Narzędzia:

45. posiedzenie Senatu RP X kadencji

29 i 30 czerwca 2022 r.
Najbliższe Planowane Posiedzenie

projekt porządku 45. posiedzenia

Początek posiedzenia w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 11.00


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę

Druki senackie: 720
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę.
druk senacki nr 720

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Halina Bieda.

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A

Druki senackie: 721
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A.*
druk senacki nr 721

Projekt uchwały został wniesiony przezgrupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Leszek Czarnobaj.

Marszałek Senatu w dniu 20 maja 2022 r. skierował uchwałę do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej orazKomisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2022 r.
Komisje nie zakończyły prac.

Kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbędzie się 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 8.15 w sali obrad plenarnych Senatu.


3.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 22952316
Druki senackie: 743
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2295, 2316
druk senacki nr 743

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Głównym celem ustawy jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z funkcjonowania w Polsce systemu oceny i zarządzania jakością powietrza.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do:
- Komisji Środowiska,
- Komisji Nadzwyczajna do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali 217.


4.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Druki senackie: 742
więcej informacji o punkcie

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
druki sejmowe nr 2269, do druku nr 2269, 2318, 2318 A
druk senacki nr 742

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Zasadniczym celem ustawy jest implementacja oraz zapewnienie stosowania w krajowym porządku prawnym szeregu dyrektyw oraz rozporządzeń unijnych dotyczących finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Ponadto ustawa wprowadza mechanizmy pomocy kredytobiorcom, m.in. przewiduje możliwość czasowego zawieszenia wykonywania umowy o kredyt hipoteczny zawarty w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jak również zawiera przepisy usprawniające procedury w zakresie przekazywania wniosków o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali obrad plenarnych Senatu.


5.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Druki sejmowe: 2133do druku 213321872187 A
Druki senackie: 737
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.
druki sejmowe nr 2133, do druku nr 2133, 2187, 2187 A
druk senacki nr 737

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Technologii.

Ustawa wprowadza przepisy usprawniające mechanizm finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego obejmujący bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do:
- Komisji Infrastruktury,
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali obrad plenarnych Senatu.


6.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 224522792279 A
Druki senackie: 736
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2245, 2279, 2279 A
druk senacki nr 736

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Technologii.

Ustawa dotyczy wprowadzenia kolejnego etapu cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa oraz przepisów umożliwiających obywatelom - inwestorom prowadzenie dziennika budowy i dokumentowania przebiegu robót budowlanych w postaci elektronicznej.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali 176.


7.

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Druki sejmowe: 2183do druku 2183do druku 2183do druku 21832311
Druki senackie: 741
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
druki sejmowe nr 2183, do druku nr 2183, 2311

druk senacki nr 741

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki nieletnich, których zachowanie wymaga interwencji organów państwowych. Ustawa porządkuje i systematyzuje materię dotyczącą spraw nieletnich zarówno w zakresie przepisów o charakterze procesowym, materialnym, jak i wykonawczym.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do:
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali 217.


8.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Druki sejmowe: 2072 do druku 20722278
Druki senackie: 733
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
druki sejmowe nr 2072, do druku nr 2072, 2278
druk senacki nr 733

Był to senacki projekt ustawy.
Do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Aleksander Pociej.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa wprowadza możliwość doręczeń w postępowaniu sądowoadministracyjnym na wniosek adresata na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali 217.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Druki senackie: 735
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
druki sejmowe nr 2204, do druku nr 2204, 2280, 2280 A
druk senacki nr 735

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa umożliwi PKP przekazanie PLK linii kolejowych znajdujących się na gruntach o uregulowanym stanie prawnym, ale wymagających przeprowadzenia podziałów nieruchomości. Ponadto ustawa wydłuża z 2024 na 2027 rok okres, w którym będzie możliwe przekazywanie na rzecz PLK przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali 176.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Druki sejmowe: 2071do druku 20712315
Druki senackie: 732
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
druki sejmowe nr 2071, do druku nr 2071, 2315

druk senacki nr 732

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Przepisy ustawy zakładają wdrożenie odpowiednich mechanizmów nadzoru nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych i zespołów urządzeń, obejmujących system certyfikacji i czynności nadzorczych dotyczących procesu realizacji przedmiotowych inwestycji.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali 176.