Narzędzia:

33. posiedzenie Senatu RP X kadencji

porządek 33.posiedzenia Senatu

zapis video 1. dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia

zapis video 3 dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.2


11.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki sejmowe: 17541756 1756 A
Druki senackie: 569569 A569 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 569uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1754, 1756, 1756-A
druki senackie nr 569, 569 A

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zasadniczym celem ustawy jest stworzenie możliwości wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej, który będzie mógł zostać wprowadzony na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej. Ponadto przepisy ustawy określają wyjątki od ww. zakazu oraz wprowadzają sankcje dla osób niestosujących się do niego.

Sejm uchwalił ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 569 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.
Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 569 A).
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Komorowski.


12.

Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 174317531753 A
Druki senackie: 568568 A568 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 568uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
druki sejmowe nr 1743, 1753, 1753-A
druki senackie nr 568, 568 A

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.

Ustawa zakłada utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Pozwoli to zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia dla specjalistów cyberbezpieczeństwa zatrudnionych w administracji publicznej oraz w służbach specjalnych.

Sejm uchwalił ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 568 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.


13.

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. przyjął ustawę z dnia 29 października 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1612do druku 1612do druku 1612do druku 161216461646 A
Druki senackie: 554554 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 554uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
druki sejmowe nr 1612, do druku 1612, 1646, 1646-A
druki senackie nr 554, 554 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Jarosław Sachajko.

Ustawa określa ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych przez gminy miejscach.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 10 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 554 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

 


14.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki senackie: 551551 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 551uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
druki sejmowe nr 1225, do druku 1225, 1622
druki senackie nr 551,  551 A

Był to senacki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców senackiego projektu ustawy został upoważniony Pan Senator Ryszard Bober.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości. 

Celem ustawy jest określenie zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji i które do tej pory były normowane przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. poz. 1385). Jednocześnie projekt przewiduje uchylenie art. 830 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2021 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 551 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


15.

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
Druki sejmowe: 1614do druku 1614do druku 16141614 A16781678 A
Druki senackie: 558558 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 558uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.
druki sejmowe nr 1614, do druku 1614, 1614-A, 1678, 1678-A
druk senacki nr 558, 558 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Jarosław Sachajko.

Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia wyrównawczego dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2021 r.
Komisja nie zakończyła prac nad tą ustawą.

Kolejne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 558 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.
Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy(druk nr 558 A).
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


16.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy
Druki sejmowe: 167516791679 A
Druki senackie: 557557 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 557uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1675, 1679, 1679-A
druki senackie nr 557, 557 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem ustawy jest kompleksowe uzupełnienie przepisów w zakresie rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID-19. 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2021 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 557 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Gawęda.


17.

Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (26) do ustawy
Druki sejmowe: 1727do druku 172717481748 A
Druki senackie: 571571 A571 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 571uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.
druki sejmowe nr 1727, do druku nr 1727, 1748, 1748-A
druki senackie nr 571, 571 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Ustawa zawiera rozwiązania prawne mające umożliwić województwu małopolskiemu, województwu śląskiemu oraz miastu Kraków terminowe wykonanie przedsięwzięć oraz stworzenie warunków dla właściwej organizacji Igrzysk, a także wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy Host City Contract.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 listopada 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 571 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


18.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

W dyskusji zgłoszono wniosek o charakterze legislacyjnym – projekt uchwały został odesłany do komisji
Druki senackie: 561561 S561 X
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia.
druk senacki nr 561, 561 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Beata Małecka-Libera.

Marszałek Senatu w dniu 5 listopada 2021 r. skierował projekt uchwały do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 561 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.


19.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza
Druki senackie: 547547 S
Uchwała: 547uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.
druki senackie nr 547, 547 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Alicja Zając.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2021 r.
Komisja  wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 547 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


20.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 Rokiem Brunona Schulza
Druki senackie: 545545 S
Uchwała: 545uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza.
druki senackie nr 545, 545 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Halina Bieda.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej. 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2021 r.
Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 545 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.


Poprzednia strona