Narzędzia:

45. posiedzenie Senatu RP X kadencji

29 i 30 czerwca 2022 r.
Najbliższe Planowane Posiedzenie

projekt porządku 45. posiedzenia

Początek posiedzenia w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 11.00


11.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 226222832283 A
Druki senackie: 740
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2262, 2283, 2283 A
druk senacki nr 740

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa dostosowuje polski porządek prawny do wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności przez wprowadzenie mechanizmów mobilizujących i sankcyjnych, w tym m.in. przez doprecyzowanie ewidencyjnych i sprawozdawczych obowiązków gmin w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do:
- Komisji Środowiska,
- Komisji Infrastruktury,
- Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Infrastruktury, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 19.00 w sali obrad plenarnych Senatu


12.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 2205do druku 220522602260 A
Druki senackie: 739
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2205, do druku nr 2205, 2260, 2260 A
druk senacki nr 739

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Ustawa likwiduje Specjalistyczny Urząd Górniczy i znosi urząd dyrektora SUG. Ponadto ustawa wprowadza do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych definicje: „odkrywki”, „kopalni” oraz „przodka”.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali 182.


13.

Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Druki senackie: 734
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2121, do druku nr 2121, 2277, 2277 A
druk senacki nr 734

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania wnioskodawców poselskiego projektu ustawy w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Piotr Babinetz.

Ustawa przekształca Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Działalność Centrum będzie skierowana do Polaków oraz do narodu ukraińskiego, białoruskiego i części społeczeństwa rosyjskiego.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali 182.

 

.


14.

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Druki sejmowe: 2246do druku 224622892289 A
Druki senackie: 738
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
druki sejmowe nr 2246, 2289, 2289 A
druk senacki nr 738

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Ustawa zmienia nazwę Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na: Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbędzie się 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9.00 w sali 176.


15.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku

Druki senackie: 604
więcej informacji o punkcie

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku.
druk senacki nr 604

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 27 grudnia 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 4 stycznia 2022 r. skierował Informację do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 czerwca 2022 r.


z2
Poprzednia strona