Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

z9
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
9 25.02.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 16), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 9)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk senacki nr 67, druki sejmowe nr 114, 201 i 201-A).
  Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
  materiały:
  Lewiatan

retransmisja posiedzenia

8 20.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 12 – Państwowa Inspekcja Pracy; 14 – Rzecznik Praw Dziecka; 31 – Praca; 44 – Zabezpieczenie Społeczne; 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 63 – Rodzina; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Funduszu Solidarnościowego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy budżetowej na rok 2020.
  materiały:
  Apel ZZ PPIP
  APEL SIPRP

retransmisja posiedzenia

7 04.02.2020
 1. Rozpatrzenie „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018” (druk senacki nr 24).
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania zespołu doradców komisji.
 3. Omówienie propozycji do planu pracy komisji na 2020 r. oraz sprawy organizacyjne.

retransmisja posiedzenia

6 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk senacki nr 36, druki sejmowe nr 118, 148 i 148-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 36 A).
  materiały:
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  Forum Związków Zawodowych
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 37, druki sejmowe nr 117, 117-A i 149).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 37 A).
  materiały:
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

retransmisja posiedzenia

5 18.12.2019
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 5), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 4)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
  Materiał:
  Rzecznik Praw Obywatelskich

retransmisja posiedzenia

4 17.12.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 20, druki sejmowe nr 41, 54 i 54-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 20 B).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiał porównawczy

  Materiały:
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  opinia obywatelska

retransmisja posiedzenia

3 10.12.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 3), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 3)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 12).
  materiały:
  Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
   Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

   Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

   Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

   Zakład Ubezpieczeń Społecznych

   Rzecznik Finansowy

   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

   Rzecznik Praw Obywatelskich

   Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"

   ZUS

   Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

  Konsultacje społeczne  
  Ocena Skutków Regulacji

retransmisja posiedzenia

2 03.12.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 13, druki sejmowe nr 13, 13-A, 25 i 25-A).

  Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia wszystkie wnioski poddane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji (druk senacki nr 13 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego
  ,
  materiał porównawczy

  Materiał:
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

 2. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2019
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z9
Poprzednia strona