Narzędzia:

33. posiedzenie Senatu RP X kadencji

porządek 33.posiedzenia Senatu

zapis video 1. dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia

zapis video 3 dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.2


21.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 Rokiem Botaniki
Druki senackie: 543543 S
Uchwała: 543uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki.
druki senackie nr 543, 543 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Jadwiga Rotnicka.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2021 r.
Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 543 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


22.

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 919do druku 919172917361736 A
Druki senackie: 567567 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 567uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
druki sejmowe nr 919, do druku nr 919, 1729, 1736, 1736-A
druki senackie nr 567, 567 A

Były to rządowy i senacki projekty ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
Do reprezentowania Senatu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Pan Senator Zygmunt Frankiewicz.

Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym zwolnienie od podatku od nieruchomości będzie dotyczyło nie całości gruntu, ale tylko budynków lub ich części i budowli lub ich części oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli stanowią elementy infrastruktury kolejowej i zarazem są wykorzystywane na cele określone w ustawie o transporcie kolejowym.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Infrastruktury,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 25 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 567 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


23.

Ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 17061755
Druki senackie: 566566 A566 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 566uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.
druki sejmowe nr 1706, 1755
druki senackie nr 566, 566 A, 566 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Obrony Narodowej.

Ratyfikacja Traktatu uczyni z Rzeczypospolitej Polskiej państwo ramowe Eurokorpusu, co pozwoli na pogłębioną współpracę wojskową z innymi państwami na rzecz bezpieczeństwa europejskiego.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Obrony Narodowej,
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 566 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 25 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 566 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.


24.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia
Druki senackie: 561561 S561 X
Uchwała: 561uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia.
druki senackienr 561, 561 S, 561 X

Senat na 33. posiedzeniu w dniu 25 listopada 2021 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia.

Komisjena wspólnym posiedzeniu w dniu 26 listopada 2021 r. ustosunkowały się do zgłoszonego w toku dyskusji wniosku.
Komisje nie poparły wniosku i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia zawartego w druku nr 561 S (druk nr 561 X).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.


z3
Poprzednia strona