Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
17 13.08.2020
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 17), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 30)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

16 11.08.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 168, druki sejmowe nr 388, 503 i 503-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 168 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

15 17.06.2020
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 15), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 24)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

14 17.06.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druk senacki nr 135, druki sejmowe nr 268, 354 i 354-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 135 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 134, druki sejmowe nr 64, 257 i 257-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 134 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

13 26.05.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 110, druki sejmowe nr 342, 349 i 349-A).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (druk senacki nr 110 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  .

   

retransmisja posiedzenia

12 13.03.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

11 11.03.2020
 1. Informacja Ministra Infrastruktury na temat realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

retransmisja posiedzenia

10 25.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 69, druki sejmowe nr 171, 198 i 198-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 69 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatumateriał porównawczy
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 68, druki sejmowe nr 130, 169 i 169-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 68 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  ,  materiał porównawczy
  materiały:
  Polskie Towarzystwo Geodezyjne
  Polska Izba Komunikacji Elektronicznej 

retransmisja posiedzenia

9 19.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 21 – Gospodarka morska; 26 – Łączność; 27 – Informatyzacja; 39 – Transport; 69 – Żegluga śródlądowa; 71 – Urząd Transportu Kolejowego; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; a także planów finansowych: Centralnego Ośrodka Informatyki; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego; Krajowego Zasobu Nieruchomości; Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).

  Wniosek komisji o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji nie uzyskał poparcia. Komisja nie wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy budżetowej.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

8 06.02.2020
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 12), Komisji Infrastruktury (nr 8), Komisji Ustawodawczej (nr 19)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona