Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Nr Data Porządek obrad
31 16.02.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 315, druki sejmowe nr 48, 802, 803, 840 i 840-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

30 04.01.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 21 - Gospodarka morska; 26 - Łączność; 27 - Informatyzacja; 39 - Transport; 69 - Żegluga śródlądowa; 71 - Urząd Transportu Kolejowego; 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej; 83 - Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Centralnego Ośrodka Informatyki; Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; Funduszu Szerokopasmowego; Krajowego Zasobu Nieruchomości; Transportowego Dozoru Technicznego; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

 

  retransmisja posiedzenia

29 04.01.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 58), Komisji Infrastruktury (nr 29)
 1. Rozpatrzenie ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk senacki nr 297, druki sejmowe nr 766, 812 i 812-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcia ustawy bez poprawek (druk senacki nr 297 A)
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

28 15.12.2020
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 28), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 51)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 267, druki sejmowe nr 734, 737 i 737-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 267 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  .

retransmisja posiedzenia

27 15.12.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku (druk senacki nr  291, druki sejmowe nr 688 i 726).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 291 B).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk senacki nr 281, druki sejmowe nr 761 i 774).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 281 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 282, druki sejmowe nr 719 i 767).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 282 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

26 24.11.2020
25.11.2020
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 44), Komisji Infrastruktury (nr 26)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk senacki nr 251, druki sejmowe nr 534, 652 i 652-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 251 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

25 24.11.2020
 1. Informacja Ministra Infrastruktury na temat kierunków rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

retransmisja posiedzenia

24 24.11.2020
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 24), Komisji Ustawodawczej (nr 88), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 42)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 247).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

23 28.10.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 17. posiedzeniu Senatu do ustawy o doręczeniach elektronicznych.

retransmisja posiedzenia

 

22 27.10.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk senacki nr 226, druki sejmowe nr 239, 598 i 598-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 226 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia