Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
20 1 2021-01-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

18 5 2020-12-02 Wznowienie posiedzenia

Głosowanie

18 1 2020-11-25 Wznowienie obrad

Głosowanie

17 2 2020-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2020-09-10

Otwarcie posiedzenia

Otwarcie posiedzenia

14 2 2020-08-12 Punkt 22. porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Gawłowskiego

Przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Gawłowskiego

14 1 2020-08-11

Projekt porządku obrad

13 2 2020-07-02 Punkt 6. porządku obrad: powołanie członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (cd.)

Głosowanie

11 3 2020-06-03 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Dyskusja

10 3 2020-05-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

Głosowanie

10 2 2020-05-06 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja (cd.)

9 2 2020-04-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia

9 2 2020-04-16 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP od natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

7 2 2020-03-13 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

5 2 2020-02-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020 (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

5 1 2020-02-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2020-02-25

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

4 2 2020-02-06 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku (cd.)

Podjęcie uchwały

4 2 2020-02-06 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

4 2 2020-02-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Niepodjęcie uchwały

Niepodjęcie uchwały

Niepodjęcie uchwały

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi