Narzędzia:

Posiedzenie: 38. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.
Stenogram z dnia następnego Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 14 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz Grodzki)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Bardzo proszę powoli o zajmowanie miejsc.

Gdzie są moi sekretarze? Już idą.

Wznowienie posiedzenia

Wznawiam obrady.

Szanowni Państwo Senatorowie!

Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Państwo Senatorowie znajdujący się w gmachu Senatu, proszę o sprawdzenie, czy wszyscy państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego udziału w posiedzeniu.

Państwo Senatorowie biorący udział w posiedzeniu w sposób zdalny, informuję, że za 15 minut zablokujemy możliwość przyłączania się do posiedzenia. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących udział w posiedzeniu. Zatem proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia obecności.

(Senator Bogdan Borusewicz: To jest testowe?)

To jest testowe.

Proszę o podanie… A, niektórzy jeszcze głosują.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 91 senatorów i tylu aktualnie bierze udział w posiedzeniu.

Szanowni Państwo Senatorowie!

Zanim przystąpimy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, chciałbym przekazać komunikaty techniczne.

Jak państwo wiecie, o godzinie 16.00 rozpoczyna się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów w sali plenarnej Sejmu, dlatego na twardo, niezależnie od etapu głosowań, o godzinie 15.25 ogłoszę przerwę, ponieważ protokół przed zgromadzeniem wymaga zgłoszenia się do pani marszałek, podpisania protokołów itd.

Na prośbę klubów po zakończeniu zgromadzenia, które jest zaplanowane na 55–60 minut – taki jest scenariusz – a będzie na nim zdalnie przemawiał prezydent Zełenski, przewodniczący Stoltenberg oraz na żywo prezydent Duda, będziemy kontynuować głosowania, ale 45 minut po zakończeniu zgromadzenia, abyście państwo mieli czas na spożycie jakiegoś posiłku. Takie jest uzgodnienie między klubami. To jest stan obecny i mam nadzieję, że on się już nie zmieni.

Dziękuję komisjom za ciężką pracę.

Zatem wracamy do porządku obrad.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami itd.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony Narodowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 646 Z.

Dodam jeszcze w uzupełnieniu, bo tego nie dodałem, że głosowanie nad ustawą o pomocy Ukraińcom będzie właśnie po tej przerwie, ponieważ legislatorzy w tej chwili opracowują efekty pracy połączonych komisji.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony Narodowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jarosława Rusieckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą itd.

Senator Sprawozdawca Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku!

Mam zaszczyt przed Wysoką Izbą złożyć sprawozdanie z pracy połączonych komisji, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony Narodowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

W dniu 9 marca odbyło się posiedzenie komisji. W trakcie debaty zostały złożone 2 wnioski. Pierwszy wniosek – o przyjęcie ustawy bez poprawek – został odrzucony. Został złożony również drugi wniosek, dotyczący poprawek, który został przyjęty takim stosunkiem głosów: 15 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał. W związku z tym taka jest rekomendacja połączonych komisji.

Chciałbym paniom i panom senatorom bardzo serdecznie podziękować za wypracowanie kompromisu, który pozwala na niesienie pomocy i dawanie wsparcia naszym sąsiadom w trudnych dla nich chwilach. Bardzo dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy pan senator wnioskodawca Marek Martynowski lub pozostały senator sprawozdawca, którym był pan senator Wojciech Piecha, pragną jeszcze zabrać głos? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony Narodowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 1 senator był za, 96 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 6)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie poprawki do ustawy. Celem poprawki jest, mówiąc w skrócie, dwumiesięczne wyłączenie stosowania przepisów 2 ustaw w zakresie sprzedaży, wywozu i tranzytu niektórych sprzętów opancerzonych lub ochronnych konstrukcji oraz przedmiotów osobistego wyposażenia ochronnego, w tym hełmów i kamizelek kuloodpornych. Czynności te pozostaną pod kontrolą organów państwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 7)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Frankiewicz? Proszę zwrócić uwagę, czy wysłał pan sygnał.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 8)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o odrzucenie ustawy – to druk senacki nr 642 A.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały o odrzuceniu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 22 – za, 63 – przeciw, 14 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 9)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie…

(Głosy z sali: Nie, nie.)

(Głos z sali: To był wniosek o odrzucenie, więc…)

No, to był wniosek o odrzucenie.

(Głos z sali: Tak, a teraz głosujemy nad przyjęciem ustawy bez poprawek.)

(Głos z sali: Nie, teraz, zgodnie z regulaminem, głosujemy jeszcze raz nad wnioskiem o odrzucenie, a potem…)

A, to jest ten dziwaczny zapis regulaminowy.

(Głos z sali: Tak, tak.)

Wobec odrzucenia wniosków zawartych w druku nr 642 A przystępujemy, zgodnie z art. 54 ust. 1a Regulaminu Senatu, do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie ustawy.

(Głosy z sali: Nie, nie.)

(Głos z sali: Był już przegłosowany.)

Panie Legislatorze, niech pan wejdzie na trybunę i wytłumaczy to nie mnie, tylko państwu senatorom.

(Głosy z sali: Tak, tak.)

(Głos z sali: Kto ten przepis wprowadził?)

(Głos z sali: No właśnie.)

(Głos z sali: Za którego to było marszałka?)

No, nie wiem, czy to nie było za czasów mojego poprzednika.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Szanowni Państwo! Wysoki Senacie!

Przepis regulaminu jest jednoznaczny: w przypadku, gdy poparcia nie uzyskał żaden z wniosków, który był poddany pod głosowanie – w tym wypadku mieliśmy w zestawieniu jeden wniosek, a mianowicie wniosek o odrzucenie – Wysoki Senat poddaje pod głosowanie wniosek o odrzucenie… Czyli robi to po raz wtóry. Przepis regulaminu jest jednoznaczny, Biuro Legislacyjne nie będzie oceniało, czy to jest dobre rozwiązanie, Wysoki Senat podjął taką decyzję, zmieniając w ten sposób regulamin jakiś czas temu. Dziękuję bardzo.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Czy to…)

(Głos z sali: A potem co?)

Jeżeli wniosek nie uzyska poparcia, głosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

(Głos z sali: No!)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Myślę, że teraz to wyjaśnienie jest kompletne.

Głosowanie (cd.)

Wobec tego zarządzam, zgodnie z art. 54 ust. 1a Regulaminu Senatu, głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Swoją drogą mam prośbę do komisji regulaminowej, bo ten problem się powtarza, żeby ten przepis określić na nowo, bardziej czytelnie czy klarownie.

Głosowało 99 senatorów, 24 – za, 62 – przeciw, 13 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 10)

Wniosek nie zyskał akceptacji.

Wobec tego zarządzam, zgodnie z pragmatyką art. 54, głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

(Głosy z sali: Za, za.)

Kto jest za?

(Głosy z sali: Za.)

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 60 – za, 25 – przeciw, 14 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 11)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 634 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Wojciech Piecha:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Oto sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W trakcie posiedzenia komisji padł wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek ten nie uzyskał większości połączonych komisji. Następnie głosowano nad poprawkami. Poprawka nr 1, poprawka pana marszałka Kamińskiego, uzyskała poparcie połączonych komisji. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Mniejszość połączonych komisji wnosi o odrzucenie całej ustawy.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Przypominam, że byli to pan marszałek Michał Kamiński i pan senator Marek Martynowski.

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 55 – za, 43 – przeciw, żaden się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 12)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników glosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 628 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia

Proszę sprawozdawcę, panią senator Beatę Małecką-Liberę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Beata Małecka-Libera:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie wspólne sprawozdanie połączonych komisji, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obydwie komisje spotkały się na wspólnym posiedzeniu 9 marca i rozpatrzyły zgłoszone w czasie debaty wnioski do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Rekomendujemy, aby pierwszą poprawkę odrzucić, a poprawki od drugiej do piątej przyjąć. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator wnioskodawca Mieczysław Golba lub pozostały senator sprawozdawca, którym był pan senator Jacek Włosowicz, chcą jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Jeżeli państwo mnie zwolnią, to nie będę czytał treści poprawek, tylko ich numery.

Poprawka nr 1.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 2 – za, 96 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 13)

Uwaga, nad poprawkami nr 2 i 4 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 14)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka nr 5.

Kto jest przeciw… Kto jest za? Przepraszam.

(Rozmowy na sali)

Kto jest…

Ale maszynkę proszę włączyć.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 16)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 17)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 629 Z.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jacka Boguckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jacek Bogucki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zgodnie ze sprawozdaniem komisja rekomenduje przyjęcie załączonych poprawek. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator wnioskodawca Mieczysław Golba chce jeszcze zabrać głos? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. One są bardzo długie w tekście, więc pozwolicie państwo, że będę przedstawiał tylko numery.

Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 10 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 2–9 i 11.

Głosujemy nad poprawkami nr 1 i 10.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 2 było za, 97 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 18)

Poprawki numer…

(Senator Jacek Bogucki: Panie Marszałku, pozostałe poprawki można przegłosować łącznie.)

Tak.

(Senator Jacek Bogucki: Jest zgodność.)

Tak.

I pozostają nam poprawki nr 5, 6 i 11.

(Rozmowy na sali)

Nie, one już były przegłosowane… Przepraszam.

(Głos z sali: Były tylko pierwsza i dziesiąta, więc…)

No tak, ale w ten sposób nie głosujemy… Przyjęcie wyklucza głosowanie nad poprawkami 2–9…

(Głos z sali: Uzyskały większość.)

(Głosy z sali: Nie, nie.)

(Głos z sali: Nie uzyskały większości, więc głosujemy teraz…)

Okej.

Czy jest zgoda, żeby nad pozostałymi poprawkami głosować łącznie?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Wszystkie pozostałe poprawki przegłosujemy zatem łącznie.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 5, 6 i 11.

Kto jest za?

Proszę mi włączyć maszynkę.

(Rozmowy na sali)

Kto jest za?

(Głos z sali: Chyba zrobiliśmy niepotrzebną…)

(Rozmowy na sali)

Państwo jesteście tu niezbędni.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 19)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o…

(Głosy z sali: Nie, jeszcze…)

(Głos z sali: To poprawki…)

Nie, nie, przepraszam…

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 20)

Podjęcie uchwały

I teraz już mogę powiedzieć: wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Dziękuję bardzo pani legislator za wsparcie.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 638 A.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Szejnfeld… Proszę zwrócić uwagę… O, już poszło.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 4 – przeciw, 45 się wstrzymało. (Głosowanie nr 21)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 631 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 22)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 632 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 23)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek; druk senacki nr 640 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 24)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do Komisji Ustawodawczej i zobowiązał tę komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 652 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Proszę sprawozdawcę, pana marszałka Bogdana Borusewicza, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wczoraj Komisja Ustawodawcza zajęła się wnioskami. Wniosek o odrzucenie projektu uchwały nie uzyskał poparcia większości, podobnie jak wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały. W związku z tym rekomenduję uchwalenie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Przypominam, że w trakcie drugiego czytania byli to panowie senatorowie Jerzy Czerwiński i Rafał Ślusarz. Obaj panowie – tak?

Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nie zabierałbym państwu czasu, ale sprawa jest precedensowa. Mam przed sobą 2 teksty. Ten w prawej ręce to jest uchwała Senatu, a ten w lewej ręce to jest tekst artykułu z portalu pt. „Czy z powodu wojny powinniśmy jeszcze raz przyjrzeć się fuzji Orlenu z Lotosem?”, który bazuje na apelu Gdańskiego Klubu Biznesu. Fragmenty zaznaczone na żółto są tożsame na bardzo wysokim poziomie, czyli na poziomie typu „kopiuj-wklej”.

Proszę państwa, po raz pierwszy jesteśmy zmuszani czy też chcemy podjąć uchwałę, która jest faktycznie plagiatem, kopią innego tekstu. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Pan senator Ślusarz.

Senator Rafał Ślusarz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moja poprawka koryguje oczywiste niedopatrzenie autorów uchwały, którzy tworząc uchwałę w związku z wojną na Ukrainie, przywołali nazwisko Viktora Orbána, jakby to on był odpowiedzialny za tę wojnę, a nie przywołują nazwiska właściwego, czyli nazwiska Putina. Ja to nazwisko wprowadziłem do poprawki i myślę, że powinno to zostać utrzymane. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad zgłoszoną poprawką. Po przeprowadzeniu głosowania nad zgłoszoną poprawką przystąpimy do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały – druk nr 652 S – w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana senatora Czerwińskiego o odrzucenie projektu uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Senatorze Plagiatorze…)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 45 – za, 53 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 25)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie projektu uchwały przystępujemy do głosowania nad poprawką pana senatora Rafała Ślusarza.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Panowie, zniknął mi ekran ze zdalnymi… Panie Informatyku, ekran ze zdalnymi zniknął. No, ten taki malutki…

(Głos z sali: No, ale to przecież…)

Tak kiedyś było, w poprzedniej kadencji.

Czy pan ma podgląd, czy spłynęły głosy?

(Głos z sali: Są wszystkie.)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 26)

Poprawka została przyjęta. (Oklaski)

Przystępujemy do głosowania…

(Rozmowy na sali)

Proszę, Panie Marszałku, niech pan będzie przykładem powagi senackiej, a nie zachowań sejmowych.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi…

(Głosy z sali: Przeciw, przeciw, tak?)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 28 – za, 51 – przeciw, wstrzymało się 19 senatorów. (Głosowanie nr 27)

(Oklaski)

Odrzucenie projektu

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat nie podjął uchwały i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

(Głos z sali: Brawo!)

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury…

(Rozmowy na sali)

Proszę o skupienie. Zaraz… To jest ostatnie głosowanie.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Panie Senatorze Ziemniak, proszę sprawdzić, czy pan wysłał… Już jest.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 28)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ogłaszam przerwę do godziny 17.45.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 15 do godziny 18 minut 32)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznowienie obrad

Szanowni Państwo!

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Zdrowia, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 653 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Zdrowia

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Magdalena Kochan:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Komisje, o których wspomniał przed chwilką pan marszałek, obradowały w dniu dzisiejszym. Przedyskutowały 73 poprawki, z których wycofano poprawki dwudziestą, czterdziestą szóstą, pięćdziesiątą ósmą, sześćdziesiątą i sześćdziesiątą ósmą. Rekomendujemy przyjęcie wszystkich pozostałych poprawek i odrzucenie poprawki pięćdziesiątej dziewiątej. Nadto w uzgodnieniu ze stroną rządową proponujemy łączne głosowanie nad poprawką siódmą, dziesiątą, dwunastą, szesnastą, osiemnastą, trzydziestą piątą i czterdziestą drugą. Bardzo dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Czy pozostali senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pleno titulo senatorowie Kochan, Frankiewicz, Tyszkiewicz, Morawska-Stanecka, Kwiatkowski, Gawłowski, Jackowski, Borowski, Ujazdowski, Bieda, Chybicka, Zając, Plura, Małecka-Libera, Martynowski, Dunin.

Nie widzę zgłoszeń.

Przypominam, że następujący wnioskodawcy wycofali swoje wnioski: Wadim Tyszkiewicz, Gabriela Morawska-Stanecka, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Kochan – pkt II ppkt 11 i 58 druku nr 653 Z; Zygmunt Frankiewicz, Wadim Tyszkiewicz, Gabriela Morawska-Stanecka, Krzysztof Kwiatkowski – pkt II ppkt 20 i 29 druku nr 653 Z; Magdalena Kochan – pkt II ppkt 45 i 46 druku nr 653 Z; Wadim Tyszkiewicz, Gabriela Morawska-Stanecka, Krzysztof Kwiatkowski – pkt II ppkt 60 druku nr 653 Z; Marek Martynowski – pkt II ppkt 68 druku nr 653 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofane wnioski? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem połączonych komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 3 – za, 93 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 29)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Jeżeli państwo mi pozwolą, to będę czytał numery.

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje odpowiednią modyfikację poprawek nr 2 i 41.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 30)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)

Uwaga: nad poprawkami nr 3, 41 i 43 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawką nr 40.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 32)

Poprawki nr 4 i 66.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 33)

Przegłosowaliśmy poprawkę…

(Głosy z sali: Czwartą.)

Teraz poprawka nr 5, z tym że przyjęcie tej poprawki wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 6 i 8 oraz spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki nr 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 34)

Czyli poprawki nr 6 i 8 są wykluczone, a będzie odpowiednia modyfikacja poprawki nr 7.

Uwaga: nad poprawkami nr 7, 10, 12, 16, 18, 35 i 42 należy głosować łącznie.

(Rozmowy na sali)

To jest propozycja, jak słyszałem, uzgodniona, tak?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 35)

Poprawka nr 8 została wykluczona.

Poprawka nr 9.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 49 – za, 46 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 36)

Poprawka nr 10 została przegłosowana. Poprawka nr 11 jest poprawką wycofaną i nie była podtrzymana przez innego senatora. Poprawka nr 12 została już przegłosowana.

Poprawka nr 13.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 37)

Poprawka nr 14.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Dobkowski… Proszę spojrzeć, czy pan wysłał sygnał.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 38)

Poprawka nr 15.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 39)

Poprawka nr 16 została już przegłosowana.

Teraz poprawka nr 17.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 40)

Poprawka nr 18 została już przegłosowana.

Teraz poprawka nr 19.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)

Poprawka nr 20 została wycofana i nie była podtrzymana, więc nie będziemy nad nią głosować.

Poprawka nr 21.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 42)

Poprawka nr 22.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 43)

Poprawka nr 23.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 44)

Uwaga: nad poprawkami nr 24 i 25 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)

Poprawka nr 26.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 46)

Poprawka nr 27.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 47)

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 28 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 29.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 48)

Poprawka nr 30.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 54 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 49)

Poprawka nr 31.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 50)

Poprawka nr 32.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 51)

Poprawka nr 33.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 52)

Poprawka nr 34.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 53)

Poprawka nr 35 już była poddana pod głosowanie.

Teraz poprawka nr 36.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Pan senator Świlski. Proszę zobaczyć, czy pan wysłał sygnał… Tak.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 54)

Poprawka nr 37.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 55)

Poprawka nr 38.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę… A, jeszcze nie. Jeszcze 1 senator.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 46 – za, 47 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 56)

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka nr 39.

Kto jest za?

(Rozmowy na sali)

Pan senator Fedorowicz nie głosował.

(Głos z sali: Ooo!)

(Rozmowy na sali)

Proszę zobaczyć jeszcze głosowanie zdalne.

Gdyby pani senator Borys-Damięcka mogła wypuścić sygnał…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 46 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 57)

Poprawka nr 40 jest wykluczona. Poprawka nr 42 została już przegłosowana, poprawki nr 41 i 43 też, zatem teraz poprawka nr 44. Jej przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawką nr 45.

Poprawka nr 44.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Konieczny, proszę, niech głosuje…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 58)

Poprawka nr 45 jest poprawką wykluczoną. Poprawka nr 46 jest poprawką wycofaną i niepodtrzymaną.

Poprawka nr 47.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 59)

Poprawka nr 48.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 60)

Poprawka nr 49.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 61)

Poprawka nr 50.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 62)

Głosujemy nad poprawkami nr 51 i 52, nad którymi należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 63)

Poprawka nr 53.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 64)

Uwaga: nad poprawkami nr 54, 55, 62 i 65 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 65)

Poprawka nr 56.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 66)

Poprawka nr 57.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 67)

Poprawka nr 58 jest poprawką wycofaną.

Przyjęcie poprawki nr 59 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 60.

Poprawka nr 59.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 45 – za, 50 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 68)

Poprawka nr 60 jest poprawką wycofaną.

Nad poprawkami nr 61, 71, i 73 należy głosować łącznie.

Poprawki nr 61, 71 i 73.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 69)

Poprawka nr 63.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 70)

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 63a wykluczy głosowanie nad poprawką nr 64.

Głosujemy nad poprawką nr 63a.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 71)

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, czy mogę?)

Czy co pan może, Panie…

(Senator Marek Borowski: Chciałbym zapytać, czy poprawka nr 63a była…)

No, głosował pan.

(Senator Marek Borowski: Chciałbym zapytać, czy poprawka nr 63a była na posiedzeniu komisji. Bo ja jakoś nie kojarzę…)

No, to nie jest pytanie do mnie, to trzeba było pytać na posiedzeniu komisji. To jest w protokole.

(Senator Kazimierz Kleina: Głosowaliśmy. Było głosowanie nad tym punktem.)

(Senator Marek Borowski: Głosowaliśmy?)

Tak, oczywiście.

(Senator Marek Borowski: Na posiedzeniu komisji nad tym było głosowanie?)

Było głosowanie nad tą poprawką na posiedzeniu komisji, jak widzę w protokole.

(Głos z sali: Było głosowanie.)

Poprawka nr 64 jest wykluczona.

Poprawka nr 66 była już przegłosowywana, poprawka nr 65 także, zatem głosujemy nad poprawką nr 67.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 72)

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Przewodniczący, jako przewodniczący komisji zgodnie z regulaminem chciałbym zabrać głos.)

Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku, pytanie o poprawkę nr 63a. Ona nie była przegłosowana, ponieważ pani Kochan zmodyfikowała poprawkę. Tu dopisano poprawkę, a to jest pewna różnica. Ja mam spisane własnoręcznie wszystkie głosowania. Takiego głosowania, nad poprawką nr 63a nie było.

(Głos z sali: To skandal.)

(Głos z sali: Gruba sprawa.)

(Poruszenie na sali)

Proszę o przyzwoite zachowanie Izby. Ja sobie na to nie zasłużyłem, żeby tutaj wyć.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Panie… Panie…

(Głos z sali: Ale to nie my.)

(Głos z sali: To nie do nas.)

(Rozmowy na sali)

Spokojnie, proszę państwa.

Pani senator Kochan.

Senator Magdalena Kochan:

Panie Senatorze, zgoda. Poprawki nr 63a nie było. Modyfikacja poprawki nr 64 spowodowała, że legislatorzy uznali, że moja modyfikacja poprawki uzyska nr 63a. Ona tym się różni od poprawki nr 64, że w poprawce nr 63a jest uwzględnione wykreślenie art. 82. A poprawka nr 64 w kształcie, w którym została zgłoszona, została. Jest to sprawa legislacji, a nie merytorycznej zawartości. Jeśli państwo senatorowie macie wątpliwości, to poprosiłabym tutaj o wsparcie państwa legislatorów. To wynikało po prostu z potrzeb legislacyjnych.

(Głos z sali: Nie, nie.)

(Głos z sali: Głosowaliśmy.)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale, Panie Marszałku…)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Pan senator Wiatr, po kolei. Zgłasza się pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Rzeczywiście jest tak, jak powiedziała pani senator Kochan, ale w moim przekonaniu, zgodnie z regulaminem, taki zabieg mógł być dokonany na posiedzeniu komisji. Ponieważ ta poprawka nie była odrębnie przegłosowana na posiedzeniu komisji, nie ma podstaw regulaminowych, żeby w sposób odrębny została wprowadzona na posiedzenie Senatu. Ona mogłaby być połączona z inną poprawką. Tak to było przedstawiane na posiedzeniu Senatu. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Pan senator, pan minister Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Ja mam taką wątpliwość, Panie Marszałku. Zawsze jest tak, że poprawki w naszej Izbie, tak jak w każdej Izbie, mogą zgłaszać wyłącznie senatorowie. Legislatorzy nie mają prawa zgłaszać poprawek. Nie mogą być dopisywane bez zgody komisji i bez akceptacji komisji dodatkowe poprawki. No, to jest…

Marszałek Tomasz Grodzki:

Czy pan… Autokorekta autora, uzupełnienie własnej poprawki przed posiedzeniem komisji jest dopuszczalne.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, Panie Marszałku…)

(Głos z sali: Ale nie było zgłoszenia.)

Można poprosić o wyjaśnienie pana legislatora.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale komisja musiałaby wydać opinię. Zawsze w sprawie poprawek jest opinia komisji.)

Dlatego zarządzam 10 minut przerwy. Poproszę legislatora o wyjaśnienie. Bardzo proszę.

(Głos z sali: Ale to są osobne poprawki.)

(Senator Marek Pęk: Nie, niech to wyjaśni z trybuny.)

Z trybuny, oczywiście.

(Senator Jan Filip Libicki: Może legislator by nam to tu wyjaśnił?)

Tak, oczywiście. Proszę poprosić, Panie Ministrze, przedstawiciela legislatorów. Jest tutaj pani legislator. Bardzo proszę. Tylko nie wiem, czy w sprawie tej poprawki…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ale nie musiał pan przywoływać. Spokojnie.)

Spokojnie, zachowajcie państwo spokój.

(Senator Bogdan Borusewicz: A pan senator Skurkiewicz w jakim trybie?)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Lubię sobie pogadać.)

(Senator Bogdan Borusewicz: To niech pan gada z sąsiadem, a nie…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: A zabroni mi pan?)

To w kuluarach, to w kuluarach.

Proszę państwa, głos ma pani legislator.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jak pan był marszałkiem, nie było takich rzeczy w Senacie.)

(Senator Jan Filip Libicki: Panie Marszałku, proszę zapanować…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Możemy się różnić, ale powiem, że takich rzeczy nie było. Powinien pan trzymać fason.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

(Głos z sali: Dajcie prowadzić.)

(Głos z sali: To pan powinien trzymać fason.)

Panie Ministrze nie od wojny, pan też musi trzymać fason.

(Głos z sali: Nawet na wojnie.)

(Senator Jan Filip Libicki: I nerwy na wodzy.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: Czy można?)

(Głos z sali: Ciii…)

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Szanowni Państwo!

Zostały zgłoszone 2 jednobrzmiące poprawki – jedna przez panią senator Kochan, druga przez grupę senatorów. Były one ujęte jako jedna poprawka zgłoszona przez wszystkie te osoby, przez wszystkich senatorów. Tylko pani senator Kochan zmodyfikowała swoją poprawkę, pozostali senatorowie nie. Stąd też musieliśmy uwzględnić modyfikację poprawki pani senator, wydzielając tę poprawkę. Zaznaczyliśmy ją jako poprawkę „a” ze względu na szybki tryb prac, aby nie trzeba było zmieniać numeracji wszystkich poprawek i w związku z tym wszystkich uwag do zestawienia.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku, bo ja mam pytanie do pani legislator. Czy…)

Przepraszam. I została ona przegłosowana, ponieważ najpierw było głosowanie nad modyfikacją tej poprawki. Bo komisje wyraziły zgodę co do tego, że modyfikacja nie stanowi istotnej modyfikacji treści poprawki, zgodnie z regulaminem. A następnie poprawka została przegłosowana. Ponieważ ta poprawka wyklucza poprawkę grupy senatorów – co jest w zestawieniu umieszczone – nie była przegłosowana poprawka grupy senatorów.

(Senator Wojciech Skurkiewicz Ja mam pytanie.)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Rozumiem, że pana senatora ta odpowiedź satysfakcjonuje. Czy nie?

Senator Kazimierz Wiatr:

Ja chciałbym zapytać, czy z tego wynika, że grupa senatorów zgłosiła taką sama poprawkę, jak pani senator Kochan.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: Tak.)

I odrębnie zgłosili te poprawki?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: Tak.)

Nie zmienia to faktu, że jednak ta poprawka nie była odrębnie przegłosowana na posiedzeniu komisji i nie miała odrębnego numeru. Przegłosowaliśmy jedną poprawkę w jednym głosowaniu, nie przegłosowaliśmy 2 poprawek jednocześnie.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: Czy można?)

Nie pojawił się numer z literą „a” na posiedzeniu komisji. Nie pojawiła się też poprawka z jakimkolwiek innym numerem.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Bardzo proszę, niech pani wyjaśni.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Jeżeli można.

Zawsze gdy państwo senatorowie zgłaszacie poprawki, które są jednobrzmiące – nawet jeżeli zgłaszacie je indywidualnie – łączymy je i jest to jedna poprawka, która jest podpisana przez wszystkich senatorów w zestawieniu. Zawsze tak robiliśmy.

A w sytuacji, gdy jeden senator modyfikuje poprawkę, to musimy, siłą rzeczy, uwzględnić jego wolę, iż zmienił treść poprawki.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale w trakcie głosowania…. To nie było na posiedzeniu komisji.)

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie…)

Senator Marek Pęk:

A pani senator Kochan zmodyfikowała swoją wolę na posiedzeniu komisji czy po posiedzeniu?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: W trakcie posiedzenia komisji.)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Po posiedzeniu komisji to już nie mogła. Mogła to zrobić tylko na posiedzeniu komisji.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: W trakcie posiedzenia komisji.)

I stąd jest to wyjaśnienie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

A czy może pan marszałek, żeby rozstrzygnąć wątpliwości arbitralnie, odsłuchać ten fragment posiedzenia komisji?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Panie… Panie…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku, ale, z całym szacunkiem, naprawdę jesteśmy w kręgu senackim. Izba senacka…)

(Rozmowy na sali)

Panie Senatorze, w tej chwili pana argumentacja może się odbić rykoszetem, bo senatorowie mogą uznać, że zebranie komisji było wadliwe i mogą odrzucić całą ustawę, a ja będę musiał zwołać posiedzenie komisji na nowo. I takiej możliwości nie można wykluczyć. A więc proponuję dojechać do końca głosowań, bo zostały nam 3 poprawki. I później podejmę arbitralną decyzję, jak pan słusznie zauważył.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Marszałku, przecież wszyscy wiemy, że odrzucicie tę ustawę i posiedzenie komisji się jeszcze raz odbędzie, po to żeby jeszcze dodatkowe rzeczy wprowadzić do tej ustawy. Przecież wszyscy na tej sali to wiedzą. Po co mamy się nawzajem oszukiwać? Po co ten cyrk?

Marszałek Tomasz Grodzki:

No, gratuluję wizjonerstwa.

(Głos z sali: A pan myśli, że tak będzie?)

Ja nie jestem takim optymistą, zwłaszcza po ustawie o Lotosie, bo jednak w Senacie decyzję podejmują senatorowie.

(Rozmowy na sali)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Fałsz i obłuda.)

Głosowanie (cd.)

Głosujemy nad poprawką nr 69.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 senator – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 73)

Poprawka nr 70.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Czy pan senator Czarnobaj głosuje? Pan senator Plura…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 74)

Poprawka nr 70 została już przegłosowana łącznie, a poprawka numer…

A zatem poprawka nr 72.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 75)

Poprawka nr 73 została już przegłosowana łącznie z poprawkami nr 61 i 71.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

(Poruszenie na sali)

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 47 – za, 51 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 76)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: I po co ta obłuda?)

Wobec odrzucenia wniosków zawartych w druku nr 653 A przystępujemy, zgodnie z art. 54 ust. 1a Regulaminu Senatu, do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli przeciw. (Głosowanie nr 77)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 46 – za, 51 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 78)

Wysoki Senacie, proponuję, aby wobec niepodjęcia uchwały, zgodnie z art. 54 ust. 5 Regulaminu Senatu, Senat skierował ustawę do ponownego rozpatrzenia przez komisje.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Sprzeciw!

(Głos z sali: Prorok…)

(Rozmowy na sali)

Marszałek Tomasz Grodzki:

W kuluarach będzie mały komentarz, właśnie do pana ministra, do proroka.

(Senator Michał Kamiński: Ja mam pytanie: jaka jest legislacyjna konsekwencja głosowania za nieskierowaniem tego wniosku do komisji?)

O to musiałbym zapytać legislatorów, ale według regulaminu Senat kieruje ustawę do rozpatrzenia przez komisje.

(Senator Michał Kamiński: No tak, ale skoro podejmujemy jakieś działanie, to takie działanie ma swój skutek. No bo w przeciwnym razie po co my tu…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku, wprowadzicie poprawki…)

Panie Marszałku, zarządzam…

(Senator Michał Kamiński: Nie, ale…)

Głosowanie (cd.)

Ponieważ jest sprzeciw, zarządzam głosowanie nad skierowaniem ustawy do tych samych komisji, które… Wobec sprzeciwu pana senatora Skurkiewicza przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przeze mnie propozycją.

Kto jest za skierowaniem ustawy do komisji?

(Głos z sali: Za?)

Za.

(Głosy z sali: Za, za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Za 40 minut Białoruś wchodzi na Ukrainę, a wy dalej głosujecie.)

(Rozmowy na sali)

(Senator Janina Sagatowska: Białoruś wchodzi na Ukrainę…)

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Głos z sali: Tak, a oni będą głosować. To jest obstrukcja.)

Głosowało 96 senatorów, 54 – za, 42 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 79)

Ponowne skierowanie ustawy do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat kieruje ustawę do ponownego rozpatrzenia do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia.

Zarządzam zebranie połączonych komisji 10 minut po ogłoszeniu przerwy.

(Głos z sali: Może 20 minut?)

Nie, 10 minut.

10 minut po ogłoszeniu przerwy zebranie komisji w sali plenarnej, czyli o 19.30.

(Senator Jerzy Czerwiński: A przerwa do której?)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku, powinien pan się wstydzić, że pan ich wspiera.)

(Głos z sali: Skandal, naprawdę.)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Powinien pan się wstydzić.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, niech pan się uspokoi.)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: To jest zwykłe łajdactwo.)

Przerwa zostaje ogłoszona do zakończenia prac komisji.

(Senator Bogdan Borusewicz: Radzę panu się uspokoić, bo źle to wygląda.)

Wznowienie będzie 15 minut po zakończeniu prac komisji, jeżeli legislatorzy zakończą swoje prace.

Komunikaty

Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

Szanowni Państwo Senatorowie, posiedzenie połączonych komisji jest za 10 minut w sali nr 217, na górze.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo Senatorowie, pozwolę sobie powtórzyć komunikat. Posiedzenie połączonych komisji będzie za 8 minut, bo teraz już tyle czasu zostało, w sali nr 217, na górze, nie w sali plenarnej. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 22 do godziny 21 minut 41)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.

Wznawiam obrady.

Pani Sekretarz, proszę, bo tu poprawki napływają, tak że…

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przypominam, że zgodnie z art. 54 ust. 5 Regulaminu Senatu Senat przekazał ustawę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu, Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisję Zdrowia.

Przypominam, że tekst ustawy zawarty jest w druku nr 653, a ponowne sprawozdanie komisji – w druku nr 653 A2.

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia

Proszę sprawozdawcę połączonych komisji, panią senator Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Magdalena Kochan:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Posiedzenie komisji wymienionych przez pana marszałka odbyło się niespełna godzinę temu. Na tym posiedzeniu podjęto decyzję, że wszystkie zaakceptowane przez Senat in gremio poprawki do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostaną przegłosowane w jednym bloku. Wyłączyliśmy z tego bloku poprawkę budzącą kontrowersje, poprawkę nr 63a. Te poprawki, które nie uzyskały pozytywnej opinii Wysokiego Senatu, były ponownie przegłosowane. I te poprawki, które… Poprawka, która dotyczy spraw związanych z nowymi kontraktami czy innym sposobem kontraktowania pomocy medycznej dla osób czy instytucji, które nie mają kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, uzyskała pozytywną opinię komisji. Komisja rozpatrywała także poprawkę złożoną przez pana senatora Martynowskiego oraz poprawkę, która zmieniała poprawkę nr 63a, tą kontrowersyjną poprawkę, rozszerzoną o skreślenie także art. 94. Te poprawki uzyskały pozytywną opinię i z taką rekomendacją przedkładamy je Wysokiej Izbie.

Problem, który został rozwiązany podczas obrad komisji, podnosił pan senator Wiatr, mając zastrzeżenia, z których się potem wycofał, co do prowadzącego obrady połączonych komisji.

Pan minister Wąsik nie mógł być do końca posiedzenia, ponieważ musiał uczestniczyć w głosowaniach w Sejmie.

Przedkładamy Wysokiej Izbie ten projekt w takim kształcie, o którym mówiłam, z 4 poprawkami przyjętymi przez połączone komisje. Bardzo dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani senator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Pani Senator, mam 2 pytania. Pierwsze dotyczy takiej sprawy, że pani senator się chyba przejęzyczyła, mówiąc, że komisja przyjęła 4 poprawki, bo myśmy ich przyjęli znacznie więcej. Chodzi o 4 poprawki plus te w bloku, prawda?

(Senator Magdalena Kochan: Boże, ja wzięłam nie ten…)

Czyli należy je zsumować, prawda?

Senator Magdalena Kochan:

Tak, tak, tak, oczywiście. Oprócz tych, które przyjęliśmy w dużym bloku, jednomyślnie, po przyjęciu dodatkowych poprawek… Tak, ja potraktowałam te poprawki już przegłosowane wcześniej jako…

(Senator Kazimierz Wiatr: No, ale to trzeba liczyć łącznie.)

Przepraszam. Ma pan senator rację. Tak.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku, jeśli można, to jeszcze drugie pytanie. Pani senator mówiła o…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę.)

…zmienionej poprawce nr 63. Ale rozumiem, że chodziło o nr 63a, tak?

(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak.)

Senator Magdalena Kochan:

Mówiłam o zmienionej poprawce nr 63a, która oczywiście otrzyma inną numerację. Jak zwykle bywa po posiedzeniach odbywających się po drugich czytaniach, liczba poprawek składana przez nas i liczba poprawek oraz numeracja poprawek, które wypływają po posiedzeniach komisji, zmieniają się. Zmieniają się z tego powodu, że państwo legislatorzy porządkują nasze poprawki zgodnie z ustawami, których przyjmowanie i termin też decydują o kolejności poprawek w druku sprawozdania z posiedzenia komisji.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

(Senator Magdalena Kochan: Dziękuję bardzo.)

Przypomnę, że numeracja poprawek ulegnie zmianie. O tym mówił na posiedzeniu komisji dyrektor Biura Legislacyjnego, ale to tak na marginesie.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac został upoważniony pan minister spraw wewnętrznych i administracji.

Jest w tej chwili nieobecny. Przekazał mi, że rząd nie akceptuje poprawek zgłaszanych przez opozycję, ale in gremio, więc nie chcę… Nie jestem upoważniony do opisywania szczegółów.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Zamknięcie dyskusji

Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu, ale pan senator Martynowski złożył wniosek o charakterze legislacyjnym na piśmie i…

(Głos z sali: Jest pan minister.)

Jest pan minister.

Czy pan minister… Przekazałem w pana imieniu, ale bez wdawania się w szczegóły, że poprawki opozycji generalnie nie są akceptowane przez rząd. Jeżeli pan minister podtrzymuje to zdanie, to będziemy procedować dalej.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ja przypomnę, że podczas tego pierwszego posiedzenia komisji, wydaje mi się, w sposób czytelny wyraziłem swoją opinię. Mam nadzieję, że przynajmniej częściowo była ona brana przez senatorów pod uwagę. Nie znam poprawek, które padły teraz, na posiedzeniu plenarnym, ale wydaje mi się, że na pewno poprawki senatora Martynowskiego są warte uwagi.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Tak, pan senator Martynowski złożył w tej chwili poprawkę.

Nikt nie zapisał się do dyskusji.

Wobec tego zamykam dyskusję i informuję…

(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: Jeszcze senator Golba złożył…)

A w tej chwili sekretarz mnie informuje, że również senator Golba…

Ale złożył wniosek o charakterze legislacyjnym czy…

(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: Tak, tak.)

Okej.

Wobec tego informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone po przerwie w obradach.

Skierowanie ustawy do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę połączone komisje, 5 komisji – jeżeli państwo pozwolą, nie będę wymieniał ich nazw – o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone po posiedzeniu komisji i przygotowaniu sprawozdania przez legislatorów.

Czy legislatorzy są? Czy możemy wyznaczyć posiedzenie komisji za 10 minut w sali…

(Głos z sali: Tak.)

(Głos z sali: Za 5.)

10. Za 10 minut.

Jest godzina 21.50. O godzinie 22.00 odbędzie się posiedzenie połączonych komisji w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek. Po posiedzeniu komisji, bezpośrednio, w najkrótszym możliwym czasie – głosowanie, które zakończy procedowanie tej ustawy.

Ogłaszam przerwę prawdopodobnie do 22.30 albo do zakończenia czasu pracy komisji. Wstępnie – 22.30.

(Głos z sali: A posiedzenie komisji jest za 5 minut…)

A posiedzenie komisji jest za 10 minut. Za 10 minut. O 22.00.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 50 do godziny 23 minut 16)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Bardzo proszę państwa senatorów o zajmowanie miejsc.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 653 Z2.

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Magdalena Kochan:

Panie Marszałku…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

(Głos z sali: Mikrofon.)

Mam włączony. Przepraszam, być może muszę być bliżej. Przepraszam.

Na swoim posiedzeniu połączone komisje rozpatrzyły 68 zgłoszonych poprawek. Rekomendują przyjęcie wszystkich z wyjątkiem poprawki nr 49, którą rekomendujemy odrzucić. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator Marek Martynowski oraz pan senator Mieczysław Golba. Pan senator Golba telefonicznie poinformował mnie, że oczywiście podtrzymuje swoją poprawkę, ale głosu nie chciał zabierać.

(Głos z sali: Senator nie może się połączyć…)

(Rozmowy na sali)

Przepraszamy, sekunda. Senatorowie głosujący zdalnie zgłaszają jakiś problem z łączeniem. Zaraz spróbujemy to wyjaśnić.

Proszę, Panie Tomku, o sygnał, kiedy będzie to możliwe… Okej.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, 10 minut przerwy, ponieważ kilku senatorów zdalnych, opcji wszelakich, nie jest w stanie się z nami połączyć. A więc musimy…

(Rozmowy na sali)

(Senator Alicja Zając: W Sejmie komisje się zbierają o 10.00 rano.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Na Podkarpaciu nie ma sieci…)

(Głos z sali: Putin sieci nie ma.)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku, gdyby to był jeden, tobym wyszedł i…)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ale to informatycy sugerują.)

Według naszych informatyków przyczyna jest po na naszej stronie, więc dajmy im szansę.

10 minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 23 minut 23 do godziny 23 minut 32)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Szanowni Państwo, zaistniała konieczność restartowania systemu Webex…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

(Głos z sali: Uwaga!)

Tak że zdalni, jeśli nas słyszą… Zdalni będą musieli jeszcze raz się zalogować. Panowie informatycy mówią, że za ok. 5 minut powinni być gotowi.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, wygląda na to, że problemy internetowe zostały pokonane, aczkolwiek dzisiaj… Nie wiem, czy to jest jakaś aktywność, trolling czy coś, ale jest z tym sporo kłopotów.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (cd.)

Dostałem sygnał od pana senatora Golby, który nie mógł się połączyć w momencie, kiedy pytałem, czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos, że teraz jest już połączony. Tak więc pan senator Golba – jako wnioskodawca.

Bardzo proszę, minuta. Pan senator Golba.

Senator Mieczysław Golba:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, za udzielenie głosu…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

(Głos z sali: Znowu?)

Marszałek Tomasz Grodzki:

No, widzimy pana senatora, ale…

(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Może niech senator wyłączy kamerę, będzie łatwiej.)

Proszę wyłączyć kamerę, bo jak się pan pojawił, to głos zaniknął.

(Senator Mieczysław Golba: Lepiej?)

Proponuję wyłączyć kamerę, wtedy transmisja głosu jest lepsza. Widzimy, że pan to pan i poznajemy po głosie.

(Senator Mieczysław Golba: Okej, to już zatrzymuję. Dziękuję. Wyłączyłem kamerę.)

I teraz słychać.

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

(Rozmowy na sali)

Ale teraz znowu nie słychać…

(Rozmowy na sali)

Niestety, Panie Senatorze, nie słyszymy pana.

Słuchajcie, Drodzy Państwo, w związku z problemami z łączeniem… W tej chwili mam sygnał, że wszyscy lepiej lub gorzej są z nami połączeni, ale…

(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Obrazu i głosu nie mają senatorowie…)

Nie słyszą mnie czy my ich nie słyszymy? Kto tam znowu coś donosi?

(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Nie słyszą i nie widzą nas.)

No to co to jest za połączenie?

(Głos z sali: Ale pani senator Borys-Damięcka napisała, że wszystko jest okej.)

(Głos z sali: To zależy od internetu u senatorów.)

(Rozmowy na sali)

Przeprowadzimy, słuchajcie państwo, Panie Tomku, głosowanie testowe…

(Rozmowy na sali)

Przeprowadzimy głosowanie testowe, które ma na celu tylko i wyłącznie sprawdzenie, jak przebiega proces głosowania.

Proszę oddać jakikolwiek głos – zarówno państwo na sali, jak i ci, którzy są online. Proszę o jakikolwiek głos. To jest wyłącznie głosowanie testowe.

Proszę podać wynik głosowania.

Głosowało 91 senatorów. Zakładam, że tylu w tej chwili bierze udział w posiedzeniu.

Szanowni Państwo, teoretycznie mamy łączność ze wszystkimi, ale system dziś jest niestabilny, co trzeba jasno powiedzieć.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Jeżeli państwo senatorowie pozwolą, podam numery poprawek, nad którymi można głosować łącznie. Poprawki nr 1–30, poprawka nr 31 będzie oddzielnie. Dalej: poprawki nr 32–48, poprawka nr 49 będzie oddzielnie. Poprawki nr 50–51, poprawka nr 52 oddzielnie… Następnie poprawka nr 55 – przyjęcie poprawki nr 52 wykluczy, ale ona jest… I potem poprawka nr 62. Wszystkie inne poprawki możemy głosować łącznie.

(Głos z sali: Łącznie?)

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to najpierw przeprowadzimy łączne głosowanie nad poprawkami.

Pan senator Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Panie Marszałku, my będziemy inaczej głosować jako klub Prawa i Sprawiedliwości. Ja mogę ewentualnie zaproponować swój blok…

(Marszałek Tomasz Grodzki: No, niech pan zaproponuje. Wszystkie te nowe poprawki są wyłączone z tego bloku…)

Tak, ale my nad starymi też inaczej głosujemy niż państwo. No, trudno, żebyśmy głosowali za nimi.

(Marszałek Tomasz Grodzki: No to proszę proponować, a ja będę patrzył, czy jest sprzeciw.)

Czyli tak: poprawka nr 6 i 36. Dalej: poprawki nr 7, 9, 10, 11, 13, 14, 28, 34…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Powoli, powoli. Jeszcze raz: 6, 36…)

Dalej: 7…

(Marszałek Tomasz Grodzki: 9.)

…9…

(Senator Jan Filip Libicki: Panie Marszałku, mogę w kwestii formalnej?)

(Marszałek Tomasz Grodzki: No, ale daj mu może do końca podyktować.)

…9, 10, 11, 13, 15, 28, 34, 49, 58 i 59.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Poprawka nr 49 jest nową poprawką. Ja ją wyłączę, Panie Senatorze, bo ona jest jakby zgłaszana na nowo.

(Senator Marek Martynowski: Okej.)

A więc nie mogę jej tutaj włączyć. Wszystkie pozostałe poprawki są poprawkami, nazwijmy to, już poprzednio uwzględnionymi w głosowaniu. I one mieszczą się w tych ramach, które proponowałem, mówiąc o głosowaniu blokowym. Ten blok, który pan senator proponuje, jest mniejszy, ale jest do zaakceptowania w mojej ocenie.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie Marszałku, z wyjątkiem poprawki nr 49…)

Przepraszam. Najpierw pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:

Ja chciałbym tylko powiedzieć, że na posiedzeniu połączonych komisji była mowa o tym, że zblokujemy poprawki z powodów technicznych, a następnie, na posiedzeniu plenarnym, będziemy głosowali nad każdą z tych poprawek oddzielnie, ewentualnie łącząc je wtedy, gdy rzeczywiście z powodów legislacyjnych można je połączyć. No, padło takie zapewnienie, że będziemy głosowali oddzielnie.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Panie Senatorze, oczywiście. Tylko że marszałek ma prawo zapytać, czy senatorowie zgadzają się na głosowanie blokowe. Ponieważ takiej zgody nie ma, będziemy głosować nad wszystkimi poprawkami pojedynczo. Aczkolwiek ten blok…

Czy pan senator Kwiatkowski chciałby coś zgłosić? Panie Senatorze Kwiatkowski, zgłasza pan któryś numer do wykreślenia czy nie?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Tak, ale słyszałem, że pan marszałek też na to zwrócił uwagę. Poprawka nr 49 nie może być w tym…

Marszałek Tomasz Grodzki:

Tak, to jest nowa poprawka. Jej nie było, więc ją wyłączam.

Jeżeli państwo się zgodzą, wszyscy państwo…

Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Po rozmowie z panem senatorem Libickim uważam, że jeżelibyśmy z tego bloku zaproponowanego przez senatora Martynowskiego – to jest bardzo dobry pomysł – wyłączyli tylko poprawkę nr 57…

Marszałek Tomasz Grodzki:

Ale jej nie tu ma.

(Głos z sali: Nie ma…)

(Senator Michał Kamiński: Już bylibyśmy po 5 głosowaniach. Tak oszczędzamy czas. Naprawdę super…)

Czytam jeszcze raz. Proszę przejrzeć swoje wykazy.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ludzie…)

Pan senator Martynowski zaproponował blokowe głosowanie nad poprawkami. Czytam po kolei numery: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 28, 34, 36, 58, 59. Ja wyłączyłem poprawkę nr 49, bo ona jest tu pierwszy raz. Jeżeli jest zgoda na to, to te poprawki, oprócz poprawki nr 49… One wszystkie mieściły się w tej propozycji blokowej, którą przedstawiałem na początku.

(Głos z sali: Jeszcze chwila. Nie mamy połączenia z senatorem…)

(Rozmowy na sali)

Jeszcze 3 minuty i zaczynamy głosowanie.

(Rozmowy na sali)

Przystępujemy do głosowania minutę przed północą, no dwie.

(Rozmowy na sali)

Głosowanie

Poddaję pod głosowanie blok poprawek zaproponowany przez senatora Martynowskiego.

Przypominam numery…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Przerwa…)

Tak, tak.

Czyli do poprawki nr 5 musimy głosować po kolei, aż dojdziemy do poprawki nr 6 i potem blok. Okej.

Proszę bardzo…

(Głos z sali: Nie, do piątej sztuki.)

(Głos z sali: Nie, do 5 rano.)

…zaczynamy od poprawki nr 1.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 80)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 81)

Uwaga: nad poprawkami nr 3, 33, 35 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 82)

Uwaga: nad poprawkami nr 4 i 56 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 83)

Poprawka nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw. (Głosowanie nr 84)

Uwaga: teraz będziemy głosować w bloku, nad poprawkami nr 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 28, 34, 36, 58 i 59.

Kto jest za?

(Głos z sali: 57…)

(Głos z sali: My za.)

(Rozmowy na sali)

Nr 57 tam nie ma. Nie siejcie dezinformacji.

(Głos z sali: 49.)

Mogę przeczytać jeszcze raz te numery.

(Głosy z sali: Nie, nie…)

(Rozmowy na sali)

Pan senator Borowski…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 85)

Teraz głosujemy nad poprawką nr 8…

(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku, mogę na chwilę?)

Tak.

Senator Marek Martynowski:

Bo ja mogę zaproponować, żebyśmy pozostałe poprawki również przegłosowali w bloku. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Tak? Oprócz tych nowych?

(Rozmowy na sali)

Dziękuję bardzo.

(Senator Marek Martynowski: Oczywiście oprócz nr 49.)

(Rozmowy na sali)

(Senator Marek Borowski: Ale bez 49…)

Teraz, proszę państwa, będę czytał numery, bo mam to opanowane.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

(Senator Michał Kamiński: Ludzie!)

Proszę o skupienie, bo zwłaszcza obradujący zdalnie nie słyszą…

Teraz głosujemy nad poprawkami nr 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20–27, 29–30, 32…

(Głos z sali: 31?)

Nr 31 będzie oddzielnie przegłosowana.

…32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 – bez 49 – 51, 53, 54, 55, jeśli jej nie wykluczy głosowanie nad poprawką nr 52, 57…

(Głos z sali: Nie, 57 nie.)

Nie głosujemy nad nr 57?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

(Głos z sali: Nie w bloku.)

Okej. No to głosujemy. Kończymy na poprawce nr 54. W bloku nie są ujęte głosowania nad poprawkami nr 31, 49, 52, 55.

(Głos z sali: 21?)

Kto ma jeszcze jakieś pytania?

(Senator Wojciech Konieczny: Panie Marszałku?)

Wszystkie inne… Poprawka nr 62 również nie jest ujęta. Poprawka nr 57 też nie jest ujęta.

Głosujemy nad wszystkimi poprawkami.

(Senator Wojciech Konieczny: Panie Marszałku?)

Kto się zgłasza?

(Głos z sali: Senator Konieczny.)

(Senator Wojciech Konieczny: Pani Marszałku, ja zgłaszam sprzeciw wobec głosowania w bloku nad poprawkami nr 45, 46, 51 i 54.)

Nr 45…

(Głos z sali: To jest 1 głosowanie.)

…46… Tak?

(Głos z sali: Tak, to jest 1 głosowanie.)

(Senator Wojciech Konieczny: 51 i 54.)

Wyłączamy je z bloku. Przeczytam jeszcze raz. Głosujemy nad wszystkimi poprawkami oprócz już przegłosowanych i oprócz poprawek, które podaję, czyli oprócz poprawki nr 31, oprócz poprawek nr 45, 46, 51 oraz 54, które i tak będą przegłosowywane razem, oprócz poprawki nr 49, oprócz poprawki nr 52, oprócz poprawki nr 57 i oprócz poprawki nr 62. Czy to jest zrozumiałe?

(Głos z sali: Tak, tak.)

Dobrze.

(Głos z sali: Żeby nie było wątpliwości…)

Muszę przeczytać jeszcze raz, nad którymi poprawkami głosujemy.

Głosujemy nad poprawkami nr 8, 12 – zapisuje pan? – 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 60, 63, 53 i 61. To są poprawki, nad którymi głosujemy łącznie. Nad wszystkimi innymi, których nie zostaje wiele, ale są ważne, będziemy głosować po kolei.

Czy to jest zrozumiałe?

(Głos z sali: Tak, tak.)

(Głos z sali: Jeszcze raz.)

Jeszcze raz? Dobrze.

(Głos z sali: Nie.)

Pani senator Czudowska z szelmowskim uśmiechem nas tutaj podpuszcza.

Uwaga, zarządzam głosowanie nad grupą poprawek, które wyczytałem. Kolega to zapisał.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 86)

Teraz przystępujemy do głosowania nad poprawkami, które nam pozostały.

Poprawka nr 31.

Kto jest… Proszę włączyć maszynkę, jeśli można.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 46 – przeciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 87)

Teraz przegłosujemy w jednym bloku poprawki nr 45, 46, 51, 54, bo należy nad nimi głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Panią senator Barbarę Borys-Damięcką proszę, żeby zerknęła, czy wysłała sygnał.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 88)

Poprawka nr 49, zgłoszona przez pana senatora Martynowskiego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 47 – za, 50 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 89)

Poprawka nr 52.

Proszę włączyć maszynkę.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 90)

Takie wynik głosowania wyklucza głosowanie nad poprawką nr 55, zgłoszoną przez pana senatora Golbę.

Poprawka nr 57.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 48 – za, 48 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 91)

Poprawka nie uzyskała większości.

I ostatnia poprawka, poprawka nr 62.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 92)

Wszystkie inne poprawki były już przegłosowane.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 93)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ogłaszam przerwę w obradach do dnia 17 marca do godziny 11.00.

Będziemy pracować nad ustawą o obronie ojczyzny. 17 marca od 11.00 – posiedzenie Senatu, 16 marca – posiedzenia komisji.

Przerwa w posiedzeniu

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 00 minut 15)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.