Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Nr Data Porządek obrad
71 12.01.2022 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

70 05.01.2022 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 21 – Gospodarka morska; 26 – Łączność; 27 – Informatyzacja; 39 – Transport; 69 – Żegluga śródlądowa; 71 – Urząd Transportu Kolejowego; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Centralnego Ośrodka Informatyki; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego; Krajowego Zasobu Nieruchomości; Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; Funduszu Szerokopasmowego, Funduszu Dostępności, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 600, druki sejmowe nr 1835, 1836 i 1836-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 600 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

69 15.12.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 69), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 83)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

   

retransmisja posiedzenia

68 13.12.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 68), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 78)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 573, druki sejmowe nr 1731, 1737 i 1737-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 573 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

67 26.11.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 77), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 46), Komisji Infrastruktury (nr 67)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

66 26.11.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

retransmisja posiedzenia

65 25.11.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 137), Komisji Infrastruktury (nr 65)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.   

retransmisja posiedzenia

64 25.11.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 64), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 117)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 567, druki sejmowe nr 919, 1729, 1736 i 1736-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 567 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

63 23.11.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (druk senacki nr 568, druki sejmowe nr 1743, 1753 i 1753-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 568 A).

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2
 

62 17.11.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 555, druki sejmowe nr 1504, 1680 i 1680-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 555 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia