Narzędzia:

6. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 Zapis video 6. posiedzenia Senatu

 


1.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 6 marca 2020 r. przyjął ustawę z dnia 2 marca 2020 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 265do druku 265266
Druki senackie: 8383 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczyOE-286
Uchwała: 083uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

druki sejmowe nr 265, do druku 265, 266

druki senackie nr 83, 83 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.
 

Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W tym celu reguluje m.in. zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych zmierzających do unieszkodliwienia źródeł zakażenia, zadania organów administracji publicznej w tym zakresie, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców i świadczeniodawców, a także kwestie dotyczące finansowania związanych z tym świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto ustawa zawiera rozwiązania dot. podejmowania przez odpowiednie organy decyzji i wydawania przez nie poleceń czy użycie Sił Zbrojnych w ramach walki z zagrożeniem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 2 marca 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 marca 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 kwietnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 marca 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia,

─  Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 marca 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 83 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.