Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia Senatu

14‒15 listopada 2017 r.

14‒15 listopada 2017 r. odbyło się 50. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 16 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Podjęła także 2 uchwały okolicznościowe i zdecydowała o skierowaniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Zmieniła ponadto składy swoich komisji.

 

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona z inicjatywy rządu na 51. posiedzeniu Sejmu, 9 listopada 2017 r., zwiększa limit wydatków w budżecie. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów górników, dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mniejszych wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010–17 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.

Jak poinformowała obecna na posiedzeniu wiceminister finansów Teresa Czerwińska, nowela „zakłada przede wszystkim, że podstawowe wielkości, które były uwzględnione w ustawie budżetowej na rok 2017, pozostaną bez zmian. Dochody budżetu państwa wynoszą 325 mld 428 mln 2 tys. zł, a wydatki budżetu państwa to kwota 384 mld 773 mln 502 tys. zł. Deficyt budżetu państwa pozostaje na niezmienionym poziomie, czyli 59 mld 345 mln 500 tys. zł”. Podkreśliła, że nowelizacja ustawy budżetowej ma charakter ograniczony. Dokonuje wyłącznie zmiany struktury wydatków.

Na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Izba poparła ustawę bez poprawek, za czym głosowało 56 senatorów, 25 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. W trakcie debaty senatorowie Leszek Czarnobaj i Kazimierz Kleina zgłosili propozycje 4 zmian.

Nowelizacja zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – przyjęta bez poprawek

Do podpisu prezydenta trafi nowelizacja, uchwalona z przedłożenia rządu na 51. posiedzeniu Sejmu, 9 listopada 2017 r. W wyniku głosowania (57 senatorów za, 25 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu) Izba opowiedziała się za wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i przyjęła ustawę bez poprawek. W trakcie debaty senator Leszek Czarnobaj zaproponował 3 zmiany.

Nowela przewiduje m.in. przeznaczenie ok. 2,3 mld zł na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów górników. Generalnie sektor górniczy ma otrzymać 3,2 mld zł, w tym ok. 1 mld zł na restrukturyzację kopalń.

Na mocy ustawy minister kultury i dziedzictwa narodowego przekaże rekompensatę dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w wysokości 980 mln zł za utracone w latach 2010–17 wpływy z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień ustawowych i na opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych. W sumie do resortu kultury ma trafić 1,2 mld zł.

Zostaną też utworzone rezerwy celowe: w wysokości 88 mln zł na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w publicznych szkołach podstawowych i średnich, zapewniających uczniom poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, a w wysokości 316,9 mln zł na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty.

Ostatnia zmiana to dokapitalizowanie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z nowelą minister rozwoju przeznaczy dodatkowe środki na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację zadań zapisanych w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (1,9 mld zł). Dokapitalizowany ma być także Bank Gospodarstwa Krajowego (1,5 mld zł).

 

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa – przyjęta bez poprawek

Jednomyślnie, 84 głosami, Izba poparła bez poprawek nowelę, którą Sejm uchwalił podczas 50. posiedzenia, 27 października 2017 r., na podstawie projektu rządowego. Taki wniosek przedstawiła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

Prezydent będzie mógł podpisać ustawę, która ma wzmocnić ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą mogli zażądać od organu podatkowego informacji o tym, czy ich kontrahenci składają deklaracje, czy czynią to w sposób prawidłowy i czy płacą podatki. To ma zapewnić większą pewność w obrocie gospodarczym. Nowela doprecyzowuje ponadto, że różnego rodzaju materiały analityczne, które gromadzi Krajowa Administracja Skarbowa, będą dokumentami w postępowaniu podatkowym.

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych – przyjęta bez poprawek

Na mocy nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na 50. posiedzeniu, 27 października 2017 r., z przedłożenia rządu, krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem. Nowela ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym.

Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponowały przyjęcie ustawy bez poprawek, a senatorowie poparli ten wniosek w wyniku głosowania (82 głosy za, 1 – przeciw, 1 wstrzymujący się).

Nowelizacja zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – przyjęta bez poprawek

Celem nowelizacji, uchwalonej na 51. posiedzeniu Sejmu, 9 listopada 2017 r., na podstawie projektu rządowego, jest ułatwienie spółkom prawa handlowego, których wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącym operatorami systemu przesyłowego albo posiadającym koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, nabywanie własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych, a także akcji i udziału spółek prawa handlowego, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

Zgodnie z ustawą takie prawa nabędą jedynie 3 spółki: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA (operator systemu przesyłowego gazowego) oraz PERN SA (operator systemu przesyłowego paliw ciekłych), prowadzące działalność o strategicznym znaczeniu dla Polski, czyli zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, paliw gazowych i ciekłych. Zmiana przepisów pozwoli tym spółkom na nabywanie nieruchomości rolnych również wtedy, gdy ich powierzchnia przekroczy 300 ha użytków rolnych i nie wejdzie w skład gospodarstwa rodzinnego, bez konieczności uzyskiwania zgody dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Na wniosek komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senat przyjął (60 głosów za, 24 – przeciw) ustawę bez poprawek.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – przyjęta bez poprawek

Izba przyjęła bez poprawek – zgodnie z postulatem komisji: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Obrony Narodowej – nowelizację, uchwaloną na 51. posiedzeniu Sejmu, 9 listopada 2017 r., z inicjatywy poselskiej. Głosowało za tym 58 senatorów, 14 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Na jej mocy, korzystając ze środków z budżetu obronnego, będzie można przekazywać samorządom dotacje na budowę i remonty strzelnic oraz rozwijanie sportu strzeleckiego. Jednym z warunków dotowania strzelnic ma być możliwość szkolenia wojska. Nowela przewiduje również, że Ministerstwo Obrony Narodowej będzie mogło dotować pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił na 51. posiedzeniu, 9 listopada 2017 r., z inicjatywy rządu, przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. Wprowadzono m.in. zmiany w zakresie podatku PIT i CIT, w szczególności zasad odliczania od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową; dodano przepisy odnośnie do wsparcia podmiotów popularyzujących osiągnięcia naukowo-techniczne i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; wprowadzono możliwość nieodpłatnego dysponowania pasmem w celu przeprowadzania badań i testów; zwiększono zakres działania spółek tworzonych przez uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze; zmodyfikowano zasady i strukturę działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; wprowadzono zmiany związane z tzw. mapą drogową infrastruktury badawczej; zwiększono ulgi związane z działalnością badawczo-rozwojową do 100%, a w wypadku centrów badawczo-rozwojowych – do 150%; wprowadzono ułatwienia dotyczące finansowania start-upów i zarządzania infrastrukturą badawczą; wprowadzono nowy rozdział o wspieraniu innowacyjności.

Poza tym ustawa upoważnia ministra właściwego ds. gospodarki do udzielania pomocy finansowej dla przedsiębiorców w zakresie: projektów badawczo-rozwojowych, wspierania innowacji procesowych i organizacyjnych, wspierania innowacyjności, wspierania klastrów innowacyjnych, usług doradczych, wspierania udziału przedsiębiorców w targach i misjach gospodarczych, pomocy szkoleniowej, pomocy dla małych przedsiębiorców.

Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który poparło 58 senatorów, a 26 było przeciw. W trakcie debaty senator Mieczysław Augustyn zaproponował 8 poprawek.

Nowelizacja zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Celem nowelizacji, uchwalonej na 50. posiedzeniu Sejmu, 27 października 2017 r., na podstawie projektu rządowego, jest usprawnienie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i ich rodzin, którzy będą się ubiegać o pobyt czasowy w Polsce w związku z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa spoza UE, oraz cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach i podejmujących pracę w naszym kraju. Maksymalny okres przeniesienia będzie wynosił 3 lata w wypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz 1 rok w wypadku pracowników odbywających staż. Po upływie tego okresu osoby te będą musiały opuścić terytorium państw członkowskich, chyba że otrzymają zezwolenie na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi. Aby uzyskać takie zezwolenie, trzeba będzie wykazać się wcześniejszym zatrudnieniem w tym samym przedsiębiorstwie na 1 rok przed początkiem obowiązywania zezwolenia. Zezwolenie to będzie dawało prawo do zamieszkania w Polsce członkom rodziny takiego pracownika oraz prawo do podjęcia pracy w naszym kraju. Jak poinformował sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Jerzy Wcisła, w ubiegłym roku liczba osób, które zwróciły się o legalizację pobytu w Polsce, wzrosła o 36%, 127 tys. osób złożyło takie wnioski. Według szacunków Urzędu ds. Cudzoziemców zmiany mogą dotyczyć nawet 200 tys. cudzoziemców

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosły o wprowadzenie 30 poprawek do ustawy, a Izba przyjęła je w wyniku głosowań. Senatorowie zdecydowali m.in., że przepisy, które miały wejść w życie 1 stycznia 2018 r., zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Pozostałe zmiany miały charakter techniczno-redakcyjny. Ustawę z nimi poparło jednomyślnie 84 senatorów.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 50. posiedzeniu, 27 października 2017 r., z przedłożenia rządu, przewiduje utrzymanie obowiązku meldunkowego i wprowadza możliwość zameldowania się w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu. Określa też zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom meldującym się na pobyt stały lub czasowy w Polsce oraz likwiduje rejestry zamieszkania cudzoziemców.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postulowała wprowadzenie 1 poprawki do ustawy, ale Senat odrzucił ją w wyniku głosowania (26 senatorów za, 54 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu). Poparł natomiast wniosek senatora Kazimierza Wiatra i przyjął (66 głosów za, 16 – przeciw) nowelę bez poprawek.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym – przyjęta bez poprawek

Jednomyślnie, głosami 82 senatorów, Izba przyjęła bez poprawek – na wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – nowelę, którą Sejm uchwalił na 50. posiedzeniu, 27 października 2017 r., na podstawie projektu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Do podpisu prezydenta zostanie teraz skierowana ustawa, mająca na celu czasowe utrzymanie w mocy aktów prawa miejscowego, dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy włączonej do innej gminy. W wypadku zmiany granic gmin plany zagospodarowania przestrzennego znajdujące się na terenie gminy, która traci część swojego terytorium, będą obowiązywały do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego. Obecnie akty te utraciły swoją moc. Zgodnie z nowymi przepisami gminy będą miały 3 lata na uchwalenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Poprawka Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Nowela, uchwalona z inicjatywy rządu podczas 50. posiedzenia Sejmu, 27 października 2017 r., dostosowuje przepisy m.in. do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego, dotyczących uprawnień osób z zaburzeniami psychicznymi kierowanych bez ich zgody do domów pomocy społecznej oraz tych, wobec których stosuje się przymus bezpośredni. Zgodnie z ustawą przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby ubezwłasnowolnionej bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego będzie wymagało orzeczenia sądu opiekuńczego. Osoba ubezwłasnowolniona będzie mogła złożyć wniosek o zmianę tego orzeczenia, a także o wypisanie jej ze szpitala psychiatrycznego. Nowela wprowadza obowiązek badania co najmniej raz na 6 miesięcy stanu zdrowia psychicznego osoby przebywającej w domu pomocy społecznej w celu stwierdzenia, czy nadal powinna przebywać w takiej placówce. Nowe przepisy mają też zapewnić odpowiednią ochronę prawną osób kierowanych bez ich zgody do domu pomocy społecznej. Sąd będzie miał obowiązek ustanowienia dla osoby, której postępowanie dotyczy bezpośrednio, adwokata lub radcy prawnego z urzędu nawet bez złożenia wniosku, jeżeli osoba ta ze względu na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna do jego złożenia, a sąd uzna udział adwokata w sprawie za potrzebny.

Komisja Zdrowia proponowała 2 poprawki do ustawy. Izba 80 głosami, przy 1 przeciw, przyjęła nowelę z poprawką, która doprecyzowywała, że wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego na przyjęcie osoby małoletniej do domu pomocy społecznej, nawet jeśli pozostaje ona pod władzą rodzicielską, wymaga uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego.

Teraz do senackiej propozycji ustosunkują się posłowie.

 

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – przyjęta z poprawkami

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 50. posiedzeniu, 27 października 2017 r., na podstawie projektu rządowego. Implementuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, a także zasady funkcjonowania organizatorów turystyki, przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych i agentów turystycznych oraz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Ustawa nakłada na biura turystyczne obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, turystycznego rachunku powierniczego. Ma to chronić podróżnego w razie niewypłacalności biura.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek, jej mniejszość zaś proponowała wprowadzenie 4 zmian. Poprawki przedstawili także wspólnie senatorowie: Adam Gawęda, Grzegorz Peczkis i Andrzej Stanisławek. W wyniku głosowań Izba jednomyślnie, 83 głosami, odrzuciła wniosek komisji i wprowadziła do ustawy 5 poprawek (76 głosów za, 6 wstrzymujących się). Doprecyzowują one m.in., że do utworzenia imprezy turystycznej, a także powiązanych usług turystycznych nie dojdzie, jeżeli wartość dodatkowych usług turystycznych będzie wynosiła mniej niż 25% łącznej wartości połączonych usług turystycznych.

Poprawki Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat jednomyślnie, 81 głosami, przyjął z 12 poprawkami (13 proponowała Komisja Infrastruktury, 1 ‒ senator Grzegorz Peczkis) ustawę, uchwaloną przez Sejm na 50. posiedzeniu, 27 października 2017 r., na podstawie przedłożenia rządowego. Izba doprecyzowała, że profesjonalnej rejestracji pojazdów można dokonać tylko w wypadku pojazdów wcześniej niezarejestrowanych w Polsce lub za granicą. Wprowadziła też wymóg zamieszczenia w wykazie pojazdów z profesjonalnym dowodem rejestracyjnym danych o dacie i numerze dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub brak takiego obowiązku albo zwolnienie od niej. Skróciła ponadto z 30 do 14 dni termin do przekazania poświadczonych kopii albo wydruku wykazu pojazdów z profesjonalnym dowodem rejestracyjnym, uwzględniła taką zmianę również w przepisie nakazującym informować starostę o niedotrzymaniu tego terminu. Teraz do tych zmian ustosunkują się posłowie.

Nowela przewiduje wprowadzenie tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów, umożliwiającej legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem 1 numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu. Zmiany mają ułatwić działalność przedsiębiorców zajmujących się produkcją, sprzedażą lub badaniami technicznymi pojazdów.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Izba 77 głosami, przy 3 ‒ przeciw, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, przygotowanego z inicjatywy Komisji Ustawodawczej. Senat w dalszych pracach nad tym projektem będzie reprezentował senator Marek Borowski.

Projekt ustawy dostosowuje przepisy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. (sygn. akt K 24/15), w którym uznano za niezgodny z konstytucją brak okoliczności usprawiedliwiających – ze względu na stan wyższej konieczności – kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Zgodnie z proponowanymi przepisami kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, jeżeli działał w stanie wyższej konieczności, czyli ratował życie lub zdrowie pasażerów. W wypadku zatrzymania przez policjanta prawa jazdy ustawa zobowiązuje starostę do wydania decyzji w tej sprawie w ciągu 14 dni.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Obrony Narodowej, przyjął ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 50. posiedzeniu, 27 października 2017 r., na podstawie projektu rządowego. Stanowisko takie poparło 68 senatorów, 1 był przeciw, 13 wstrzymało się od głosu. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.

Ma ona na celu zachowanie spójności przepisów w związku ze zmianami wprowadzanymi w innych ustawach. Przewiduje m.in., że wygaśnięcie mandatu ławnika może nastąpić w wypadku ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym. Umożliwia ponadto powołanie nowego sędziego w sądownictwie wojskowym w wypadku nieobsadzonego etatu.

 

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. – przyjęta bez poprawek

Izba jednomyślnie, 81 głosami, wyraziła zgodę na ratyfikację przez prezydenta porozumienia, o co wnosiła Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Zgodę taką wyraził też Sejm na 50. Posiedzeniu, 27 października 2017 r.

Porozumienie ma na celu uregulowanie statusu prawnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pełnieniem przez nasz kraj funkcji państwa goszczącego instytucję autonomiczną OBWE – Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka.

 

Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, wyraził zgodę na ratyfikację umowy, której celem jest utrwalenie i zacieśnienie powiązań między stronami w zakresie dialogu politycznego, współpracy i handlu. Stanowisko takie poparło 80 senatorów, 1 był przeciw.

Ustawa ratyfikacyjna została uchwalona z inicjatywy rządu na 50. posiedzeniu Sejmu, 27 października 2017 r.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Za przyjęciem projektu ustawy, przygotowanego z inicjatywy grupy senatorów, głosowało 75 senatorów. Izba upoważniła senatora Jerzego Czerwińskiego do reprezentowania jej w dalszych pracach nad tym projektem.

Przyznaje on osobom deportowanym do pracy przymusowej prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i społecznej, szczególnie do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

 

Uchwała w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939

Senat jednomyślnie, 70 głosami, podjął uchwałę, w której oddaje hołd Ignacemu Mościckiemu, wybitnemu wynalazcy i naukowcowi, jednemu z najważniejszych polityków okresu międzywojennego, który odegrał doniosłą rolę w najnowszych dziejach Polski. Senatorowie przypomnieli, że Ignacy Mościcki studiował chemię na Politechnice Ryskiej, następnie w Londynie kontynuował naukę w Technical College w Finsbury, rozpoczął studia uzupełniające z zakresu fizyki i matematyki na Uniwersytecie we Fryburgu. Pracę naukową rozpoczął na Uniwersytecie we Fryburgu, a od 1912 r. był profesorem zwyczajnym technologii chemii nieorganicznej i elektrochemii technicznej na Politechnice Lwowskiej. W 1925 r. objął Katedrę Elektrochemii Technicznej na Politechnice Warszawskiej. Był autorem ponad 60 prac naukowych, ponad 40 patentów polskich oraz zagranicznych, a jego największym sukcesem naukowym było opracowanie przemysłowej metody otrzymywania kwasu azotowego poprzez syntezę tlenków azotu w łuku elektrycznym. Z jego inicjatywy i w wyniku jego działań w latach 1928–30 zostały wybudowane Państwowe Zakłady Związków Azotowych w Tarnowie. Ostatnie lata swego życia Ignacy Mościcki spędził w Szwajcarii. Zmarł w 1946 r. w Versoix nieopodal Genewy. W uchwale podkreślono, że o jego postawie patriotycznej najlepiej świadczy fakt, iż gdy został prezydentem, przekazał nieodpłatnie państwu polskiemu prawa do swych wynalazków.

Projekt uchwały przygotowała grupa senatorów.

 

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana

Izba z okazji 140. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Bolesława Leśmiana podjęła uchwałę, w której apeluje do szkół oraz instytucji naukowych i kulturalnych, aby w swojej działalności popularyzowały postać, twórczość i idee tego poety. Za podjęciem uchwały, przygotowanej przez grupę senatorów, głosowało 81 senatorów.

W uchwale podkreślono, że twórczość Bolesława Leśmiana zaliczana jest do najznakomitszych dokonań w literaturze polskiej. Stawiany jest on obok tak wybitnych poetów polskich, jak Jan Kochanowski czy Adam Mickiewicz. Jak napisano, mistrzostwo w operowaniu językiem polskim, tak ważne dla konsolidacji narodowej tożsamości po odzyskaniu przez kraj niepodległości, łączył Bolesław Leśmian z najgłębszą problematyką filozoficzną, dotykającą podstawowych, uniwersalnych kwestii egzystencjalnych i antropologicznych, rozwijanych także w tekstach o charakterze eseistycznym. Zaznaczono też, że zarówno pochwała piękna języka polskiego, jak i zachęta do głębokiego namysłu to potrzeby elementarne także dzisiaj, w warunkach dyktatu kultury masowej, sprzyjającej zanikowi dbałości o jakość mowy i myśli.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito