Narzędzia:

38. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 porządek 38. posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 3. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 3. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 3. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 3. dnia posiedzenia, cz. 4

zapis video 4. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 4. dnia posiedzenia, cz. 2

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy

Senat w dniu 9 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy
Druki senackie: 651
Uchwała: 651uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy.
druk senacki nr  651

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Michał Kamiński.

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego

Senat w dniu 9 marca 2022 r. podjął uchwałę w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego
Druki senackie: 647
Uchwała: 647uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego.
druk senacki nr  647

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Paweł Arndt.

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania


3.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

Senat w dniu 9 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny
Druki senackie: 579579 S
Uchwała: 579uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny.
druki senackie nr 579, 579 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Fedorowicz.


Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 lutego 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu (druk nr 579 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Senat w dniu 11 marca 2022 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 20572059
Druki senackie: 646646 A646 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 646uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.
druki sejmowe nr 2057, 2059
druki senackie nr  646, 646 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Technologii.

Ustawa wprowadza przepisy mające na celu usprawnienie procedur dotyczących obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym w szczególności w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, a także umożliwienie udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego w przedmiotowym zakresie.

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 3 marca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 3 marca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 kwietnia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony Narodowejw tej sprawie odbyło się 8 marca 2022 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 646 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Senat w dniu 11 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20282031
Druki senackie: 642642 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 642uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.
druki sejmowe nr 2028, 2031
druki senackie nr 642, 642 A

Był to  pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie ministrowi infrastruktury oraz sportu i turystyki udzielania dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć związanych z Igrzyskami Europejskimi, które mają się odbyć w 2023 r. w Krakowie.

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 marca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 9 marca 2022 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 642 A)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 marca 2022 r. odrzucił ustawę.
Druki senackie: 634634 A634 B634 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczyOE-387OE-388
Uchwała: 634uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1515, do druku nr 1515, 1845, 1845-A
druki senackie nr 634, 634 A, 634 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji prywatnoprawnej prawa holdingowego. Dotyczy ono uregulowania relacji prywatnoprawnych między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej. Ustawa wyposaża także rady nadzorcze w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego jak również wprowadza zmiany dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 9 lutego 2022 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 10 lutego 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 2 marca 2022 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 634 A)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 8 marca 2022 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 634 B)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Senat w dniu 11 marca 2022 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 16991975
Druki senackie: 628628 A628B628 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 628u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
druki sejmowe nr 1699 i 1975
druki senackie nr 628, 628 A, 628 B

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Jarosław Sachajko.

Ustawa zmierza do dopuszczenia do uprawy na terenie RP konopi innych niż włókniste w przypadku, gdy uprawa ta będzie prowadzona przez nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa instytut badawczy. Uprawa taka, będzie mogła być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lutego 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 marca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
─  Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 2 marca 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 628 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 2 marca 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 628 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 marca 2022 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Druki sejmowe: 1611do druku 161119771977 A
Druki senackie: 629629A629 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 629u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1611, do druku 1611, 1977, 1977-A
druki senackie nr 629, 629 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Jarosław Sachajko.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące warunków dopuszczalności upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych. Zgodnie z ustawą warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu tych roślin ma być uzyskanie wpisu do odpowiednio rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych. Terenowe organy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będą właściwymi organami w sprawach wpisów do rejestrów oraz monitorowanie rynku maku i rynku konopi.  

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lutego 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 marca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2022 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 2 marca 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 629 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Bogucki.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1913do druku 1913do druku 1913do druku 19132021
Druki senackie: 638638A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 638u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1913, do druku nr 1913, 2021
druki senackie nr 638, 638 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, skrócenia procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), utworzenia spółki, która będzie obsługiwać ARiMR w zakresie IT.

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 marca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2022 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 2 marca 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 638 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


10.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Senat w dniu 11 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 18931927
Druki senackie: 631631 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 631u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.
druki sejmowe nr 1893 i 1927
druki senackie nr 631, 631 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważnionyMinister Rozwoju i Technologii oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Porozumienie ma na celu dostosowanie stanu prawnego do orzeczenia TSUE w sprawie Achmea, w którym Trybunał ocenił, że zawarte w umowach intra-EU BIT klauzule arbitrażowe inwestor-państwo są niezgodne z prawem UE. Zgodnie z tym wyrokiem na państwach członkowskich ciąży obowiązek usunięcia umów intra-EU BIT z obrotu prawnego w celu zapewnienia pewności prawa.

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 9 lutego 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 lutego 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2022 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 631 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.