Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu RP X kadencji

25, 26 i 27 listopada 2020 r.
Najbliższe Planowane Posiedzenie

Projekt.

Początek posiedzenia w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 11.00


1.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Druki senackie: 248
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 643, do druku nr 643, 676, do druku nr 676, 676-A
druk senacki nr 248

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem ustawy jest wprowadzenie m.in. systemu opodatkowania wzorowanego na rozwiązaniu estońskim (tzw. estoński CIT) oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2020 r.
Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
Kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędziesię 24 listopada 2020 r.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 642do druku 642do druku 642do druku 642do druku 642675675 A
Druki senackie: 249
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. 
druki sejmowe nr 642, do druku nr 642, 675, 675-A 
druk senacki nr 249

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa zapewnia powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2020 r.
Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
Kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędziesię 24 listopada 2020 r.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Druki sejmowe: 717do druku 717do druku 717do druku 717
Druki senackie: 256256 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. 
druki sejmowe nr 717, do druku nr 717 
druki senackie nr 256, 256 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Jacek Żalek.

Ustawa określa zasady przyznawania wyższego wynagrodzenia dla tych pracowników służby zdrowia, którym polecono realizowanie świadczeń w związku z epidemią COVID-19.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 256 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.


4.

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Druki senackie: 255255 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zawodzie farmaceuty.
druki sejmowe nr 238, do druku nr 238, 663, do druku nr 663-A
druki senackie nr 255, 255 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa reguluje sprawy związane z usługami świadczonymi przez przedstawicieli zawodu medycznego farmaceuty. Ponadto ustawa określa zasady wykonywania tego zawodu, zasady uzyskiwania prawa do jego wykonywania oraz kwestię szkoleń i doskonalenia zawodowego .

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 255 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Agnieszka Gorgoń-Komor.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 563dodruku 563662do druku 662
Druki senackie: 254254 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyOpinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
druki sejmowe nr 563, do druku nr 563, 662, do druku nr 662 
druki senackie nr 254, 254 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa ma na celu zapewnienie optymalizacji wykorzystania środków publicznych w zakresie finansowaniausług medycznych, a także dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 254 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.


6.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Druki senackie: 251
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyOpinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
druki sejmowe nr 534, do druku nr 534, 652, 652-A
druk senacki nr 251

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa wchodzi w zakres pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Proponowane instrumenty dotyczą wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbędzie się 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali 217.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Druki sejmowe: 608do druku 608670670 A
Druki senackie: 250
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyopinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
druki sejmowe nr 608, do druku nr 608, 670, 670-A 
druk senacki nr 250

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Marek Suski.

Ustawa określa tryb postępowania w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych. Gwarantuje, że decyzje lub umowy cywilnoprawne przewidujące udzielanie pomocy publicznej zatwierdzonej wzruszoną decyzją Komisji Europejskiej mogą być dalej wykonywane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji  Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbędzie się 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali 176.


8.

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Druki sejmowe: 512660660 A
Druki senackie: 252252 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
druki sejmowe nr 512, do druku nr 512, 660, 660-A
druki senackie nr 252, 252 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa ma na celu zapewnienie ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 252 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bober.


 


9.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Druki sejmowe: 644do druku 644do druku 644671671 A
Druki senackie: 253253 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
druki sejmowe nr 644, do druku nr 644, 671, 671-A
druki senackie nr 253, 253 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów ustawy nowelizowanej do wymogu posiadania przez sędziów i asesorów sądowych jak również prokuratorów i asesorów wyłącznie obywatelstwa polskiego. Ponadto ustawa dostosowuje termin ogłoszenia wykazu wolnych stanowisk asesorskich przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów do potrzeb kadrowych sądownictwa.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 253 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


10.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Druki sejmowe: 520601
Druki senackie: 244
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.
druki sejmowe nr 520 i 601
druk senacki nr 244

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ustawa dotyczy zapewnienia ochrony zabytkom podwodnego dziedzictwa kulturowego w miejscu ich zalegania m.in. poprzez całkowite wyłączenie ich ze sprzedaży.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 27 pażdziernika 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbędzie się 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali 182.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbędzie się 24 listopada  2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali 182.