Narzędzia:

Posiedzenie: 14. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 5 dzień


11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Beniamina Godyli w dyskusji nad punktem 28. porządku obrad

Przemówienie senatora Beniamina Godyli w dyskusji nad punktem 28. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw zakłada specjalne świadczenia dla nich. Osoby zaangażowane w walkę o niepodległość i suwerenność Polski, których emerytura lub renta jest niższa niż 2 tysiące 400 zł, będą mogły liczyć na comiesięczne wyrównanie. Oprócz wskazanego wyrównania mogą oni liczyć na ulgi w zakupie biletów na komunikację miejską oraz międzymiastową.

Ustawa ma na celu uhonorowanie osób, które w PRL walczyły o polską demokrację. Projekt tej ustawy był wyczekiwany przez działaczy antykomunistycznych po tym, co przeszli w walce o demokratyczną Polskę. Już w samym uzasadnieniu projektu wskazuje się, że osoby zaangażowane w walkę o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956–1989 były poddawane przez reżim komunistyczny licznym represjom i szykanom, które „negatywnie oddziaływały na status materialny osób im poddanych nie tylko w okresie ich stosowania, ale i później – nawet do dnia dzisiejszego”.

Działacze opozycji demokratycznej dopiero od 5 lat są pod opieką państwa polskiego. Są podopiecznymi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Należy uznać to zatem za wyraz sprawiedliwości dziejowej.

Zatem należy wskazać, iż procedowany projekt nowelizacji ma słuszne założenia. Dziękuję bardzo.

Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy w dyskusji nad punktem 30. porządku obrad

Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy w dyskusji nad punktem 30. porządku obrad

Chciałbym tylko zaznaczyć, że omawiana ustawa – tj. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – jest niezwykle potrzebna dla zapewnienia działalności artystycznej. Pomoże finansować wynagrodzenia twórców kultury. Zgodzę się z senator Zdrojewską, że epidemia trwa wiele miesięcy i projekt pojawił się trochę późno. Ale dobrze, że mimo poślizgu czasowego określone w ustawie środki trafią do instytucji kultury.