Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
13 26.05.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 110, druki sejmowe nr 342, 349 i 349-A).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (druk senacki nr 110 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  .

   

retransmisja posiedzenia

12 13.03.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

11 11.03.2020
 1. Informacja Ministra Infrastruktury na temat realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

retransmisja posiedzenia

10 25.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 69, druki sejmowe nr 171, 198 i 198-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 69 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatumateriał porównawczy
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 68, druki sejmowe nr 130, 169 i 169-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 68 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  ,  materiał porównawczy
  materiały:
  Polskie Towarzystwo Geodezyjne
  Polska Izba Komunikacji Elektronicznej 

retransmisja posiedzenia

9 19.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 21 – Gospodarka morska; 26 – Łączność; 27 – Informatyzacja; 39 – Transport; 69 – Żegluga śródlądowa; 71 – Urząd Transportu Kolejowego; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; a także planów finansowych: Centralnego Ośrodka Informatyki; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego; Krajowego Zasobu Nieruchomości; Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).

  Wniosek komisji o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji nie uzyskał poparcia. Komisja nie wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy budżetowej.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

8 06.02.2020
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 12), Komisji Infrastruktury (nr 8), Komisji Ustawodawczej (nr 19)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

retransmisja posiedzenia

7 06.02.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

6 06.02.2020
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 6), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 10)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

5 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 5), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 8)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 39, druki sejmowe nr 43, 91 i 91-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 39 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiały:
  materiał porównawczy
  Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych  
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

retransmisja posiedzenia

4 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 7), Komisji Ustawodawczej (nr 15), Komisji Infrastruktury (nr 4)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 43).
  materiały:
  Prezes NSA   
  Prokuratoria Generalna
  Ministerstwo Finansów

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona