

Poprawka nr 2 zmierza do tego, aby przedsiębiorcy objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności otrzymywali z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, z tytułu wynagrodzeń osób zatrudnionych liczonych brutto.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 237)*

Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby przedsiębiorcy objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności otrzymywali z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów działalności w przeliczeniu na każdy dzień przestoju spowodowany takim zakazem.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania. Musimy poczekać…

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 238)*

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 5, a poprawka nr 4 polega na skreśleniu przepisu znoszącego zakaz handlu w niedziele w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90 dni następujących po odwołaniu tego stanu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 69 – za, 29 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 239)*

Zatem poprawka nr 5 zostaje wykluczona.

Poprawka nr 6 zobowiązuje uprawnionego do używania powierzchni handlowej do złożenia udostępniającemu bezwarunkowej i wiążącej oferty woli przedłużenia obowiązywania oferty na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu. Oferta powinna być złożona w okresie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 240)*

Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz w okresie do 90 dni później mikroprzedsiębiorca mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 6 miesięcy, jeżeli jego przychód w ostatnich 2 miesiącach prowadzenia tej działalności był niższy o co najmniej 40% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 241)*

Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Adama Szejnfelda do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 242)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Adama Szejnfelda do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Kultury i Środków Przekazu i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 152 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę sprawozdawcę, panią senator Barbarę Zdrojewską, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na dzisiejszym posiedzeniu połączone komisje kultury i ustawodawcza przyjęły 4 poprawki do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Wszystkie te poprawki mają charakter legislacyjny.

Komisja wnosi do Wysokiego Senatu o przyjęcie poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytania? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami według kolejności przepisów projektu zgodnie z drukiem 152 X, a następnie nad przyjęciem projektu w całości, druk nr 152 S, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 2, 3 i 4 należy głosować łącznie, ponieważ poprawki te jedynie poprawiają redakcję projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 243)*

Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił panią senator Barbarę Zdrojewską do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 244)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią senator Barbarę Zdrojewską do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i zobowiązał te komisje do przestawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 216 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, panią senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Dzisiaj podczas posiedzenia połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Senioralnej, a także Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, została rozpatrzona 1 poprawka. Połączone komisje rekomendują jej przyjęcie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator wnioskodawca Jerzy Czerwiński chce jeszcze zabrać głos?

Nie. Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie pytanie? Nie.

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Głosowanie

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką – druk nr 216 X – a następnie nad przyjęciem projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki; druk nr 216 S.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką, która rozszerza zadania powiatu o zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie polityki senioralnej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 245)*

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił panią senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 246)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu tej ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i zobowiązał te komisje do przestawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 177 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

3 połączone komisje – Komisja Ustawodawcza, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – rozpatrzyły dzisiaj 2 wnioski. To były wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości – ten nie został poparty przez połączone komisje – i poprawka, która jednoznacznie rozstrzyga o braku obowiązku przeprowadzenia wyborów do rad pracowniczych przez pracodawcę. Ta poprawka została poparta przez połączone komisje. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że w trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili panowie senatorowie Jerzy Czerwiński i Krzysztof Kwiatkowski.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Nie.

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką. Po przeprowadzeniu głosowania nad zgłoszoną poprawką przystąpimy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy – druk nr 177 S – w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana senatora Jerzego Czerwińskiego o odrzucenie projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 247)* (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo, Jurek!)

Odrzucenie projektu

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 257 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 248)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Punkt 27. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 650-tą rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego siódmego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 650-tą rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego.

Przypominam, że przed przerwą w obradach zostało przedstawione sprawozdanie komisji w tej sprawie oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 258 S.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 249)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w 650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego.

Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego ósmego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do Komisji Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 259 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha Koniecznego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Wojciech Konieczny:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

W dniu wczorajszym Komisja Ustawodawcza ustosunkowała się do wniosków zgłoszonych na posiedzeniu w dniu 2 grudnia. Komisja poparła wnioski zawarte w zestawieniu wniosków i wnosi o ich przyjęcie przez Senat wraz z projektem uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 r. oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą, zawartym w druku nr 259 S. W czasie posiedzenia komisji obradowano nad 1 poprawką dotyczącą jednolitego tekstu uchwały. W głosowaniu 14 senatorów było za, 9 się wstrzymało, nie było głosów przeciw. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako wnioskodawca?

Senator Wojciech Konieczny:

Tak.

Panie Marszałku, w imieniu środowisk, które popierały wniesienie tego projektu uchwały, pragnę podziękować panu marszałkowi za szybkie procedowanie. Chciałbym podziękować pani marszałek Morawskiej-Staneckiej za pomysł przeprowadzenia tego projektu, a panu senatorowi Borowskiemu, panu senatorowi Kwiatkowskiemu i panu senatorowi Borusewiczowi za pomoc w pracach nad projektem. Jest to bardzo ważny dzień. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc wszystkim zaangażowanym.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Dziękuję, nie widzę chętnych.

Przystępujemy zatem do głosowania.

(Senator Wojciech Konieczny: Panie Marszałku, 30 sekund, żebym zdążył…)

Tak, tak. No, pan senator jako koszykarz to i w 10 sekund pokona tę odległość.

(Wesołość na sali)

Mierzymy czas.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawioną poprawką – druk nr 259 X – a następnie nad przyjęciem projektu w całości, druk nr 259 S, ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Popatrzmy, czy pan senator pojawi się w swojej sali. Jest.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką pana senatora Wojciecha Koniecznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 2 – przeciw, 47 się wstrzymało. (Głosowanie nr 250)*

Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 57 – za, 38 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 251)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 r. i poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą.

Punkt 31. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przypomnę, że jest to ustawa pilna.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 274 Z.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Mariusza Gromkę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Mariusz Gromko:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na wczorajszym posiedzeniu plenarnym Senatu w czasie dyskusji zostały złożone poprawki. Łącznie zostały zgłoszone 22 poprawki przez panią marszałek Marię Koc. W związku z tym odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, na którym zostały przedstawione te poprawki. Poprawki mają charakter doprecyzowujący, uściślający, redakcyjny, ujednolicający terminologię oraz technicznolegislacyjny. Zwiększają one komunikatywność ustawy w aspekcie interpretacyjnym i wyszukiwawczym.

Chciałbym też przekazać opinię przedstawiciela ministerstwa, pana ministra, który bardzo dziękuję za bardzo dobrą współpracę z naszym Biurem Legislacyjnym.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami. Jest również propozycja, aby nad tymi poprawkami głosować łącznie. I o to wnoszę.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy pani marszałek, wnioskodawca Maria Koc, chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Maria Koc: Nie. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami. Nad tymi poprawkami byśmy głosowali łącznie, o ile dojdzie do tego głosowania.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 252)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 253)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 278 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 254)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie.

Informuję że porządek obrad osiemnastego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do wygłoszenia oświadczeń.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

(Rozmowy na sali)

Jako pierwszy głos zabierze pan senator Stanisław Gawłowski.

Panie Senatorze, proszę.

Senator Stanisław Gawłowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym złożyć oświadczenie kierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra rodziny w sprawie realizacji programu 500 +.

Pierwotnie, gdy program został wdrożony, do obsługi Polaków pracujących za granicą, a posiadających uprawnienia do ubiegania się o tę formę pomocy, były uprawnione urzędy marszałkowskie i marszałkowie województw. Ten proces u nich trwał ok. 2, czasem 3 miesięcy. Rząd twierdził, że to jest zbyt długi czas i postanowił proces usprawnić, w związku z czym zadanie to zostało przeniesione do administracji rządowej, a dokładnie do wojewodów. Wielu Polaków pracujących za granicą – ja pochodzę z Pomorza Zachodniego, wiele osób stąd pracuje na statkach – składa te wnioski. Dzisiaj okazuje się, że…

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Tomasz Grodzki: Przepraszam, Panie Senatorze. Panowie Senatorowie, proszę o skupienie i prowadzenie dialogu ewentualnie poza salą obrad. Bardzo proszę. Przepraszam, że przeszkodziłem.)

Dziękuję bardzo.

Dzisiaj okazuje się, że ten proces, że czas pomiędzy złożeniem wniosku a jego rozpatrzeniem trwa ponad rok. Znam takie przypadki z województwa zachodnio-pomorskiego, z okręgu koszalińskiego, gdzie np. złożono wniosek w ubiegłym roku w lipcu i do dzisiaj sprawa nie została rozpatrzona. Ja nie mówię o tym, czy ona ma być rozpatrzona pozytywnie, czy negatywnie, tylko o tym, że obywatel po prostu powinien dostać odpowiedź, decyzję administracyjną w związku z tym, że przyznano mu ten zasiłek albo nie.

Generalnie urzędy wojewódzkie nie radzą sobie z procesem rozpatrywania tych wniosków. W związku z tym, z jednej strony, wnoszę do ministra spraw wewnętrznych i administracji o to, żeby usprawnił działanie administracji rządowej w terenie administracji wojewodów, bo to ewidentnie świadczy o zaniechaniu i o tym, że państwo nie funkcjonuje w tym wymiarze. Z drugiej strony, wnoszę do ministra rodziny – o to, żeby ponownie rozpatrzył możliwość przekazania tego zadania do marszałków. Tam, w ich urzędach, te zadania były realizowane sprawnie, bez zbędnej zwłoki, marszałkowie z własnych funduszy pomagali i wspierali rząd. Wydaje się więc, że centralizacja, którą prowadzi obecnie rząd, w zakresie wszystkich działań, jest, jak widać choćby na tym drobnym przykładzie, wyjątkowo zła i nieskuteczna. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Beniamina Godylę.

Senator Beniamin Godyla:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie jest skierowane do ministra klimatu i środowiska, pana Michała Kurtyki, w sprawie pików benzenu występujących w Kędzierzynie-Koźlu.

Szanowny Panie Ministrze, w związku z nadal nierozwiązanym problemem tzw. pików benzenu występujących na terenie Kędzierzyna-Koźla oraz niepokojącymi wynikami ostatnich badań, z których wynika, że poziom benzenu podczas piku może być dużo większy, niż było to obserwowane do tej pory, wnoszę o natychmiastowe umieszczenie na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 15 stacji badawczych, które w tym samym czasie będą mierzyły poziom benzenu i ksylenu. Stacje monitorujące powinny być rozmieszczone na terenie otaczającym strefę przemysłową. W wersji papierowej są wymienione te miejsca, w których powinny one się znaleźć.

Takie rozmieszczenie stacji badawczych powinno pomóc wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w ustaleniu źródła pochodzenia pików, jak również przyczyni się do oceny rzeczywistego stężenia benzenu w powietrzu na terenie całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Oczekuję na podjęcie przez ministra klimatu i środowiska zdecydowanych działań, ponieważ podległe panu służby nie są w stanie rozwiązać tej sprawy od kilku lat.

Proszę również o udzielenie odpowiedzi w następujących kwestiach.

Proszę o podanie liczby punktów pomiarowych oraz godzin i adresów, w których przedstawiciele wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska dokonywali terenowych pomiarów stężenia benzenu w Kędzierzynie-Koźlu od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia 4 września 2020 r. Proszę o przedstawienie tych danych w formie tabelarycznej.

Proszę o wyrażenie zgody na udział strony społecznej oraz zainteresowanych tematem ochrony powietrza radnych miasta Kędzierzyna-Koźla w kolejnych terenowych pomiarach powietrza, które wykonywane będą przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska.

Proszę o wskazanie wszystkich firm z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, które obecnie posiadają zgodę na emisję zorganizowaną benzenu. Proszę o wskazanie wszystkich firm z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w których obecnie może odbywać się emisja niezorganizowana benzenu.

Proszę o udostępnienie wykazu firm z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, które od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 27 listopada 2020 r. w wyniku kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska zostały ukarane mandatami oraz karami administracyjnymi za działanie na szkodę środowiska, nie tylko w zakresie szkodliwego działania na powietrze. Proszę o przedstawienie wysokości mandatów i kar administracyjnych oraz terminów i powodów nałożenia, zaleceń pokontrolnych oraz informacji, czy zostały one zrealizowane.

Proszę o udostępnienie pełnych danych dotyczących emisji benzenu ze stacji przy ul. Srebrnej, Szkolnej, Książąt Opolskich, Kościuszki, dokonujących pomiarów metodą pasywną w ramach zrealizowanego w Kędzierzynie-Koźlu projektu badawczego, oraz ze stacji badawczej umieszczonej przy ul. Broniewskiego. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Proszę o zabranie głosu panią senator Beatę Małecką-Liberę.

Senator Beata Małecka-Libera:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie kieruję do ministra klimatu i środowiska, ponieważ dotyczy bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie wydania zgody na budowę kopalni cynku na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W dniu 18 października 2016 r. rząd zatwierdził aktualizację Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, z wprowadzoną w załączniku nr 31 inwestycją o nazwie „Budowa podziemnej kopalni w celu wydobycia rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie 3”.

Jeszcze jako posłanka w latach 2017–2018, w związku z licznymi obawami mieszkańców Jury i Zagłębia Dąbrowskiego w zakresie skutków dla zdrowia i środowiska, wystosowałam kilka interpelacji w sprawie planów rządu co do udzielania zgody inwestorowi, kanadyjskiej firmie, na budowę kopalni. Otrzymałam odpowiedź, że aktualnie nie ma zgody na wydobywanie rud cynku i ołowiu, ale istotnie wspomniana firma dysponuje 3 koncesjami, dwiema z 2010 r. i jedną z 2012 r., na rozpoznanie i poszukiwanie rud cynku i ołowiu. Każda z tych koncesji została udzielona na 10 lat. Ministerstwo udzieliło również wyjaśnień, że aktualnie jest zbyt wcześnie, aby odnosić się do kwestii związanych z ewentualnym wydobyciem rud cynku i ołowiu z rejonu powiatu zawierciańskiego. Pod koniec okresu obowiązywania koncesji ówczesny minister, minister Woś, wydał negatywną decyzję w sprawie drugiej koncesji na badania złóż, wskazując – moim zdaniem słusznie – że firma miała wystarczający, 10-letni okres, aby zbadać złoża, i nie ma sensu przedłużać tej koncesji. Pan minister w pełni zgodził się z negatywnymi opiniami przesłanymi przez 4 gminy, które nie chcą kontynuacji badań i kopalni.

Obecnie, po rekonstrukcji rządu, zdanie zostało zmienione względem zdania poprzednika i obecny rząd przedłużył koncesję o kolejnych 5 lat, uzasadniając swoją decyzję dość lakonicznie: koncesja na badanie złóż cynku i ołowiu nie wiąże się z wydaniem koncesji na budowę kopalni i eksploatację rud cynku i ołowiu. To uzasadnienie, w moich odczuciu, ale przede wszystkim mieszkańców… Oni bardzo ostro i stanowczo mówią „nie” dla kopalni cynku i ołowiu, założyli specjalne stowarzyszenie i walczą o to, aby nie dopuścić do zniszczenia przepięknej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdyż powstanie kopalni budzi obawy mieszkańców o zaburzenia środowiska, a także negatywne oddziaływanie zdrowotne. Z punktu widzenia mieszkańców wydanie, przedłużenie tej koncesji jest bardzo niebezpieczne. I dlatego dzisiaj tutaj zwracam się do pana ministra, aby wyjaśnił, co się wydarzyło, że nastąpiła zmiana tej decyzji, że koncesję wydłużono o kolejne lata.

Istotne jest tutaj również to, aby uzasadniając odpowiedzi na te moje pytania, rząd i minister środowiska podjęli jednak jednoznaczne decyzje i przedstawili jednoznaczną opinię, ponieważ ciągle jest zasłanianie się czymś i wymijające odpowiedzi, jakie otrzymujemy, że oczywiście można badać i poszukiwać, że czym innym jest wydanie koncesji, a czym innym powstanie, budowanie kopalni. Że to są dwie różne sprawy, my wszyscy oczywiście dokładnie wiemy. Tylko kwestia jest taka, że proces się przedłuża, niepokoje mieszkańców są cały czas eskalowane, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeszcze raz z całą mocą podkreślam, że dla mieszkańców tych terenów jest to ogromnie ważna decyzja i mieszkańcy są w tej kwestii bardzo zdesperowani. Dlatego też proszę o uspokojenie nastrojów mieszkańców tego regionu i wydanie jasnej, klarownej, ostatecznej decyzji, która położy kres tym dywagacjom. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Głos zabierze pan senator Wojciech Konieczny.

Senator Wojciech Konieczny:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego.

Szanowny Panie Ministrze!

Wobec utrzymującej się od kilku tygodni wysokiej liczby zmarłych pacjentów chorujących na COVID-19 – to jest ok. 600 osób dziennie – proszę o informację, jaki według Ministerstwa Zdrowia jest w Polsce procent śmiertelności chorujących na COVID-19 w miesiącach październiku i listopadzie 2020 r. W wyliczeniach proszę uwzględnić łącznie liczbę pacjentów zmarłych w wyniku infekcji SARS-CoV-2 oraz tych, którzy zmarli w wyniku infekcji SARS-CoV-2 oraz schorzeń współistniejących. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Głos zabierze pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dzisiejsze swoje oświadczenie kieruję nietypowo, bo nie na zewnątrz Senatu, ale do jego marszałka, pana Tomasza Grodzkiego.

Szanowny Panie Marszałku…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Zamieniam się w słuch.)

No, tak się złożyło…

W pierwotnym projekcie porządku obrad bieżącego, osiemnastego posiedzenia Senatu był umieszczony punkt: drugie czytanie projektu uchwały w osiemdziesiątą rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy. Jestem upoważniony przez senatorów wnioskodawców do reprezentowania ich w pracach nad projektem tej uchwały, a także przez Komisję Ustawodawczą jako sprawozdawca tej komisji w tym punkcie.

Niestety, na początku obrad w czasie ustalania ich porządku senator Marcin Bosacki w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad m.in. tego punktu i przesunięcie go na jedno z najbliższych posiedzeń Senatu. Jako ogólne uzasadnienie tego wniosku senator Bosacki podał, że konieczne są dalsze konsultacje i prace nad tym projektem. Sprzeciwiłem się temu wnioskowi, wskazując, że prace nad tą uchwałą trwają już bardzo długo, bo od 25 lutego br., ponadto w Komisji Ustawodawczej projekt został przyjęty jednomyślnie, głosami 12 senatorów zarówno z senackiej opozycji, czyli z Prawa i Sprawiedliwości, jak i koalicji, czyli Platformy Obywatelskiej, PSL i SLD. Dodatkowo 2 opinie rządu na temat tego projektu, opinie z marca i z września, są pozytywne. Projekt został więc wszechstronnie skonsultowany.

Tymczasem pan marszałek w swoim wyjaśnieniu stwierdził, zacytuję: „wpłynęły jednak do mnie” – tzn. do pana marszałka – „głosy obecnej Polonii niemieckiej, która prosiła o możliwość przedstawienia jeszcze swoich wątpliwości. Jeżeli tylko te dodatkowe kwestie zostaną wyjaśnione, to wrócimy do procedowaniaˮ. Chciałem wyjaśnić tę ostatnią kwestię przedstawioną przez pana marszałka, jednak mi na to nie pozwolił.

W efekcie w głosowaniu głosami większości senackiej – 52 senatorów głosowało za, 43 było przeciw, 1 senator się wstrzymał – zdjęto ten punkt z porządku obrad.

Dopiero przy okazji rozpatrywania jednego z następnych punktów porządku dziennego zdołałem sprostować, że faktycznie jest to niepoparta argumentami próba zablokowania tego projektu uchwały jakoby stanowiskiem przedstawicieli Polonii, a to dlatego, że w trakcie prac komisji była obecna przedstawicielka Polonii, wiceprezes Związku Polaków w Niemczech, pani Anna Wawrzyszko, i akceptowała tekst projektowanej uchwały.

Szanowny Panie Marszałku, proszę o dokładne wyjaśnienie na piśmie, z kim w Niemczech, być może w Polsce, konsultował pan projekt uchwały. Jaką funkcję te osoby pełnią? Kogo reprezentują? Jaka była forma tych konsultacji: ustna, listowna, telefoniczna, elektroniczna, e-mailowa? Jakie były przedstawione panu wątpliwości, uwagi, argumenty na rzecz wstrzymania czy wręcz zastopowania prac nad tą uchwałą? Jakie dowody były przedstawiane na poparcie tych argumentów? Czy były to tylko gołosłowne stwierdzenia? I na koniec: jakie obietnice złożył pan marszałek tym osobom i dlaczego?

Moje zainteresowanie tą procedurą wynika z 2 faktów. Po pierwsze, prace nad tą uchwałą trwają niepokojąco długo, w Komisji Ustawodawczej pretekstem do ich zawieszenia był jakoby brak stanowiska rządu, gdy tymczasem projekt uchwały został z uznaniem przyjęty przez przedstawiciela MSZ już kilka tygodni po rozpoczęciu prac nad projektem. W przypadku innych projektów opinii rządu ani obecności jego przedstawicieli…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 5 minut.)

Ostatnie zdanie.

…w czasie obrad komisji się nie wymaga.

Po drugie, chyba ważniejsze, już wcześniej strona niemiecka unikała wypełnienia ciążących na niej obowiązków. Na ogół narzędziem stosowanym w celu ich unikania było po prostu powoływanie, niestety pod auspicjami niemieckimi, coraz to nowych organizacji jakoby polonijnych i dzielenie środowiska. W tej chwili jest 1 zaakceptowany Związek Polaków w Niemczech, jasne są struktury, jest przedstawicielstwo, wszystko jest jasne. Tak więc pytanie jest takie: czy to, co się dzieje podczas próby podjęcia tej uchwały, nie jest po części inspirowane ze strony niemieckiej?

Prosiłbym o bardzo szczegółowe wyjaśnienie kwestii, które tutaj podniosłem. Z wyrazami szacunku, senator Rzeczypospolitej Jerzy Czerwiński.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję.

Głos zabierze pan senator Bogdan Zdrojewski, zdalnie.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Jedno oświadczenie złożyłem na piśmie, ono jest nieco dłuższe, a drugie, to krótsze, kieruję do ministra finansów.

Chcę podkreślić, że w ostatnim czasie do opinii publicznej dotarła informacja o dodatkowym druku około stu…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Znowu coś przerywa, niestety nie słyszymy pana senatora. Może proszę wyłączyć wideo, czasami to pomaga, jeśli chodzi o płynność transmisji.

(Rozmowy na sali)

Panie Senatorze, zupełnie pana nie słyszymy. Proponuję, żeby oświadczenie wygłosił pan marszałek Borusewicz.

(Senator Bogdan Zdrojewski: …Ta decyzja…)

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

Pana wypowiedź jest niezrozumiała. Proszę dać nam chwilę.

(Senator Bogdan Zdrojewski: …To jest…)

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

Panie Senatorze, słyszymy co piąte słowo. Proszę pozwolić, że informatycy spróbują… Proszę spróbować wyłączyć transmisję wideo, informatycy się skontaktują i jak tylko połączenie się poprawi, to udzielę panu głosu.

A teraz poproszę następnego na liście, pana marszałka Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, oświadczenie kieruję do ministra spraw wewnętrznych i administracji, a dotyczy ono użycia sił antyterrorystycznych w stosunku do demonstrujących kobiet.

Pytam pana ministra: kto kierował akcją osłaniania, ale niestety i rozbijania demonstracji kobiet? Jakie były założenia taktyczne? Pytanie, kto kierował, jest bardzo ważne, jest istotne. Tak się składa, że nikt się nie chce przyznać, a wskazania prasowe dotyczą komendanta głównego albo komendanta stołecznego, zastępcy komendanta stołecznego. A więc proszę o informację, kto tym kierował i jakie były założenia taktyczne, skoro przewidywały wmieszanie się pododdziału antyterrorystycznego i użycie pałek teleskopowych. Jakie są regulacje wewnętrzne dotyczące użycia pałek teleskopowych, a także jakie są regulacje wewnętrzne Policji co do użycia pododdziałów antyterrorystycznych stosujących taktykę wmieszania się w tłum i interwencji? To jest istotne, dlatego że funkcjonariusze tego typu struktur działają po cywilnemu i użycie ich w taki sposób, jakie widzieliśmy, doprowadziło do eskalacji konfliktu, doprowadziło też do kompromitacji policji, bo przecież to byli policjanci, chociaż po cywilnemu. A więc proszę mi odpowiedzieć, w miarę szczegółowo, na te konkretne pytania, jeżeli chodzi o wewnętrzne regulacje dotyczące użycia pododdziałów antyterrorystycznych, a także użycia środków przymusu bezpośredniego przez te oddziały, szczególnie pałek teleskopowych, które zostały użyte przeciwko kobietom. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu marszałkowi.

Informuję, że dopuściłem to oświadczenie, mimo że informacja była w porządku, ale nikt z przedstawicieli resortu się nie stawił. W związku z tym uznałem to oświadczenie za zasadne.

Głos zabierze zdalnie pani profesor, senator Alicja Chybicka.

Senator Alicja Chybicka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie będzie dotyczyło ważnej sprawy, mianowicie zespołu suchego oka, oka cybernetycznego i cybernetycznego mózgu u dzieci pojawiającego się wskutek nadużywania komputera, smartfona i innych elektronicznych urządzeń.

Oświadczenie kieruję do ministra edukacji i ministra zdrowia, do dwóch ministrów, z zapytaniem, co zostało zrobione, aby tym dwóm bardzo groźnym zjawiskom zapobiec albo chociażby je zminimalizować.

Opieram się tutaj, jeśli chodzi o zespół suchego oka, na publikacji pani prof. Grażyny Malukiewicz, znanego polskiego okulisty z Bydgoszczy, która pisze, że „oko cyfrowe” czy „oko ery smartfonów”, czy „zespół oka cyfrowego” jest schorzeniem groźnym, które może odbić się na jakości wzroku, ale przede wszystkim odbija się na sposobie uczenia się przez dzieci. Dorosłych oczywiście też to dotyczy, ale moje oświadczenie dotyczy dzieci i edukacji zdalnej prowadzonej w związku z zakażeniem SARS-CoV-2, czyli pandemią, jaką w tej chwili mamy. Chcę jeszcze dodać, że istnieje możliwość ocznych manifestacji zakażenia i przeniesienia SARS-CoV-2. I to jest pytanie do ministra zdrowia: co zostało zrobione w zakresie zabezpieczenia społeczeństwa przed zakażeniem przez oczy? Zasłaniamy usta, zasłaniamy nos, ale nie ma w zaleceniach mowy o zasłanianiu oczu. Pani profesor sugeruje, aby osoby, które noszą szkła kontaktowe, na czas pandemii przerzuciły się na okulary. Objawy tego schorzenia to: łzawienie, suchość, pieczenie, zamazywanie obrazu. O tym, że zbyt długie przesiadywanie przed komputerem przynosi również niekorzystne skutki dla mózgu dziecka, mózgu, który się jeszcze ciągle doszlifowuje i rozwija, jest rzeczą wiadomą.

Moje pytanie do obu panów ministrów dotyczy następujących rzeczy: czy wiadomo, jak długo w różnych częściach kraju – czy jest w ogóle kontrola nad tym – dzieci przebywają przed komputerem w okresie pandemii? Czy wiadomo, czy prowadzone są jakiekolwiek badania nad skutkami? Minęło już wiele miesięcy. Chcę powiedzieć, że za 3 miesiące to już będzie rok, od kiedy trwa w Polsce pandemia. Czyli te kilka miesięcy, które dzieci uczą się zdalnie, są również potrzebne… Czy wydano jakiekolwiek zalecenia dla nauczycieli i rodziców pod względem długości przebywania przed urządzeniami elektronicznymi, które wymieniłam? Bo wiadomo, że dziecko może jeszcze w celach rozrywkowych po zakończeniu zajęć szkolnych używać komputera. Co zostało w tej sprawie zrobione? Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Wracamy do próby połączenia się z panem senatorem Zdrojewskim.

Czy pan senator Zdrojewski jest osiągalny?

(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Ja sugerowałam, żeby pan senator wyłączył kamerę. Być może ma wyłączoną kamerę, ale jest, bo taka była sugestia i tak przekazałam w komunikacie.)

Panie Senatorze Zdrojewski, nawet jeżeli pana nie widzimy, chcielibyśmy pana usłyszeć.

(Senator Bogdan Zdrojewski: Tak, jestem.)

Słyszymy, słyszymy.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Nie będę już włączać transmisji wideo, żeby nie zerwać połączenia. We Wrocławiu bardzo sypie śnieg.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ja jedno oświadczenie złożyłem na piśmie.

Drugie oświadczenie jest dużo krótsze. Kieruję je do ministra finansów.

Chcę zwrócić uwagę, że do opinii publicznej dotarła informacja o dodatkowej emisji banknotów polskich w wysokości ok. 100 miliardów zł w tym roku. Ta decyzja była opiniowana przez ekonomistów pozytywnie. Związana była przede wszystkim z rynkiem obligacji Skarbu Państwa. Ale ponieważ w Europie wyróżniamy się wysoką inflacją, chciałbym zapytać właśnie ministra finansów, a także za jego pośrednictwem Narodowy Bank Polski, o całą emisję nowych banknotów w roku 2020 – oczywiście bez tych, które są wymieniane ze względu na zużycie.

Chciałbym przeciąć pewne spekulacje, które się pojawiają, o źródle naszej inflacji wynikającym z dodatkowego dodruku środków finansowych, właśnie banknotów z bardzo wysokimi nominałami. Chciałbym te spekulacje przeciąć, w związku z czym moje zapytanie i moje oświadczenie kierowane do ministra finansów. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Tym razem był pan dobrze słyszalny. Oświadczenie zostało przyjęte. Dziękuję za zabranie głosu.

Informuję, że protokół osiemnastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam osiemnaste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 06)

* Wskutek problemów technicznych głosy oddane przez senatora Michała Kamińskiego w aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu nie zostały uwzględnione w wynikach zbiorczych, mimo iż zostały przez system zarejestrowane. W głosowaniach nr 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 senator oddał głosy „za”, w głosowaniu nr 247 – głos „przeciw”, w głosowaniu nr 245 wstrzymał się od głosu.

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.