Narzędzia:

50. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017

nat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 19461986do druku 19861986 A
Druki senackie: 644644 A644 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 644u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.

druk sejmowy nr 1946, 1986, 1986-A

druki senackie nr 644, 644 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa zmienia strukturę wydatków budżetu państwa poprzez zmianę limitu wydatków poszczególnych części budżetowych, pozostawiając tym samym wszystkie podstawowe wielkości budżetu państwa na poziomie wynikającym z ustawy.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 listopada 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 644 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 194419831983 A
Druki senackie: 645645 A645 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 645u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

druk sejmowy nr 1944, 1983, 1983-A

druki senackie nr 645, 645 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania umożliwiające sfinansowanie realizacji polityki rządu, przez m.in. przekazanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2010-2017 wpływów z opłat abonamentowych oraz utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 645 A).                        

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1836do druku 1836do druku 18361901
Druki senackie: 627627 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 627u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

druk sejmowy nr 1836, do druku nr 1836, 1901

druki senackienr 627, 627 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa dotyczy m.in zmiany brzmienia art. 181 ustawy przez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 627 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1865do druku 1865do druku 1865do druku 18651926
Druki senackie: 628628 A628 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 628u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych.

druki sejmowe nr 1865, do druku nr 1865, 1926

druki senackienr 628, 628 A, 628 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym.

 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 628 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 628 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 197519821982 A
Druki senackie: 648648 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 648u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

druk sejmowy nr 1975, 1982, 1982-A

druki senackie  nr 648, 648 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
 

Ustawa wyłącza stosowanie wybranych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w stosunku do spółek przesyłowych Skarbu Państwa, co m.in. wyeliminuje konieczność uzyskania przez takie spółki zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnych. Rozwiązanie przede wszystkim pozwoli spółkom przesyłowym Skarbu Państwa na nabywanie praw do nieruchomości niezbędnych do prowadzenia inwestycji.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  w tej sprawie odbyło się 13 listopada 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 648 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski


6.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 650650 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 650u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 1919, do druku nr 1919, 1924, 1924 - A

druki senackie nr 650, 650 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa wprowadza rozwiązania pozwalające resortowi obrony narodowej na wspieranie dotacjami tych jednostek samorządu terytorialnego, które podejmą działania zmierzające do budowy lub remontu strzelnic oraz rozwijania sportu strzeleckiego.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się  14 listopada 2017 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 650 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.


7.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 193419811981 A
Druki senackie: 646646 A646 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 646u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

druki sejmowe nr 1934, 1981, 1981 – A

druki senackie nr 646, 646 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Ustawa wprowadza możliwość ustanawiania przez ministra właściwego do spraw gospodarki programów w obszarze innowacyjności gospodarki, w ramach których m.in. będzie udzielana pomoc finansowa z przeznaczeniem na wspieranie innowacyjności.
 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, a częściowo z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się  14 listopada 2017 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 646 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 listopada 2017 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy
Druki sejmowe: 17801896
Druki senackie: 642642 A642 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 642u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1780, 1896

druki senackienr 642, 642 A, 642 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Nowelizacja ma na celu usprawnienie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i ich rodzin, którzy będą ubiegać się o pobyt czasowy w Polsce, w związku
z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa spoza UE oraz cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach oraz podejmujących w naszym kraju pracę. Ponadto ustawa przewiduje możliwość ustanowienia limitów zezwoleń na pobyt czasowy, jakie będą mogły być udzielone cudzoziemcom w danym roku kalendarzowym – w celach związanych z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (30) do ustawy (druk nr 642 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Jerzy Wcisła.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 listopada 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (30) do ustawy (druk nr 642 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Łukasz Mikołajczyk

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami, które wchodzą w życie z dniem:

- 1 stycznia 2018 r.,

- 1 stycznia 2019 r.,

- 1 stycznia 2020 r.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1815do druku 1815do druku 18151902
Druki senackie: 632632 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 632u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

druki sejmowe nr 1815, do druku nr 1815, 1902

druki senackienr 632, 632 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa uchyla przepisy związane ze zniesieniem obowiązku meldunkowego. Jednocześnie przewiduje możliwość zameldowania w formie elektronicznej. Nowela reguluje również zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP oraz likwiduje rejestry zamieszkania cudzoziemców.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 632 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Wcisła.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1886do druku 18861909
Druki senackie: 635635 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 635u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

druki sejmowe nr 1886, do druku nr 1886, 1909

druki senackienr 635, 635 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy. (sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych)
 

Ustawa reguluje sytuację prawną aktów prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy, które są z niej wyłączane, a następnie włączane do terytorium innej gminy. W odniesieniu do tych terytoriów dotychczasowe akty będą obowiązywały na terytorium nowej gminy, do której terytorium obszar ten został włączony – do czasu uchwalenia nowego aktu przez organ tej gminy. W odniesieniu zaś do obszarów, które nie zostaną wyłączone
z gminy, przepisy zostaną utrzymane w mocy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 635 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk .

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.