Narzędzia:

11–12 kwietnia 2012 r

12.04.2012

Senat na swoim posiedzeniu rozpatrzył 6 ustaw, do 3 wprowadził poprawki. Izba, zgodnie z wnioskiem komisji: Ustawodawczej, Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Budżetu i Finansów Publicznych, odrzuciła projekt uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą. Za odrzuceniem projektu głosowało 51 senatorów, 28 było przeciw, 4 wstrzymało się, 1 osoba nie głosowała. Autorem projektu był wicemarszałek Stanisław Karczewski.

Na początku obrad Izba uczciła minutą ciszy pamięć 96 osób, które zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem, w 2. rocznicę ich tragicznej śmierci.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Ustawa, uchwalona przez Sejm na 10. posiedzeniu, 16 marca 2012 r., na podstawie przedłożenia rządowego, dostosowuje polskie prawo do postanowień unijnej dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Dyrektywa wprowadza m.in. nowe rozwiązania dotyczące oceny jakości powietrza, przeciwdziałania złej jakości powietrza oraz norm jakości powietrza w zakresie drobnego pyłu PM 2,5 zawieszonego w powietrzu. Polska miała obowiązek wprowadzić zmiany do 11 czerwca 2010 r. Zgodnie z ustawą, minister środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia określi sposoby obliczania wskaźników średniego narażenia poszczególnych stref na pyły. Podział na 2 strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, zastąpiono podziałem na 3 strefy: aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, pozostałe tereny. Wprowadzono też nowy podział kraju na strefy, zmniejszono ich liczbę ze 170 do 46. Zmieniono zasady opracowywania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. Terminowe uchwalanie programów, a także wykonywanie zadań w nich określonych będą nadzorować wojewodowie przy pomocy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Za niedotrzymanie terminów uchwalenia i realizacji planów będą groziły kary od 10 do 500 tys. zł.

Na wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska nałożono obowiązek corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a także określania dla każdej ze stref poziomów zanieczyszczeń w powietrzu i sklasyfikowania w zależności od tego, czy przekraczane są dopuszczalne poziomy i docelowe wskaźniki ich zawartości w powietrzu. Zarządy województw będą opracowywały programy ochrony powietrza w celu osiągnięcia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. W razie przekroczenia poziomów substancji w powietrzu w danej strefie wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego niezwłocznie powiadomią o tym mieszkańców.

W noweli przewidziano możliwość wydłużenia do 1 stycznia 2015 r. terminu osiągnięcia dopuszczalnych poziomów dwutlenku azotu lub benzenu w powietrzu, ale po wyrażeniu zgody w tej sprawie przez Komisję Europejską.

Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosły o wprowadzenie do ustawy 3 poprawek doprecyzowujących. W trakcie debaty ustawę krytykowali senatorowie PiS, wskazywali m.in. na brak pełnej symulacji kosztów wdrożenia ustawy, zbyt wysokie kary. Noweli bronili senatorowie PO, podkreślając, że jej uchwalenie to konieczność. Wniosek o odrzucenie ustawy złożyli senatorowie Jan Maria Jackowski i Bogdan Pęk. Zmniejszenie wysokości kar z 10–500 tys. zł do 5–10 tys. zł zaproponował senator Jarosław Lasecki. Propozycje poprawek przedstawili też senatorowie Stanisław Iwan i Wojciech Skurkiewicz. W wyniku głosowania Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy (60 głosów za, 27 – przeciw) i przyjęła ustawę wraz z 4 poprawkami (61 głosów za, 27 – przeciw). Jedna z nich umożliwia pozyskiwanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej środków finansowych na realizację systemu kontroli, w szczególności w zakresie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. W opinii Senatu, zmiana ta pozwoli na wyeliminowanie sytuacji, w których konieczność wykonywania obowiązków kontrolnych w zakresie realizacji programu systemu kontroli ograniczyłaby możliwości wykonywania innych zadań przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, w szczególności mając na względzie, że kontrole mają być prowadzone w ramach już posiadanych środków na bieżącą działalność.

Do senackich poprawek ustosunkuje się teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw – przyjęta z poprawkami

Sejm uchwalił tę ustawę podczas 10. posiedzenia, 16 marca 2012 r., na podstawie projektu poselskiego. Ma ona na celu zmniejszenie obciążeń jednostek samorządu terytorialnego związanych ze wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej w okresie przejściowym, do 31 grudnia 2014 r. Nowela wprowadza m.in. fakultatywność przydzielania asystenta rodziny, zatrudniania osoby do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi lub pomocy w gospodarstwie w rodzinnych domach dziecka, a także objęcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Umożliwiono łączenie pracy asystenta rodziny z pełnieniem obowiązków pracownika socjalnego, jeżeli zadania te wykonywane są w różnych gminach. Ograniczono uprawnienia zawodowych rodzin zastępczych, w których jest więcej niż 3 dzieci (starosta jest zobowiązany do przyznania jednego z dwóch uprawnień, a nie jak obecnie obu). Wprowadzono ograniczenie w przyznawaniu prowadzącemu rodzinny dom dziecka środków na remonty i nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka do wysokości wskazanej w umowie pomiędzy starostą a prowadzącym rodzinny dom dziecka. Zwiększono z 15 do 30 liczbę rodzin lub rodzinnych domów dziecka, które koordynator pieczy zastępczej ma pod swoją opieką. Postanowiono, że ośrodki adopcyjne będą wykonywać swoje zadania nieodpłatnie, co oznacza bezpłatne szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowała wprowadzenie do ustawy 11 poprawek, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaś – 10. Większość z nich ma charakter legislacyjny, doprecyzowujący i porządkujący. Podczas dyskusji propozycje zmian złożyli także senatorowie: Mieczysław Augustyn, Waldemar Kraska i Jan Rulewski. W wyniku głosowań poparcie Izby uzyskało 13 poprawek. Senatorowie zdecydowali m.in., że w wypadku umieszczenia rodzeństwa w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zgody wojewody, będzie możliwe umieszczenie większej liczby dzieciniż zezwala na to ustawa (8), ale nie więcej niż 10. Wprowadzono też zmianę umożliwiającą pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej przez zastępczą rodzinę niezawodową, zamieszkującą w innym powiecie niż przyjęte przez nią dziecko. Kolejna poprawka pozwoli na objęcie pomocą przyznawaną na kontynuowanie nauki osób usamodzielnionych, w stosunku do których stosowano dotychczasowe przepisy ustawy o pomocy społecznej, jeżeli osoby te spełniają warunki do udzielania pomocy na kontynuowanie nauki na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Senat przyjął bez poprawek ustawę o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

Ustawa, którą z przedłożenia rządu Sejm uchwalił na 10. posiedzeniu, 16 marca 2012 r., ma na celu likwidację od 30 kwietnia 2012 r. 13 delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Projekt zawiera szczegółowy zakres zadań, które przejmą wojewodowie, przede wszystkim w zakresie gospodarowania mieniem. Pozostałe zadania delegatur przejmie Ministerstwo Skarbu Państwa.

W wyniku głosowania (77 głosów za, 1 przeciw, 9 wstrzymujących się) Izba poparła wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i przyjęła ustawę bez poprawek.

Teraz musi ją jeszcze podpisać prezydent.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Na podstawie projektu rządowego Sejm uchwalił tę nowelizację na 10. posiedzeniu, 16 marca 2012 r. Stanowi ona implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Znowelizowane przepisy regulują warunki, na jakich ma być udzielane zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Polsce pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tzw. niebieskiej karty. Takie zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej, obejmującej zarówno zezwolenie na zamieszkanie w Polsce, jak i zezwolenie na pracę. W toku postępowania organ do tego uprawniony, czyli wojewoda, zbada, czy podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonanie pracy ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na rynku lokalnym. Wojewoda będzie też zobowiązany ustalić, czy cudzoziemiec posiada odpowiednie kwalifikacje, czy spełnia kryterium progu wynagrodzenia, określanego w odniesieniu do średniego rocznego wynagrodzenia w Polsce i uzależnionego od szczególnego zapotrzebowania na pracowników świadczących daną pracę.

Kolejne przepisy przewidują m.in.: możliwość pozostania na terytorium Polski cudzoziemca pomimo czasowego braku zatrudnienia; okoliczności zmiany warunków zezwolenia; wprowadzają obowiązki informacyjne cudzoziemca oraz nowe definicje doświadczenia zawodowego, kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie studiów wyższych, wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i wyższych kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadza również nowe rozwiązania dotyczące wydalania cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium Polski. Decyzja o wydaleniu z terytorium RP, a także decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP określać będzie zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski lub terytorium Polski i państw obszaru Schengen oraz okres obowiązywania tego zakazu. Zakaz ponownego wjazdu określać się będzie w granicach terminów zróżnicowanych w zależności od przesłanek, na podstawie których wydano decyzję o wydaleniu z terytorium RP. Organ, który wydał decyzję o wydaleniu, decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski lub inną decyzję, w której określił zakaz ponownego wjazdu, na wniosek cudzoziemca będzie mógł cofnąć zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski lub terytorium Polski i państw obszaru Schengen, gdy cudzoziemiec wykaże, że wykonał wszystkie postanowienia decyzji o wydaleniu, decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP lub innej decyzji, w której orzeczono zakaz ponownego wjazdu lub gdy ponowny wjazd na terytorium RP lub na terytorium państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względów humanitarnych.

Ustawa zmienia także przesłanki do umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terenie Polski jest niepożądany. Nakłada na organ prowadzący postępowanie w sprawie wydalenia cudzoziemca z terytorium RP obowiązek zapewnienia tłumacza osobie niewładającej w wystarczającym stopniu językiem polskim, a także obowiązek zapewnienia tłumaczenia wydanej decyzji w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowała 18, a Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji21 zmian. W trakcie dyskusji również senator Aleksander Świeykowski zgłosił poprawkę.

W wyniku głosowań Izba zaakceptowała 21 zmian proponowanych przez komisje, w większości o charakterze doprecyzowującym i legislacyjnym, a także poprawkę senatora A. Świeykowskiego, uwzględniającą, że informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, wydawana w postępowaniu o niebieską kartę, jest odrębną informacją niż ta wynikająca z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Senat przesądził m.in., że o niebieską kartę w Polsce mogą ubiegać się wszyscy cudzoziemcy mieszkający dotychczas w innym państwie Unii Europejskiej na podstawie niebieskiej karty wydanej przez to państwo, bez względu na okres dotychczasowego pobytu cudzoziemca w UE. Izba wykreśliła ponadto uzależnienie otrzymania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony przez członka rodziny cudzoziemca posiadającego niebieską kartę od długości okresu, na jaki została wydana. W myśl innej senackiej poprawki, wydanie cudzoziemcowi niebieskiej karty musi poprzedzić zawarcie przedwstępnej umowy o pracę, a nie otrzymanie przez niego wiążącej oferty pracy. Izba jednoznacznie przesądziła także, że cudzoziemcowi, który otrzyma niebieską kartę, wydaje się kartę pobytu.

Teraz ustosunkują się do nich posłowie.

 

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. – przyjęta bez poprawek

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu, 16 marca 2012 r., z przedłożenia rządowego. Umowa, którą podpisali w grudniu 2011 r. w Moskwie szefowie dyplomacji Polski Radosław Sikorski i Rosji Siergiej Ławrow, umożliwi wielokrotne przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców stref przygranicznych obu państw oraz przebywanie na terenie strefy sąsiada bez konieczności posiadania wizy. Po stronie polskiej umowa obejmuje część województwa pomorskiego: Gdynię, Gdańsk, Sopot oraz powiaty pucki, gdański, nowodworski i malborski, a w województwie warmińsko-mazurskim: Elbląg i powiaty elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki oraz Olsztyn, a także powiaty: olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski i olecki. Po stronie rosyjskiej natomiast strefą przygraniczną będzie cały obwód kaliningradzki.

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Spraw Zagranicznych wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek. Senat poparł ten wniosek głosami 60 senatorów, przy 21 – przeciw i 6 wstrzymujących się.

Ustawa ratyfikacyjna trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Projekt poselski, na podstawie którego Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu, 30 marca 2012 r., ma na celu dodanie do systemu prawa epizodycznego przepisu, wyłączającego w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 4 lipca 2012 r. stosowanie ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i lądowania w porze dziennej i nocnej, wynikających z wymagań dotyczących ochrony środowiska. Ograniczenia te mają zostać wyłączone w odniesieniu do portów lotniczych: Międzynarodowy Port Lotniczy Jana Pawła II – Balice w Krakowie, Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, Port Lotniczy Poznań Ławica, Port Lotniczy Wrocław Strachowice, Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy i Port Lotniczy imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Dodanie tych regulacji wynika z konieczności organizacji przez Polskę EURO 2012. Jak wynika z uzasadnienia projektu, aktualnie obowiązujące ograniczenia w wykonywaniu operacji nocnych w portach lotniczych miast gospodarzy mogłyby doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie zapewnić dowozu gości, którzy chcieliby wziąć udział w EURO 2012.

Izba głosami 56 senatorów, przy 28 – przeciw i 3 wstrzymujących się, poparła wnioski komisji: Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Środowiska o przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Wcześniej odrzucono (27 głosów za, – 59 przeciw, 1 wstrzymujący się) wniosek mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska o odrzucenie ustawy, uzasadniany brakiem przestrzegania norm legislacyjnych.

Nowelizacja zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Oświadczenia

Po wyczerpaniu porządku 9. posiedzenia oświadczenia złożyli senatorowie: Tadeusz Arłukowicz, Leszek Czarnobaj, Robert Dowhan, Helena Hatka, Stanisław Iwan, Jan Maria Jackowski, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Jarosław Lasecki, Marek Martynowski, Andrzej Misiołek, Rafał Muchacki, Norbert Obrycki, Władysław Ortyl, Andrzej Pająk, Bogdan Pęk, Leszek Piechota, Marian Poślednik, Krzysztof Słoń, Edmund Wittbrodt, Grzegorz Wojciechowski, Roman Zaborowski, Adam Zdziebło.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

27. posiedzenie Senatu

Na 27. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 13 ustaw, 1 odrzuciła, do 9 wprowadziła poprawki.

26. posiedzenie Senatu

Na 26. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 15 ustaw, 2 odrzuciła, do 5 wprowadziła poprawki.

25. posiedzenie Senatu

Podczas 25. posiedzenia Izba rozpatrzyła 1 ustawę, do której wprowadziła poprawki.