Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
15 16.06.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 15), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 32)
 1. Rozpatrzenie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (druk senacki nr 143, druk sejmowy nr 406).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 143 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

14 16.06.2020
17.06.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 14), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 22), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 31)
 1. Rozpatrzenie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk senacki nr 142, druki sejmowe nr 382, 382-A, 390 i 390-A).

  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki 142 A).

  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

retransmisja posiedzenia - cz. 3

13 06.05.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 13), Komisji Ustawodawczej (nr 41), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 23)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

12 06.05.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 12), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 22), Komisji Ustawodawczej (nr 39)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 108, druk sejmowy nr 279).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 108 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Uwagi, opinie stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

11 11.03.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 19), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 11)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (cd.) (druk senacki nr 67, druki sejmowe nr 114, 201 i 201-A).
  Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 67 A).

retransmisja posiedzenia

10 11.03.2020
 1. Wpływ niedosłuchu na życie człowieka.
  Program

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

9 25.02.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 16), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 9)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk senacki nr 67, druki sejmowe nr 114, 201 i 201-A).
  Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
  materiały:
  Lewiatan

retransmisja posiedzenia

8 20.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 12 – Państwowa Inspekcja Pracy; 14 – Rzecznik Praw Dziecka; 31 – Praca; 44 – Zabezpieczenie Społeczne; 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 63 – Rodzina; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Funduszu Solidarnościowego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy budżetowej na rok 2020.
  materiały:
  Apel ZZ PPIP
  APEL SIPRP

retransmisja posiedzenia

7 04.02.2020
 1. Rozpatrzenie „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018” (druk senacki nr 24).
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania zespołu doradców komisji.
 3. Omówienie propozycji do planu pracy komisji na 2020 r. oraz sprawy organizacyjne.

retransmisja posiedzenia

6 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk senacki nr 36, druki sejmowe nr 118, 148 i 148-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 36 A).
  materiały:
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  Forum Związków Zawodowych
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 37, druki sejmowe nr 117, 117-A i 149).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 37 A).
  materiały:
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona