Narzędzia:

14. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

Zapis video 14. pos. Senatu RP ; 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego

Senat w dniu 11 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego
Druki senackie: 141141 S
Uchwała: 141uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego.
druki senackie nr 141, 141 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Halinę Biedę.

Marszałek Senatu w dniu 4 czerwca 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r. 
Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 141 S). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.

 


2.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. wprowadził poprawki (57) do ustawy
Druki sejmowe: 483do druku 483do druku 483do druku 483505505 A
Druki senackie: 169169 A169 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 169uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.
druki sejmowe nr 483, do druku nr 483, 505, 505-A
druki senackie nr 169, 169 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa wprowadza kolejne instrumenty w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19, m.in. w zakresie kształcenia oraz uprawnień przedstawicieli zawodów medycznych. Ponadto przewiduje się elektronizację procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia. Ponadto ustawa pozwala podmiotom, które zrealizowały zadania związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, ubiegać się o rekompensatę na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 10 sierpnia 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 169 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Matecka.


3.

Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 431do druku 431do druku 431482482 A
Druki senackie: 161161 A161 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 161uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19.
druki sejmowe nr 431, do druku nr 431, 482, 482-A
druki senackie nr 161, 161 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.

Ustawa zawiera rozwiązania prowadzące do ograniczenia ryzyka związanego z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia się koniunktury gospodarczej. W tym celu umożliwia przejmowanie przez Skarb Państwa części ryzyka ubezpieczeniowego od zakładów ubezpieczeń – w zamian zakład przekaże Skarbowi Państwa odpowiednią część składki ubezpieczeniowej.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 16 lipca 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 11 sierpnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 161 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.


4.

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 495507
Druki senackie: 172172 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 172uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów.
druki sejmowe nr 495, 507
druki senackie nr 172, 172 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.

Ustawa określa sankcje w przypadku naruszenia postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. Ponadto wskazuje organ odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontaktowego do spraw produktów.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 10 sierpnia 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 172 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Szejnfeld.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 514517
Druki senackie: 174174 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 174uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
druki sejmowe nr 514, 517
druki senackie nr 174, 174 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowaniastanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zapewnia podstawy prawne wdrożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 174 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 430do druku 430499499 A
Druki senackie: 165165 A165 B165 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 165uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 430, do druku nr 430, 499, 499-A
druki senackie nr 165, 165 A, 165 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie, zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym. Ponadto celem wprowadzanych zmian jest zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych, wyłączenie kabotażu spod zastosowania przepisów projektowanej ustawy. Ponadto ustawa zmienia postanowienia dotyczące obliczania kwoty wydatków na 2021 rok.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
Ponadto Marszałek Senatu w dniu 30 lipca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 165 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.
Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.
Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 sierpnia 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 165 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


7.

Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 452do druku 452do druku 452500500 A
Druki senackie: 164164 A164 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 164uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956.
druki sejmowe nr 452, do druku nr 452, 500, 500-A
druki senackie nr 164, 164 A

Był to prezydencki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Pan Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa przewiduje przyznanie obywatelom polskim zesłanym lub deportowanym do ZSRR w latach 1939–1956 świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu na zesłaniu lub deportacji.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 164 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 455480480 A
Druki senackie: 162162 A162 B162 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 162uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
druki sejmowe nr 455, 480, 480-A
druki senackie nr 162, 162 A, 162 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa czasowo zmienia definicję drewna energetycznego zawartą w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Ma to pozwolić na wykorzystanie surowca drzewnego oraz produktów jego przetworzenia na cele energetyczne.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 16 lipca 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 162 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.
Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy.
Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gawłowski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 10 sierpnia 2020 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 162 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jolanta Hibner.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki senackie: 167167 A167 B167 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 167uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. 
druki sejmowe nr 437, do druku nr 437, 437-A, do druku nr 437-A, 502
druki senackie nr 167, 167 A, 167 B

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania wnioskodawców w dalszych pracach została upoważniona Pani Poseł Małgorzata Janowska.

W celu uproszczenia, odbiurokratyzowania i przyspieszenia finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego ustawa likwiduje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który jest państwowym funduszem celowym, zaś w jego miejsce tworzy nowe zobowiązanie wieloletnie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2020 r. skierował ustawę:
- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
- Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 167 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 10 sierpnia 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 167 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Lamczyk.


10.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki senackie: 168168 A168 B168 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 168uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 388, do druku nr 388, 503, errata do druku nr 503
druki senackie nr 168, 168 A, 168 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa wprowadza m.in. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu, wprowadzenie możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji pojazdu na w niosek właściciela pojazdu przez starostę właściwego również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2020 r. skierował ustawę:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
- Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 168 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 sierpnia 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 168 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.