Narzędzia:

2–3 sierpnia 2012 r.

03.08.2012

Podczas 17. posiedzenia Senat rozpatrzył 16 ustaw, do 7 wprowadził poprawki. Zdecydował też o wniesieniu do Sejmu 1 projektu ustawy. Senatorowie podjęli 2 uchwały okolicznościowe – ustanawiającą rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego oraz ogłaszającą listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza. Ponadto Izba zapoznała się ze sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z petycji rozpatrzonych przez nią w 2011 r.

 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw przyjęta bez poprawek

Celem ustawy,uchwalonej przez Sejm na 19. posiedzeniu, 27 lipca 2012 r., na podstawie pilnego projektu rządowego, jest zwiększenie poziomu anonimowości danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), dotyczących m.in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Nowa ustawa o SIO została uchwalona w 2011 r. Przewiduje, że w systemie obok danych statystycznych o szkołach i placówkach oświatowych oraz o nauczycielach, znajdą się m.in. dane indywidualne o uczniach, w tym tzw. dane wrażliwe. Zakres i rodzaj zbieranych danych budziły liczne zastrzeżenia; posłowie PiS dwukrotnie składali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów tej ustawy.

Zgodnie z nowelą, w lokalnych bazach danych SIO będą gromadzone dane jednostkowe (powiązane z danymi osobowymi ucznia), a w centralnej bazie SIO - dane zbiorcze (nie spersonalizowane). Dane dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkola, szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także dane o uczestniczeniu ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie będą przekazywane do bazy danych SIO w powiązaniu z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia.

Wprowadzono też przepisy umożliwiające gromadzenie w bazie SIO informacji o objęciu ucznia wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym w szkole i placówce oświatowej. Informacje o wydanych orzeczeniach i opiniach, przekazywane przez poradnie psychologiczo-pedagogiczne do bazy danych SIO, także nie będą zawierały danych identyfikacyjnych ucznia, a jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia. Szkoła lub placówka oświatowa będzie przekazywać do bazy SIO dane ucznia dotyczące opinii lub orzeczenia wyłącznie wtedy, gdy rodzice podejmą decyzję o rozpoczęciu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub kształcenia specjalnego przez ich dziecko i w tym celu przedłożą w szkole lub placówce oświatowej opinię lub orzeczenie. Dyrektor szkoły po sprawdzeniu w bazie danych SIO, czy dokument taki został wydany, i po pozytywnym wyniku weryfikacji przekaże do SIO informację o objęciu ucznia określonym rodzajem kształcenia specjalnego.

W ustawie przewidziano ponadto, że dla szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz dla zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich prowadzona będzie jedna lokalna baza danych SIO. Zrezygnowano także z gromadzenia w SIO danych szkół, zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych działających przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, wojskowych i konsulatach. Informacje o organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą minister oświaty będzie pozyskiwał z danych gromadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Gromadzenie danych w nowym systemie rozpocznie się w sierpniu 2012 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek. Podczas dyskusji propozycje zmian przedstawił senator Kazimierz Wiatr. Izba 61 głosami, przy 29 przeciw i 1 wstrzymującym się, opowiedziała się za przyjęciem noweli bez poprawek.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przyjęta bez poprawek

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 19. posiedzeniu, 27 lipca 2012 r., na podstawie projektu poselskiego. Doprecyzowuje ona przepisy tak, by szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych i szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż samorządy miały zapewnione środki z subwencji oświatowej także za absolwentów kończących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w kwietniu lub czerwcu w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli szkołę, do końca roku szkolnego. Niejasne przepisy w tym zakresie spowodowały, że niektóre samorządy wstrzymały wypłatę tym szkołom dotacji na absolwentów. Nowe przepisy mają przeciwdziałać pobieraniu przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, które nie realizują obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (np. szkoły dla dorosłych), dotacji na słuchaczy nieuczęszczających na zajęcia edukacyjne. Środki te będą przysługiwać na każdego ucznia uczestniczącego co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć w danym miesiącu.

Ponadto przesunięto z 1 września 2012 r. na 1 września 2014 r. termin wejścia w życie przepisów umożliwiających prowadzenie niektórych zajęć edukacyjnych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek ten Izba poparła jednomyślnie, 89 głosami.

Ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu rządu Sejm podczas 19. posiedzenia, 27 lipca 2012 r., dostosowuje polskie prawo do unijnych regulacji, dotyczących m.in. ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich czy ograniczenia odpowiedzialności za nie. Nowe przepisy wyrównują warunki ubezpieczeń polskich statków, przewidują, że zarówno statki pod polską banderą, jak i statki obce wchodzące do polskich portów muszą mieć ubezpieczenie – odpowiednik OC w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Powinno to zapewnić takie same warunki działania podmiotom zajmującym się żeglugą oraz wypłatę odszkodowań w razie powstania szkody związanej z eksploatacją statku. Obowiązek uzyskania ubezpieczenia ma pomóc w eliminacji z żeglugi statków niespełniających odpowiednich norm bezpieczeństwa. Ustawa wprowadza również obowiązek posiadania ubezpieczenia lub zabezpieczenia finansowego (gwarancja banku lub podobnej instytucji finansowej) przez przewoźników z tytułu wypadków. Obowiązek ten mają przewoźnicy pasażerscy eksploatujący statki pod polską banderą oraz statki państw obcych pływające na naszym terytorium. Posiadanie ubezpieczenia lub zabezpieczenia powinno być potwierdzone wystawianym przez dyrektora urzędu morskiego certyfikatem, który ma być przechowywany na statku. Nowelizacja umożliwia ponadto wypłatę odszkodowań z Międzynarodowego Dodatkowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami.

Komisja Gospodarki Narodowej zaproponowała 3 poprawki o charakterze legislacyjno-stylistycznym. Izba poparła je w wyniku głosowań. Za przyjęciem nowelizacji ze zmianami opowiedziało się 89 senatorów.

Ustawę ponownie musi rozpatrzyć Sejm.

 

Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich przyjęta z poprawkami

Nowelizacja, którą z przedłożenia rządu Sejm uchwalił na 19. posiedzeniu, 27 lipca 2012 r., opiera się na transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/18/WE z 23 kwietnia 2009 r., ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenie w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywę Rady nr 1999/35/WE oraz dyrektywę z 2002 r. 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zawiera ona w sobie również inne uregulowania międzynarodowe, w tym rezolucję Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej, tzw. IMO, która przyjęła kodeks międzynarodowych standardów i zalecanych praktyk postępowania w sprawach badania wypadków lub incydentów morskich. Ustawa przewiduje utworzenie przy ministrze transportu, budownictwa i gospodarki morskiej komisji - organu stałego i niezależnego od podmiotów, które mogą być stronami w postępowaniu dotyczącym wypadków na morzu. W nowelizacji określono organizację i działanie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, zasady i sposób badania wypadków oraz incydentów morskich przez nią, a także zasady wydawania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa morskiego. W skład komisji ma wejść 5 członków, w tym przewodniczący, jego zastępca i sekretarz, na 5 lat wyznaczanych przez ministra transportu spośród osób spełniających wymagania określone w ustawie (wiedza z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego). Szef tego resortu będzie mógł również cofnąć swoją zgodę na wniosek komisji uchwalony bezwzględną większością głosów. W pracach komisji będą mogli uczestniczyć eksperci, a w prowadzonym przez nią badaniu – przedstawiciele innych państw.

Komisja Gospodarki Narodowej zaproponowała 6 poprawek, które uzyskały akceptację Izby. Za przyjęciem nowelizacji z tymi zmianami opowiedziało się 89 senatorów, a 1 wstrzymał się od głosu. Senat skreślił zbędne wyłączenie spod zakresu działania komisji statków żeglugi śródlądowej. Postanowił, że decyzje komisji w sprawie zatrzymania statku na czas niezbędny do zakończenia badania zyskają rygor natychmiastowej wykonalności. Senat wyłączył też zasadę pierwszeństwa działania komisji w wypadku postępowań prowadzonych przez organy ścigania oraz organy wymiaru sprawiedliwości. Pozostałe poprawki mają charakter porządkowy i redakcyjny.

Zmiany wprowadzone przez Senat rozpatrzy teraz Sejm.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe

Ustawa została uchwalona na podstawie senackiego projektu na 19. posiedzeniu Sejmu, 27 lipca 2012 r. Dostosowuje ona prawo do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja 2004 r. i 1 grudnia 2010 r. Trybunał zakwestionował przepisy prawa prasowego zakazujące pod groźbą kary komentowania tekstu sprostowania w tym samym numerze lub audycji, w której sprostowanie to zostało opublikowane, gdyż nie definiują one pojęć sprostowania i odpowiedzi. Przepisy te przestały obowiązywać 14 czerwca 2012 r.

W nowelizacji zaproponowano pozostawienie tylko sprostowania rozumianego jako oświadczenie dotyczące informacji faktycznych podanych w danym materiale prasowym, zmierzające do ich korekty lub doprecyzowania. Nie mogłoby ono przekraczać dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy, ani zajmować więcej niż dwukrotność czasu antenowego, jaki zajmował dany fragment przekazu medialnego. Sprostowanie powinno być nadesłane w ciągu 21 dni od dnia publikacji, do której się odnosi. Wprowadzono też obowiązek publikacji sprostowania w Internecie w ciągu 3 dni roboczych. Sprostowanie ma być opublikowane w tym samym dziale, taką samą czcionką, pod równie widocznym tytułem co materiał prasowy, którego dotyczy, a w wypadku przekazu radiowego lub telewizyjnego – być wyraźnie zapowiedziane oraz nastąpić w przekazie tego samego rodzaju i o tej samej porze. Tekstu sprostowania nie można komentować w tym samym numerze pisma czy tego samego dnia w przekazie elektronicznym. Nie wykluczałoby to jednak "prostej zapowiedzi polemiki lub wyjaśnień".

W wypadku odmowy opublikowania sprostowania albo nieukazania się jego w terminie zainteresowana osoba będzie mogła w ciągu roku od publikacji wytoczyć powództwo o sprostowanie. Sąd będzie miał na rozpoznanie sprawy 30 dni zarówno w pierwszej instancji, jak i na rozpatrzenie apelacji. Do 7 dni skrócono terminy na wniesienie odpowiedzi na pozew, wniesienie apelacji i odpowiedzi na nią. Od wyroków nie będzie przysługiwała skarga kasacyjna.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza zaproponowały wprowadzenie 3 poprawek do ustawy. Dwie z nich przywracają zapisy, które zawierał pierwotny projekt senacki. Sprostowanie ma być drukowane taką samą czcionką jak materiał prasowy, którego dotyczy (Sejm przyjął, że ma być opublikowane czcionką standardową dla danego tytułu). Na wniesienie apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji w sprawach o nakazanie opublikowania sprostowania będzie 14 dni, a nie 7 dni, jak uchwalił Sejm. Trzecia poprawka miała na celu przyznanie prawa do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu drugiej instancji. Podczas debaty senator Andrzej Matusiewicz zaproponował m.in. wprowadzenie szczególnego uregulowania, zgodnie z którym w sprawach o opublikowanie sprostowania termin do złożenia wniosku o sporządzenie wyroku wynosiłby 3 dni, wprowadzenie regulacji przejściowej, a także przywrócenie możliwości kontroli kasacyjnej w sprawach o opublikowanie sprostowania. Z kolei senator Bohdan Paszkowski przedstawił poprawkę korygującą nieprawidłową terminologię.

W wyniku głosowań Izba poparła poprawki senatorów Andrzeja Matusiewicza i Bohdana Paszkowskiego oraz poprawkę komisji dotyczącą wydrukowania sprostowania. Za przyjęciem ustawy z 5 poprawkami głosowało 60 senatorów, 30 zaś wstrzymało się od głosu.

Senackimi poprawkami zajmie się teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw przyjęta bez poprawek

Sejm uchwalił tę ustawęna 18. posiedzeniu, 13 lipca 2012 r., na podstawie projektu rządowego. Jej celem jest prawidłowa i pełna transpozycja, uwzględniająca wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przepisów dyrektyw w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz w sprawie dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa) oraz w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia). W ustawie wprowadzono m.in. definicję rośliny, zwierzęcia lub grzyba dziko występującego. Doprecyzowano warunki wydawania zezwoleń na odstępstwa od stosowania określonych zakazów w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową oraz wprowadzono obowiązek kontroli wydanych zezwoleń w zakresie tej ochrony. Określono także ogólne odstępstwa od zakazów w stosunku do niektórych gatunków chronionych (bóbr europejski, kormoran czarny i czapla siwa) z powodu szkód wyrządzanych w gospodarstwach i zagrożenia spowodowanego zalewaniem terenów w wyniku działalności bobra. Ogólne odstępstwo ma być wprowadzane na czas określony, ale nie dłuższy niż 5 lat, jeśli zostaną spełnione warunki określone w ustawie. Wprowadzono także przepis ustanawiający sankcje za wprowadzanie do obrotu produktów z fok wbrew warunkom określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu produktami z fok.

Komisja Środowiska wniosła o wprowadzenie do ustawy 3 poprawek. Podczas dyskusji propozycje zmian przedstawili także senatorowie Wojciech Skurkiewicz i Józef Zając. W wyniku głosowań żadna z poprawek nie uzyskała poparcia Senatu. Ostatecznie Izba przyjęła ustawę bez poprawek (62 głosy za, 1 – przeciw, 27 wstrzymujących się).

Ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona przez Sejm na 19. posiedzeniu, 27 lipca 2012 r., na podstawie projektu rządowego, przede wszystkim ma na celu uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę oraz zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z nowelizacją, od 1 stycznia 2013 r. świadczeniodawcy (placówki zdrowia i lekarze) będą mogli sprawdzić w elektronicznym Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, czy pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Weryfikacja będzie się odbywać na podstawie numeru PESEL pacjenta, a jeśli nie będzie możliwa, np. z powodu braku dostępu do Internetu, to pacjent będzie mógł okazać jeden z obecnie obowiązujących dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, np. druk ZUS RMUA, legitymację rencisty lub emeryta albo złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające ubezpieczenie. Osobę składającą fałszywe oświadczenie NFZ obciąży kosztami udzielonego świadczenia. NFZ będzie miał możliwość odzyskania tych środków w postępowaniu egzekucyjnym na drodze administracyjnej, a nie sądowej. Jeśli lekarz lub placówka zdrowotna udzieli świadczenia pacjentowi, którego prawo do usługi zostało potwierdzone, ale okaże się, że nie był on ubezpieczony, to NFZ nie będzie mógł odmówić jej rozliczenia.

Senat, zgodnie z rekomendacją Komisji Zdrowia, przyjął ustawę bez poprawek. Za takim stanowiskiem głosowało 61 senatorów, a 30 wstrzymało się od głosu.

Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.

 

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o paszach

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu, 13 lipca 2012 r., na podstawie projektu poselskiego. Nowela przesuwa z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2017 r. wejście w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość zaś o jej odrzucenie. Podczas dyskusji wnioski o charakterze legislacyjnym złożyli senatorowie Przemysław Błaszczyk i Jerzy Chróścikowski. Senat nie poparł wniosku o odrzucenie ustawy (29 głosów za, 59 - przeciw, 4 wstrzymujące się) i przyjął ją bez poprawek (57 głosów za, 30 – przeciw, 4 wstrzymujące się).

Nowelizacja zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu senackiego na 18. posiedzeniu, 13 lipca 2012 r., kompleksowo reguluje zagadnienia związane ze zwrotem kosztów nie tylko podróży, ale też wszelkich kosztów stawiennictwa, poniesionych przez świadków i inne osoby wzywane w toku postępowania sądowego zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Zapewnia jednolite orzekanie o kosztach według wszystkich procedur oraz ustaw przewidujących obowiązek stawiennictwa na wezwanie organu władzy publicznej. Analogicznie ma się rzecz z wynagrodzeniami przysługującymi biegłym powoływanym dla potrzeb postępowań toczących się w sprawach zamówień publicznych.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosły o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy. Senat jednomyślnie, 89 głosami, poparł ich stanowisko. Wprowadzone zmiany mają na celu uniknięcie zbędnych powtórzeń lub niewłaściwych przywołań w ustawie.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Izba wprowadziła poprawki do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Nowelizacja, którą z przedłożenia rządu Sejm uchwalił na 19. posiedzeniu, 27 lipca 2012 r., wykonuje prawo UE, wdraża 2 unijne decyzje: w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i rozstrzygania takich konfliktów oraz w sprawie stosowania przez państwa członkowskie UE zasady wzajemnego uznawania do decyzji na temat środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania. Przyjęcie tych rozwiązań ma usprawnić działania organów procesowych, będzie też korzystne dla polskich obywateli objętych postępowaniem karnym. Pierwsza z decyzji pozwoli uniknąć sytuacji, gdy w dwóch lub więcej państwach Unii równolegle prowadzone są postępowania karne przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn, a w konsekwencji wydane zostają wyroki skazujące za to samo. Każde z państw UE będzie mogło – po dokonaniu uzgodnień z innym państwem - przekazać do dalszego prowadzenia wszczęte postępowanie karne, a tym samym zakończyć to, które samo prowadziło. Nowe przepisy są również korzystne dla organów procesowych, bo dają możliwość podjęcia – w drodze konsultacji - decyzji co do tego, w którym państwie UE postępowanie karne powinno się toczyć. Druga decyzja umożliwi przekazanie nadzoru nad wolnościowymi środkami zapobiegawczymi (m.in. poręczenie osoby godnej zaufania, dozór policyjny i nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym) państwu stałego pobytu oskarżonego w odniesieniu do sprawców mniej poważnych czynów. Ma to zagwarantować sprawny tok postępowania karnego.

Senat, na wniosek Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, wprowadził do ustawy 3 poprawki redakcyjne. Za ich przyjęciem głosowało 88 senatorów, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 przyjęta z poprawkami

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm z inicjatywy poselskiej na 19. posiedzeniu, 27 lipca 2012 r., pozwala na sfinalizowanie niezakończonych inwestycji EURO 2012, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO 2012. Zmiana umożliwia zastosowanie trybów i terminów przyjętych w obowiązującej ustawie do trwających i niezakończonych przed rozpoczęciem turnieju procesów inwestycyjnych. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Ponadto ustawa zobowiązuje ministra właściwego do spraw transportu, budownictwa i gospodarki morskiej do przedstawiania sprawozdań z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 raz w roku – Radzie Ministrów do 31 stycznia, a Sejmowi do 30 marca każdego roku.

Izba odrzuciła (35 głosów za, 55 - przeciw) wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o odrzucenie ustawy, a 57 głosami, przy 31 – przeciw i 1 wstrzymującym się poparła mniejszość komisji, która rekomendowała wprowadzenie 2 poprawek. Senatorowie zwolnili ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z obowiązku przedstawiania sprawozdań z realizacji przedsięwzięć związanych z EURO 2012, a także postanowili o wejściu ustawy w życie z mocą obowiązującą od 8 czerwca 2012 r.

Do senackich zmian ustosunkują się teraz posłowie.

 

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił z przedłożenia rządu na 19. posiedzeniu, 27 lipca 2012 r., wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS) w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (tzw. dyrektywa ITS). Wprowadzony zostaje obowiązek stosowania przez zarządców infrastruktury drogowej zasad wdrażania usług i aplikacji ITS na drogach publicznych, a w przyszłości – specyfikacji ITS, po przyjęciu ich przez Komisję Europejską. Zgodnie z dyrektywą, inteligentne systemy transportowe służą informatyzacji zarządzania transportem drogowym i zapewnieniu wymiany informacji również z innymi gałęziami transportu. Wykorzystanie systemów ITS ma zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, efektywność systemu transportowego i ochronę środowiska naturalnego. W praktyce powinno to wpłynąć m.in. na zmniejszenie liczby wypadków drogowych, skrócenie czasu podróży i redukcję emisji spalin. Nowe regulacje mają służyć budowaniu interoperacyjnego systemu zarządzania transportem drogowym na drogach publicznych w wymiarze krajowym i europejskim, działającego sprawnie i bez zakłóceń. Powinny też poprawić funkcjonowanie transportu drogowego i jakość usług transportowych.

W trakcie debaty wniosek o wprowadzenie 1 poprawki zgłosił senator Wiesław Dobkowski. Senatorowie poparli jednak stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i przyjęli nowelizację bez poprawek. Opowiedziało się za tym 59 senatorów, a 29 było przeciw.

Nowelizacja zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu senackiego podczas 19. posiedzenia, 27 lipca 2012 r., dostosowuje prawo do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2005 i 2010 r. Uchyla przepis umożliwiający spółdzielniom mieszkaniowym, które przed 5 grudnia 1990 r. wybudowały na cudzym gruncie budynki, nabycie własności ich przez zasiedzenie (ex lege), czyli na podstawie rozwiązań odmiennych od tych zawartych w kodeksie cywilnym, jeśli nieruchomości te posiadają nieuregulowany stan prawny. Zgodnie z nowelizacją, spółdzielnia może stać się właścicielem gruntu np. przez zasiedzenie, jeśli spełni warunki określone dla tej instytucji prawa cywilnego. Pozwoli to m.in. na lepszą ochronę praw dawnych właścicieli spółdzielczych gruntów. Ponadto nowelizacja eliminuje przepisy, które uprzywilejowują spółdzielnie w stosunku do ich wierzycieli hipotecznych w sytuacji ustanawiania odrębnej własności lokali spółdzielczych. Ustawa uniemożliwi osłabianie zabezpieczenia hipotecznego kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie. W miejsce uchylanych uregulowań wchodzą normy ogólne, w tym zawarte w ustawie o księgach wieczystych i hipotece.

Komisji Gospodarki Narodowej wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. W wyniku głosowania Izba poparła ją 88 głosami.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu" przyjęta bez poprawek

Prawo o szkolnictwie wyższym daje uczelni możliwość używania w nazwie wyrazu "uniwersytet" uzupełnionego przymiotnikiem określającym profil uczelni, jeśli posiada co najmniej 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej 4 w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego spełnia te kryteria.

Sejm uchwalił tę ustawę z przedłożenia rządu na 19. posiedzeniu, 27 lipca 2012 r. Senat w wyniku głosowania (80 głosów za, 2 – przeciw, 7 wstrzymujących się) poparł stanowisko Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i przyjął ustawę bez poprawek.

Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

 

Senat przyjął z poprawką ustawę o zmianie ustawy Prawo celne

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił na 19. posiedzeniu, 27 lipca 2012 r., z przedłożenia rządu, dostosowuje krajowe przepisy dotyczące poboru przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do prawa unijnego ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Nowelizacja znosi te opłaty. Ponadto stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r., na podstawie którego 25 listopada 2012 r. traci moc obowiązującą przepis dotyczący stawki opłaty za przechowanie w depozycie organu celnego towarów zajętych. Nowelizacja w ustawie - a nie, jak dotychczas, rozporządzeniu -określa dolną i górną granicę opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Całkowita opłata nie może być wyższa od wartości celnej towaru i niższa niż równowartość 10 euro. Ponadto nowelizacja przewiduje, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, określając w drodze rozporządzenia stawkę opłaty za przechowywanie towaru w depozycie lub magazynie prowadzonym przez organ celny, uwzględni wartość celną lub rynkową towaru przechowywanego w tych miejscach. Będzie ona ustalana na podstawie rynkowej wartości towaru identycznego lub podobnego. Jednocześnie w mocy pozostaje przepis, że minister finansów, określając stawkę opłaty za czynności wykonane na wniosek osoby zainteresowanej poza urzędem celnym lub poza czasem pracy urzędu, uwzględni charakter tych czynności.

Izba jednomyślnie, 89 głosami, przyjęła nowelizację z 1 poprawką redakcyjną, zaproponowaną przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

Do senackiej poprawki ustosunkuje się teraz Sejm.

 

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. przyjęta bez poprawek.

Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację protokołu, mającego przede wszystkim na celu uchylenie przepisów dotyczących tzw. klauzuli tax sparing. Mechanizm ten jest obecnie powszechnie wykorzystywany w celu obejścia prawa podatkowego i zmniejszenia wysokości podatku od otrzymywanych dywidend. Protokół przewiduje ponadto m.in. zmiany w opodatkowaniu dywidend, odsetek i należności licencyjnych oraz wprowadza tzw. pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych.

Sejm uchwalił tę ustawę z przedłożenia rządu na 18. posiedzeniu, 13 lipca 2012 r. Senat w wyniku głosowania (88 głosów za, 1 wstrzymujący się)poparł stanowisko Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Spraw Zagranicznych i przyjął ustawę ratyfikacyjną bez poprawek.

Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

 

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Izba jednomyślnie, 90 głosami, przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. W dalszych pracach nad tym projektem Senat będzie reprezentowała senator Grażyna Sztark.

Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt P 19/10), stwierdzającego niezgodność przepisu art. 22 ust. 4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w zakresie, w jakim przepis ten określa termin złożenia do kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosku o przyznanie uprawnień.

Senat proponuje wyeliminowanie z ustawy przesłanki formalnej w postaci dochowania terminu złożenia wniosku w wypadku wydawania decyzji potwierdzającej działalność uważaną za kombatancką bądź za równorzędną z działalnością kombatancką. Wnioski byłyby rozpatrywane wyłącznie pod kątem spełniania przez wnioskodawcę przesłanek pozytywnych.

Teraz projekt ustawy zostanie wniesiony do Sejmu.

 

Uchwała ustanawiająca rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Senat podjął tę uchwałę z inicjatywy Komisji Kultury i Środków Przekazu. Za jej podjęciem głosowało 90 senatorów.

Uchwała jest wyrazem najwyższego hołdu poświęceniu i ofierze uczestników powstania styczniowego. Podkreślono w niej, że "legenda i etos Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenia powstańców doprowadziły do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918 r.". Senat zaapelował też do instytucji państwowych i samorządowych o godne uczczenie 150. rocznicy wybuchu powstania.

 

Uchwała ogłaszająca listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza

Izba podjęła tę uchwałę 88 głosami, przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się. Projekt uchwały przygotowała Komisja Kultury i Środków Przekazu. Senatorowie docenili wyjątkowe znaczenie Brunona Schulza dla polskiej i światowej kultury. To twórca wyjątkowy - piszący po polsku, a mający żydowskie pochodzenie, urodzony w Drohobyczu, dziś ukraińskim, a wówczas polskim miasteczku, które uwiecznił w swojej prozie. Jak uznano, postać i dzieła Brunona Schulza mogą stać się punktem wyjścia rozmów o relacjach polsko-żydowsko-ukraińskich.

 

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z petycji rozpatrzonych w 2011 r.

Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycjisenator Michał Seweryński. Poinformował, że w 2011 r. marszałek Senatu skierował do komisji praw człowieka 17 petycji, w tym 11 w VII kadencji, a 6 na początku VIII kadencji. W 2011 r. komisja prowadziła prace nad 27 petycjami, w tym kontynuowała je nad 10 petycjami skierowanymi do komisji w 2010 r. Komisja w VII kadencji rozpatrzyła 14 petycji, prace nad 3 petycjami skierowanymi do komisji pod koniec kadencji zostały przeniesione do nowej kadencji. Wśród 17 petycji skierowanych do komisji w 2011 r. znalazło się 7 petycji zbiorowych, autorami 10 były osoby indywidualne.

W 2011 r. komisja przygotowała 4 projekty ustaw: o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, o zmianie ustawy o rencie socjalnej, o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z zakończeniem VII kadencji Senatu prace nad tymi projektami nie zostały ukończone (komisja w 2012 r. ponownie wniosła projekty dotyczące renty socjalnej oraz systemu ubezpieczeń społecznych). Podjęto też decyzję o kontynuowaniu prac nad 7 petycjami, a stosunku do 14 zdecydowano o zakończeniu prac lub o niepodejmowaniu działań. Kończąc prace nad 2 petycjami, komisja skierowała je do odpowiednich ministerstw z rekomendacją, aby uwzględniły zgłoszone w nich postulaty w pracach nad nowelizacjami wskazanych ustaw.

Tematyka rozpatrzonych w 2011 r. petycji najczęściej dotyczyła: sytuacji kombatantów i osób represjonowanych, rent i emerytur, świadczenia kompensacyjnego, spraw osób niepełnosprawnych, prawa wyborczego, finansowania partii politycznych, finansów, podatków. Pojedyncze petycje odnosiły się do zagadnień: prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym, Służby Celnej, ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego oraz podjęcia uchwały okolicznościowej dla uczczenia pamięci i wkładu polskich kryptologów w złamaniu szyfru Enigmy.

Zgodnie z procedurą rozpatrywania petycji do każdej petycji Dział Petycji i Korespondencji przygotował informacje, które zawierały m.in. prezentację autora petycji, opis postulatów petycji i ich uzasadnienie, analizę stanu prawnego regulującego zawartą w niej problematykę, rekomendację biura.

 

Oświadczenia

Po wyczerpaniu porządku 17. posiedzenia oświadczenia złożyli senatorowie: Anna Aksamit, Tadeusz Arłukowicz, Grzegorz Czelej, Robert Dowhan, Stanisław Gogacz, Stanisław Gorczyca, Ryszard Górecki, Piotr Gruszczyński, Stanisław Iwan, Stanisław Karczewski, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Marek Konopka, Tadeusz Kopeć, Andrzej Misiołek, Władysław Ortyl, Leszek Piechota, Janina Sagatowska, Krzysztof Słoń, Grzegorz Wojciechowski, Marek Ziółkowski.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

27. posiedzenie Senatu

Na 27. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 13 ustaw, 1 odrzuciła, do 9 wprowadziła poprawki.

26. posiedzenie Senatu

Na 26. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 15 ustaw, 2 odrzuciła, do 5 wprowadziła poprawki.

25. posiedzenie Senatu

Podczas 25. posiedzenia Izba rozpatrzyła 1 ustawę, do której wprowadziła poprawki.