Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
184 30.07.2019
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 184), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 214)
 1. Rozpatrzenie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (druk senacki nr 1240, druki sejmowe nr 3040, 3590 i 3590-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1240 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

183 30.07.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druk senacki nr 1258, druki sejmowe nr 3603, 3676 i 3676-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1258 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  uwaga obywatelska 1
  u
  waga obywatelska 2
  uwaga obywatelska 3
  uwaga obywatelska 4
  uwaga obywatelska 5
  uwaga obywatelska 6
  uwaga obywatelska 7
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk senacki nr 1250, druki sejmowe nr 3524, 3638 i 3638-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1250 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk senacki nr 1251, druki sejmowe nr 3599 i 3639).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1251 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

182 30.07.2019
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 325), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 182)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1252, druki sejmowe nr 3604, 3643 i 3643-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (druk senacki nr 1252 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

181 12.07.2019
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 181), Komisji Ustawodawczej (nr 344)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

retransmisja posiedzenia

180 10.07.2019
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2018 rok” (druk senacki nr 1191).

retransmisja posiedzenia

179 25.06.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk senacki nr 1197, druki sejmowe nr 3413, 3445 i 3445-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1197 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

retransmisja posiedzenia

178 25.06.2019
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 178), Komisji Ustawodawczej (nr 336)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 1175).
   proces legislacyjny
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (cd.) (druk senacki nr 1035).
   proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

177 28.05.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 167), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 177)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe.

retransmisja posiedzenia

176 27.05.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 166), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 176)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (druk senacki nr 1181, druki sejmowe nr 3410, 3450 i 3450-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1181 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiały:
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 1

retransmisja posiedzenia

175 27.05.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1176, druki sejmowe nr 3295, 3394 i 3394-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1176 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona