Narzędzia:

66. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

 

 


21.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 291929322932 A
Druki senackie: 977977 A
Uchwała: 977uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2919, 2932, 2932-A

druki senackie nr 977, 977 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenia rozwiązań mających na celu dostosowanie wysokości przewidzianego na 2018 r. limitu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, dostępnych bezpłatnie dla świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia oraz modyfikacji zasad stosowania mechanizmu korygującego, który minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany zastosować w przypadku ryzyka przekroczenia limitów ustalonych na kolejne lata realizacji programu 75+.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 25 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 977 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Konstanty Radziwiłł.


22.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Senat w dniu 26 października 2018 r. nie wyraził zgody na powołanie Agnieszki Marii Dudzińskiej na Rzecznika Praw Dziecka
Druki sejmowe: 28992946
Druki senackie: 979
Uchwała: 979uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

druki sejmowe nr 2899, 2946
druk senacki nr 979

 

Sejm na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r. powołał na Rzecznika Praw Dziecka Agnieszkę Marię Dudzińską.

Uchwała w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 24 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 listopada 2018 r. 


23.

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 284828952895 A
Druki senackie: 972972 A
Uchwała: 972uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

druki sejmowe nr 2848, do druku nr 2848, 2895, 2895-A
druki senackie nr 972, 972 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa ustanawia Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, mający na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Ustawa wprowadza daniny solidarnościowe oraz obowiązkową składkę z części składki  Funduszu Pracy będące podstawami finansowania Funduszu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 972 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer


24.

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2859do druku 285928982898 A
Druki senackie: 973973 A973 Z
Uchwała: 973uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych.

druki sejmowe nr 2859, do druku nr 2859, 2898, 2898-A

druki senackie nr 973, 973 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

 

Ustawa określa zasady działania Funduszu Dróg Samorządowych, gromadzenia środków Funduszu oraz udzielania dofinansowania i finansowania ze środków Funduszu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Infrastruktury,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 25 października 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek  do ustawy (druk nr 973 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


25.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2909do druku 29092927
Druki senackie: 976976 A976 Z
Uchwała: 976uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

druki sejmowe nr 2909, 2927

druki senackie nr 976, 967 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu ubezpieczenie upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk lub od jednego lub kilku wybranych przez producenta rolnego rodzaju ryzyka, zawierających ryzyko suszy, przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dofinansowania z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 976 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski


26.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2860 cz. I2860 cz. II29182918 A
Druki senackie: 970970 A970 Z
Uchwała: 970uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2860, 2918, 2918-A

druki senackie nr 970, 970 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.


Ustawa implementuje przepisy dyrektywy w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania poprzez wprowadzenie: preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności, wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji, opodatkowania dochodów z walut wirtualnych, wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 25 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 970 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki. 


27.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2854do druku 2854do druku 285428962896 A
Druki senackie: 971971 A
Uchwała: 971uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2854, 2896, 2896-A

druki senackie nr 971, 971 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Celem ustawy jest szeroko rozumiane uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych przez m.in. obniżenie stawki podatku CIT, złagodzenie przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Ponadto ustawa zmienia warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej oraz uchyla obowiązki informacyjne i ewidencyjne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 25 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 971 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki. 


28.

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Senat w dniu 26 października 2018 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 2888do druku 2888do druku 28882923
Druki senackie: 975975 A
Uchwała: 975uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

druki sejmowe nr 2888, do druku nr 2888, 2923

druki senackie nr 975, 975 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa stanowi realizację czterech dyrektywy unijnych mających na celu ograniczenie barier dla handlu transgranicznego, wynikających ze współistnienia wielu wymogów prawnych i norm technicznych dotyczących fakturowania elektronicznego oraz braku ich interoperacyjności. Ustawa stanowi uszczegółowienie regulacji dotyczących wykonywania zamówień publicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 26 października 2018 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 975 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


29.

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 26 października 2018 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 2931do druku 2931do druku 2931
Druki senackie: 978978 A978 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 978uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 2931, do druku nr 2931

druki senackie nr 978, 978 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Kultury i Środków Przekazu,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 25 października 2018 r.

Komisje nie poparły żadnego z przedstawionych wniosków (druk nr 978 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.

I Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie  ustawy (druk nr 978 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Borys-Damięcka.

II Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek  do ustawy (druk nr 978 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski


30.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 26 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 980
Uchwała: 980uch_bis.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 980
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się w dniu 24 października 2018 r.

Komisja przygotowała wniosek w tej sprawie (druk nr 980).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki. 


z3
Poprzednia strona