Narzędzia:

17. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 551597do 597
Druki senackie: 170170 A170 B170 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 170.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 551, 597, do druku nr 597, 597-A

druki senackie nr 170, 170 A, 170 B

Jest to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Ustawa zawiera rozwiązania mające na celu zwiększenie poziomu anonimowości gromadzonych w systemie danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ponadto modyfikuje mechanizm zmierzający do zagwarantowania niezbędnego poziomu rzetelności danych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kształcenia specjalnego.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 170 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 170 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 589do 589598
Druki senackie: 171171 A171 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 171.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

druki sejmowe nr 589, do druku nr 589, 598, 598-A

druki senackie nr 171, 171 A, 171 B

Jest to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących dotowania szkół publicznych oraz niepublicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zakłada odroczenie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczących kształcenia na odległość do dnia 1 września 2014 r.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 171 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 171 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski


3.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 427do 427587do 587
Druki senackie: 166166 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 166.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

druki sejmowe nr 427, do druku nr 427, 587, do druku nr 587

druki senackie nr 166, 166 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa ma na celu m.in.:

- wprowadzenie obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla statków pod polską banderą oraz statków obcych wchodzących do polskich portów,

- wprowadzenie obowiązku posiadania ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności (gwarancja banku lub podobnej instytucji finansowej) przez przewoźników,

- wprowadzenie regulacji umożliwiających wypłatę odszkodowań z Międzynarodowego Dodatkowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie komisji odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 166 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Ziółkowski.


4.

Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
Druki sejmowe: 454do 454588do 588
Druki senackie: 165165 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 165.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

druki sejmowe nr 454, do druku nr 454, 588, do druku nr 588

druki senackie nr 165, 165 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa ma na celu uregulowanie organizacji i działania Komisji, zasad i sposobu badania wypadków i incydentów morskich oraz sporządzania raportów i wydawania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa morskiego.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie komisji odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk  nr 165 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


5.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 463do 463do 463579do 579
Druki senackie: 169169 A169 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 169.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe.

druki sejmowe nr 463, do druku nr 463, do druku nr 459 i 463, 579, do druku nr 579, 579-A

druki senackie nr 169, 169 A

Jest to senacki projekt ustawy.

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK. Trybunał zakwestionował przepisy prawa prasowego, które zakazując pod groźbą kary komentowania tekstu sprostowania w tym samym numerze lub audycji, w której sprostowanie to zostało opublikowane, nie definiują jednocześnie pojęć sprostowania i odpowiedzi. W nowelizacji zaproponowano więc rezygnację z tego rozróżnienia i wprowadzenie jednolitej formy sprostowania rozumianego jako oświadczenie dotyczące informacji faktycznych podanych w danym materiale prasowym, zmierzające do ich korekty lub doprecyzowania.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 169 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 441do 441do 441530530 A
Druki senackie: 155155 A155 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 155.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 441, do druku nr 441, 530, 530-A

druki senackie nr 155, 155 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa ma na celu transpozycję przepisów dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywy Siedliskowej oraz dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa tzw. Dyrektywy Ptasiej. Ustawa wprowadza m.in. definicję „rośliny, zwierzęcia lub grzyba dziko występującego”, a także dokonuje zmian w katalogu zakazów dotyczących dziko występujących (i innych) roślin lub grzybów gatunków objętych ochroną gatunkową oraz w katalogu zakazów dotyczących dziko występujących (i innych) zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową.

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

Posiedzenie komisji odbyło się 24 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 155 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 489do 489do 489600do 600
Druki senackie: 163163 A163 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 163.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 489, do druku nr 489, 600, 600-A

druki senackie nr 163, 163 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Ustawa ma na celu:

- uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę,

- zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

- poprawę jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, m.in. poprzez poprawę w zakresie dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowywania z tego ubezpieczenia.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 163 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 457do 457do 457do 457do 457
Druki senackie: 158158 A158 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 158.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o paszach.

druki sejmowe nr 457, do druku nr 457

druki senackie nr 158, 158 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu zmianę terminu wejścia w życie (z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2017 r.) zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie komisji odbyło się 24 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek a mniejszość komisji -o odrzucenie ustawy  (druk  nr 158 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 270do 270do 270505
Druki senackie: 156156 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 156.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 270, do druku nr 270, 505

druki senackie nr 156, 156 A

Jest to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wprowadzenie jednakowych zasad zwrotu kosztów należnych świadkom i biegłym w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych i karnych.

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 25 lipca 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 156 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


10.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 492596
Druki senackie: 172172 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 172.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 492, 596

druki senackie nr 172, 172 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dwóch decyzji Rady. Pierwsza, dotyczy rozwiązywania sporów jurysdykcyjnych pomiędzy państwami członkowskimi UE. Nowelizacja wprowadza w tym zakresie tryb postępowania sądów i prokuratorów mający na celu ustalenie, czy w innym państwie członkowskim UE toczy się równolegle postępowanie karne o ten sam czyn tej samej osoby. Z kolei implementacja drugiej z ww. decyzji Rady, umożliwi przekazanie nadzoru nad nieizolacyjnymi środkami zapobiegawczymi do państwa stałego pobytu oskarżonego.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 172 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.