Narzędzia:

6 marca 2020 r.

legislacja zdrowie 06.03.2020

6 marca 2020 r. odbyło się 6. posiedzenie Senatu, na którym przyjęto bez poprawek 1 ustawę.

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona przez Sejm podczas 7. posiedzenia, 2 marca 2020 r., na podstawie projektu rządowego, przewiduje m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni będą mogli skorzystać rodzice dzieci do lat 8 w wypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. O czasowym ograniczeniu lub zawieszeniu funkcjonowania żłobków, przedszkoli, szkół i wyższych uczelni w całym kraju lub jego części będzie decydował minister edukacji.

Zgodnie z ustawą osoby chorujące na chorobę zakaźną lub o nią podejrzane będą hospitalizowane, a te, które miały z nimi styczność, będą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu nie dłużej niż przez 21 dni od dnia kontaktu.

Określono ponadto zasady udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Świadczenia będą udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą, i finansowane przez NFZ. Ustawa zakłada, że minister zdrowia na podstawie informacji głównego inspektora farmaceutycznego ustali maksymalne ceny określonych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystywane do walki z chorobą wywołaną koronawirusem. W skrajnych wypadkach przewiduje się ich reglamentację.

Zgodnie z ustawą, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego i rodzaj rozwiązań stosowanych na tym terenie. Ustawa wprowadza też nowe pojęcia: strefa zero, strefa buforowa, strefa zagrożenia, zagrożony obszar, miejsce kwarantanny.

Nowe przepisy umożliwiają dokonywanie zamówień towarów i usług bez postępowania przetargowego, z wolnej ręki, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Wprowadzono też możliwość niestosowania przepisów prawa budowlanego, ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Przepisy ustawy mają obowiązywać przez 180 dni.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

31. posiedzenie Senatu

Na 31. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 13 ustaw, 2 odrzuciła, a do 8 wprowadziła poprawki.

30. posiedzenie Senatu

Senat na 30. posiedzeniu rozpatrzył ustawę i podjął uchwałę okolicznościową.

29. posiedzenie Senatu

Na 29. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 6 ustaw, 1 odrzuciła, a do 5 wprowadziła poprawki.