Narzędzia:

9. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1. dnia posiedzenia

retransmisja 2. dnia posiedzenia cz.I

retransmisja 2. dnia posiedzenia cz. II


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 kwietnia 2012 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 175 cz.1175 cz.2222222 A
Druki senackie: 7878 A78 B78 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia materiał porównawczy
Uchwała: 078u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 175, 222, 222-A

druki senackie nr 78, 78 A, 78 B, 78 Z

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa ma na celu transponowanie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy zwanej „dyrektywą CAFE”. Celem dyrektywy jest zdefiniowanie i określenie celów dotyczących jakości powietrza, ocena jakości powietrza w państwach członkowskich UE, zapewnienie udostępniania informacji o jakości powietrza oraz wprowadzenie nowych mechanizmów dotyczących zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach.

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 marca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 kwietnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 marca 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Środowiska,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 27 marca 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 78 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 kwietnia 2012 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki sejmowe: 177217217 A
Druki senackie: 8181 A81 B81 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia do druku nr 81materiał porównawczy
Uchwała: 081u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

druki sejmowe nr 177, 217, 217-A

druki senackie nr 81, 81 A, 81 B

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa zmierza do zmniejszenia obciążeń jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie wspierania rodziny i pieczy zastępczej w okresie przejściowy, do 31 grudnia 2014 r., m.in. poprzez zastąpienie niektórych obligatoryjnych form wsparcia formami fakultatywnymi. Ustawa przewiduje np. wprowadzenie fakultatywności zatrudniania asystenta rodziny i osoby do pomocy w rodzinnych domach dziecka, wprowadza jedynie możliwość a nie obowiązek przydzielenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej rodzinom, które posiadają ponad dwuletnie doświadczenie oraz ogranicza uprawnienia rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywa więcej niż troje dzieci (starosta jest zobowiązany do przyznania jednego z dwóch uprawnień, a nie jak dotychczas obu).

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 marca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 kwietnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 marca 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 27 marca 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk nr 81 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 27 marca 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 81 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.


3.

Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

Senat w dniu 12 kwietnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 193 cz.1193 cz.2do druku 193220
Druki senackie: 7777 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 077u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

druki sejmowe nr 193, do druku 193, 220

druki senackie nr 77, 77A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.

Ustawa ma na celu likwidację delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Zadania dotychczas realizowane przez delegatury zostaną przejęte przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa i wojewodów.

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 marca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 kwietnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 marca 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Gospodarki Narodowej,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 marca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 77 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Senat w dniu 12 kwietnia 2012 r. wprowadził poprawki (21) do ustawy.
Druki sejmowe: 206do druku 206233do druku 233
Druki senackie: 7979 A79 B79 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia materiał porównawczy
Uchwała: 079u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

druki sejmowe nr 206, 233, do druku nr 233

druki senackie nr 79, 79 A, 79 B, 79 Z

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Ustawa ma na celu transponowanie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 marca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 kwietnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 marca 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 27 marca 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (18) do ustawy (druk nr 79 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 kwietnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (21) do ustawy (druk nr 79 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.

.

 


5.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.

Senat w dniu 12 kwietnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 199208208 A
Druki senackie: 8080 A80 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 080u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.

druki sejmowe nr 199, 208, 208-A

druki senackie nr 80, 80 A, 80 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych.

Ratyfikacja umowy o zasadach małego ruchu granicznego ma na celu wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców strefy przygranicznej, a co za tym idzie, intensyfikację kontaktów, wymiany gospodarczej, turystycznej i kulturalnej między Obwodem Kaliningradzkim a głównymi ośrodkami północnej Polski.

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 marca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 kwietnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 marca 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Spraw Zagranicznych,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 marca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 80 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 27 marca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 80 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.


6.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą

Podczas debaty w dniu 11 kwietnia 2012 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji. Komisje przygotowały dodatkowe sprawozdanie i w związku z tym porządek obrad został uzupełniony o punkt 8: „Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą”.
Druki senackie: 7272 S
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą.

druki senackie nr 72, 72 S

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Stanisława Karczewskiego.

Marszałek Senatu w dniu 14 marca 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 marca 2012 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu uchwały(druk nr 72 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Abgarowicz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Senat w dniu 12 kwietnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 249do druku 249262do druku nr 262
Druki senackie: 8585 A85 B85 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia materiał porównwaczy
Uchwała: 085u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

druki sejmowe nr 249, do druku nr 249, 262, do druku nr 262

druki senackie nr 85, 85 A, 85 B

Był to poselski projekt ustawy.

Projekt ma na celu wyłączenie stosowania ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i lądowania w porze dziennej i nocnej wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska w kliku portach lotniczych w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 4 lipca 2012 r.

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2012.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 85 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

Ponadto w dniu 11 kwietnia 2012 r. Marszałek Senatu skierował ustawę do:

─Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─Komisji Środowiska.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2012.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 85 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Hodorowicz.

Ponadto mniejszość połączonych komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 85 B).

Sprawozdawcą mniejszości połączonych komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.


8.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą

Senat w dniu 12 kwietnia 2012 r. odrzucił uchwałę i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Druki senackie: 7272 S72 X