Narzędzia:

66. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

 

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 4 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 278628742874 A
Druki senackie: 962962 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 962uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 2786, 2874, 2874-A

druki senackie nr 962, 962 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie systemu dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do struktur dowodzenia w NATO m.in. poprzez poszerzenie roli Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do organu dowodzenia wszystkimi rodzajami Sił Zbrojnych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 962 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Rusiecki.


2.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 4 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 28532868
Druki senackie: 957957 A957 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 957uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2853, 2868

druki senackie nr 957, 957 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu. zachowanie w mocy zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, o ile podmioty, które te zgody posiadają, uzyskają do dnia 31 grudnia 2018 r. wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 957 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


3.

Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok

Senat w dniu 24 października 2018 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem
Druki senackie: 861
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok.

druk senacki nr 861
 

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 1 czerwca 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2018 r. skierował Sprawozdanie do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 3 lipca 2018 r.

Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem.


4.

Informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Senat w dniu 24 października 2018 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 954
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

druk senacki nr 954
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 25 września 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 września 2018 r. skierował Informację do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 października 2018 r.
Komisja zapoznała się z Informacją.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Senat w dniu 26 października 2018 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki senackie: 967967 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 967uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

druki sejmowe nr 2351, do druku 2351, 2814, 2814-A

druki senackie nr 967, 967 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza nową regulację, zgodnie z którą pracownik wykonujący czynności kontrolne będzie zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą (w rozumieniu art. 115 §11 Kodeksu karnego) działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywałby się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez tego pracownika.
 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 października 2018 r.

Komisja nie poparła żadnego wniosku i przedstawia wszystkie wnioski poddane pod głosowanie (druk nr 967 A).

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.

Sprawozdawcami mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będą: senator Jan Rulewski oraz senator Antoni Szymański.


6.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 4 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2811do druku 2811do druku 2811do druku 281128242824 A
Druki senackie: 968968 A968 B968 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 968uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.

druki sejmowe nr 2811, do druku nr 2811, 2824, 2824-A

druki senackie nr 968, 968 A, 968 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa tworzy ramy prawne funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60. roku życia. W tym celu przewiduje się m.in.: utworzenie pracowniczych programów kapitałowych (PPK) przez wszystkie podmioty zatrudniające dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne; ustanowienie minimalnej wysokości wpłat podstawowych do PPK finansowanych w wysokości 2% wynagrodzenia brutto po stronie uczestnika oraz 1,5% po stronie zatrudniającego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do:

  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 968 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 968 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 4 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2809do druku 2809do druku 2809do druku 28092843
Druki senackie: 955955 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 955uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2809, do druku nr 2809, 2843

druk senacki nr 955, 955 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa wprowadza usługę polegającą na wypełnianiu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową, dzięki czemu nie będzie konieczności składania wniosku przez podatnika.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 955 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


8.

Ustawa o produktach kosmetycznych

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 4 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2556do druku 2556do druku 2556do druku 25562880
Druki senackie: 963963 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównwczy
Uchwała: 963uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o produktach kosmetycznych.

druki sejmowe nr 2556, do druku nr 2556, 2880

druki senackie nr 963, 963 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawaokreśla obowiązki podmiotów i właściwość organów krajowych w zakresie wykonywania obowiązków i zadań administracyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.  W ustawie: wprowadzono nadzór nad produktami kosmetycznymi poprzez m.in. ustanowienie obowiązku zgłaszania zakładów, w których są wytwarzane produkty kosmetyczne do wykazu zakładów, który będzie prowadzony przez właściwe terenowo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej; zapewniono dostęp do bazy notyfikacji produktów kosmetycznych (baza CPNP), prowadzonej przez Komisję Europejską, wprowadzono kary pieniężne dla wytwórców i dystrybutorów, którzy nie stosują przepisów ustawy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 16 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 963 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.


9.

Ustawa o dokumentach publicznych

Senat w dniu 26 października 2018 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy
Druki senackie: 956956 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 956uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dokumentach publicznych.

druki sejmowe nr 2153, do druku nr 2153, 2845

druki senackie nr 956, 956 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Celem ustawy jest stworzenie jednolitego systemu zabezpieczeń przed fałszowaniem dokumentów publicznych – czyli dokumentów służących identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdzających stan prawny lub prawa osób. Ustawa ustala hierarchię dokumentów w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa, ustanawia ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako odpowiedzialnego za kształtowanie polityki bezpieczeństwa tych dokumentów oraz tworzy Rejestru Dokumentów Publicznych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 956 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Termiński.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 4 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2791do druku 2791do druku 27912873
Druki senackie: 965965 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 965uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

druki sejmowe nr 2791, do druku nr 2791, 2873

druki  senackie nr 965, 965 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa poszerza zakres podmiotów podlegających przepisom reżimowi ustawy, obejmując tym samym relacje handlowe pomiędzy dostawcą a nabywcą bez względu na łączną wartość obrotów między nimi. Celem ustawy jest również zapewnienie anonimowości zgłaszającym zawiadomienie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 965 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.