Narzędzia:

40. posiedzenie Senatu RP X kadencji

    porządek 40. posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 3


1.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawkę do ustawy.
Druki sejmowe: 1969do druku 1969 do druku 20991994
Druki senackie: 673673 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 673u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
druki sejmowe nr: 1969, do druku 1969, 1994
druki senackie nr 673, 673 A

Był to komisyjny projekt ustawy.
Do reprezentowania sejmowej Komisji do spraw Petycji w pracach nad projektem ustawy został upoważniony poseł Jacek Świat.

Nowelizacja pozwala gminie rozdzielać środki z budżetu obywatelskiego między części gminy niebędące jej jednostkami pomocniczymi lub ich grupami.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 marca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 kwietnia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 673 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


2.

Odwołanie i wybór Marszałka Senatu

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. nie podjął uchwały w tej sprawie i nie odwołał senatora Tomasza Grodzkiego z funkcji Marszałka Senatu oraz nie wybrał senatora Marka Pęka do pełnienia tej funkcji.
Druki senackie: 682
więcej informacji o punkcie

Odwołanie i wybór Marszałka Senatu.
druk senacki nr 682

W dniu 31 marca 2022 r. grupa senatorów – zgodnie z art. 6a ust. 1 Regulaminu Senatu - złożyła wniosek o odwołanie z funkcji Marszałka Senatu  senatora Tomasza Grodzkiego i powołanie na Marszałka Senatu senatora Marka Pęka.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Stanisław Karczewski.


3.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy.
Druki senackie: 690690 A690 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 690uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
druki sejmowe nr 2131, do druku nr 2131, 2131-A, do druku 2131-A, 2165, 2165-A
druki senackie nr 690, 690 A, 690 Z

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedstawione rozwiązania zmierzają m. in. do zamrożenia wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych osób oraz podmiotów, które zostaną wskazane na specjalnej liście prowadzonej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, w związku ze wspieraniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ustawa  wprowadza również zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej oraz z niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego obwodu ługańskiego.

Sejm uchwalił ustawę na  52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia  2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia  2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2022  r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy  (druk nr 690 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Szejnfeld.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 8 kwietnia 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2147do druku 214721662166 A
Druki senackie: 692692 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 692uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2147, do druku 2147, 2166, 2166-A
druki senackie nr 692, 692 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zasadniczym celem ustawy jest doprecyzowanie oraz uzupełnienie kwestii pominiętych w dotychczas obowiązującej regulacji. Przepisy nowelizacji dotyczą m.in.definicji przyjętych w ustawie, zakresu przedmiotowego ustawy, kwestii finansowych, rejestracji uchodźców i nadawania im numeru PESEL, a także uprawnień przysługujących określonym kategoriom uchodźców.

Sejm uchwalił ustawę na  52. posiedzeniu w dniu 8 kwietnia  2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia  2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 kwietnia 2022 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 692 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wadim Tyszkiewicz.


 


5.

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (50) do ustawy.
Druki senackie: 676676 A676 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 676u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
druki sejmowe nr 2022, do druku 2022, 2065, 2065 A
druki senackie nr 676, 676 A, 676 Z

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa określa rozwiązania wdrożeniowe dedykowane zarządzaniu programami z zakresu polityki spójności, opisanymi w tzw. umowie partnerstwa. Ponadto nowelizacja wprowadza  przepisy szczegółowe dotyczące Krajowego Planu Odbudowy w zakresie, w jakim przepisy unijne są niewystarczające.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 marca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 kwietnia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji  Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2022 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy  (druk nr 676 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 2099do druku 2099do druku 209921062106 A
Druki senackie: 677677 A677 B677 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 677u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
druki sejmowe nr 2099, do druku 2099, 2106, 2106 A
druki senackie nr 677, 677 A, 677 B, 677 Z

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy została upoważniona poseł Lidia Burzyńska.

Ustawa zwiększa w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, co umożliwi jednocześnie podwyższenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 marca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 kwietnia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 677 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Komorowski.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 12 kwietnia 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 677 B).
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając. 
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Wojciech Konieczny.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 2041do druku 20412061
Druki senackie: 674674 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 674u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
druki sejmowe nr 2041, do druku nr 2041, 2061
druki senackie nr 674, 674 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania wnioskodawców poselskiego projektu ustawy w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Paweł Lisiecki.

Ustawa wydłuża o 3 lata spoczywający na właściwej gminie obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 marca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 kwietnia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Infrastruktury,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2022 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 674 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.
 


8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 2073do druku 207320882088 A
Druki senackie: 675675 A675 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 675u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.
druki sejmowe nr 2073, do druku nr 2073, 2088, 2088 A
druki senackie nr 675, 675 A, 675 Z

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania wnioskodawców poselskiego projektu ustawy w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Robert Gontarz.

Ustawa umożliwia realizację projektu budowy nowej Centralnej Ewidencji Kierowców. Oprócz tego nowelizacja zawiera uregulowania zapewniające utrzymanie prawidłowego funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, oraz uzupełniające zadania operatora OSE.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 marca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 kwietnia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 675 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy
Druki senackie: 648648 S648 X
Uchwała: 648uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy.
druki senackie nr 648, 648 S, 648 X

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów. 
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do ustanowienia abolicji w odniesieniu do popełnienia czynów obecnie zabronionych, związanych ze wstąpieniem i służbą przez obywateli polskich w obcych siłach zbrojnych. Przewidziane w projekcie ustawy sytuacje odnoszą się do służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy w związku z Agresją Federacji  Rosyjskiej.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2022 r. skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej.
Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 9 marca 2022 r. oraz 12 kwietnia 2022 r.
Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 648 S). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
Druki senackie: 649649 S
Uchwała: 649uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. druki senackie nr 649, 649 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów. 
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projekt ustawy wprowadzający zmiany m.in. w podatkach PIT oraz CIT (w odniesieniu m. in. do obywateli Ukrainy i Białorusi) zakłada ustanowienie epizodycznych regulacji podatkowych mających przeciwdziałać skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2022 r. skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej.
Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 9 marca oraz 12 kwietnia 2022 r.
Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 649 S). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski