Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia Senatu

9–10 listopada 2017 r.

9–10 listopada 2017 r. odbyło się 49. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 11 ustaw, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Senatorowie zapoznali się ponadto z informacją o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

 

Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Izba jednomyślnie, 75 głosami, przyjęła nowelę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 49. posiedzeniu, 12 października 2017 r., na podstawie projektu rządowego, o co wnosiła Komisja Infrastruktury. Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1794, a także poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. w w zakresie repatriacji porzuconego marynarza.  Zgodnie z ustawą, marynarz będzie uważany za porzuconego, jeżeli armator nie pokrył kosztów repatriacji w przypadkach określonych w ustawie, pozostawił go bez środków utrzymania lub w inny sposób zaprzestał wykonywać obowiązki wynikające ze stosunku pracy, na przykład nie wypłacił wynagrodzenia za pracę przez co najmniej 2 miesiące.

Nowela wprowadza obowiązek posiadania przez armatora ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego na wypadek porzucenia marynarza. W przypadku, gdy armator statku lub podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego nie podejmuje działań zmierzających do repatriacji marynarza, organizuje ją dyrektor urzędu morskiego właściwy dla portu macierzystego statku we współpracy z konsulem RP. Koszty repatriacji pokrywają armator statku i podmiot udzielający zabezpieczenia.

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, przyjął bez poprawek nowelę, uchwaloną z inicjatywy rządu na 49. posiedzeniu Sejmu, 12 października 2017 r. Stanowisko takie poparło 78 senatorów, 1 był przeciw.

Ustawa, którą może teraz podpisać prezydent, wydłuża okres zawieszenia stosowania ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej na 2018 r. Oznacza to, że tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych będzie pobierany od 1 stycznia 2019 r. Konieczność przedłużenia zawieszenia stosowania przepisów podyktowana jest ryzykiem wydłużonego czasu rozpatrywania skargi Polski na decyzję Komisji Europejskiej, dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej.

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – przyjęta bez poprawek

Izba jednomyślnie, 79 głosami, przyjęła bez poprawek ustawę, uchwaloną przez Sejm na 50. posiedzeniu, 27 października 2017 r., na podstawie projektu rządowego, o co wnosiły Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Budżetu i Finansów Publicznych. Nowela zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sporządzania przez organy podatkowe gmin co roku sprawozdania podatkowego dotyczącego podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi finansów w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Ma to ułatwić prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej, w szczególności projektowanie zmian w systemie opodatkowania nieruchomości, w tym szacowania ich skutków.

 

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Celem noweli, przyjętej przez Sejm podczas 50. posiedzenia, 27 października 2017 r., na podstawie projektu rządowego, jest wyeliminowanie problemów związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nowelizacja określa zasady i warunki świadczenia tych usług, a także wymagania dotyczące jakości wody i tryb zatwierdzania taryf. Nadzór nad usługami związanymi z tą działalnością dodatkowo będzie sprawować dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”; obecnie jest to zadanie gmin. Do jego zadań będzie należało też m.in. opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.

Komisje: Infrastruktury, Środowiska oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek, ich mniejszość zaś jej dorzucenie. W wyniku głosowań Izba odrzuciła wniosek mniejszości komisji (31 głosów za, 50 – przeciw) i przyjęła nowelę bez zmian (54 głosy za, 27 – przeciw, 1 wstrzymujący się).

Ustawę będzie mógł teraz podpisać prezydent.

 

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2017” – przyjęta bez poprawek

Nowela, uchwalona przez Sejm na 49. posiedzeniu, 12 października 2017 r., na podstawie projektu poselskiego, wydłuża do 2019 r. funkcjonowanie programu dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umożliwi to budowę uniwersyteckich obiektów sportowych Poznań-Morasko i wykup 2 działek na potrzeby uczelni.

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, przyjął ustawę bez poprawek, co poparło 80 senatorów, 1 był przeciw. Teraz zostanie ona skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – przyjęta bez poprawek

Senat 55 głosami, przy 28 przeciw, przyjął nowelę, którą Sejm uchwalił na podstawie projektu rządowego podczas 49. posiedzenia, 12 października 2017 r., jak proponowały Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowelizacja umożliwi sądom opiekuńczym zlecanie kuratorom sądowym przeprowadzania wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu, które może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu, przed jego formalnym rozpoczęciem, a także na etapie postępowania rozpoznawczego w wypadku dorosłych. Na zlecenie sądu kuratorzy sądowi będą mogli również przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach dotyczących zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu, a także umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej bez jej zgody.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Izba jednomyślnie, 82 głosami, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy dostosowującego przepisy kodeksu postępowania cywilnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. (sygn. akt SK 71/13). W dalszych pracach nad tym projektem Senat będzie reprezentował senator Aleksander Szwed.

Projektowana nowela ma na celu zapewnienie skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości bez księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Projekt ustawy przygotowany został z inicjatywy Komisji Ustawodawczej.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Senat jednomyślnie, 83 głosami, postanowił wnieść do Sejmu projekt ustawy oraz upoważnił senatora Roberta Mamątowa do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad nim.

Projekt nowelizacji realizuje postulaty zawarte w petycji (P9-06/17), skierowanej do marszałka Senatu. Przyznaje dzieciom matek, pozbawionych wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, urodzonych w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia lub których matka w okresie ciąży przebywała w takich miejscach, uprawnienia do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa.

Inicjatorką zmian była Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach

Izba 80 głosami, przy 1 wstrzymującym się, wprowadziła 9 z 10 poprawek zaproponowanych przez komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą do noweli uchwalonej przez Sejm na 50. posiedzeniu, 27 października 2017 r., na podstawie projektu poselskiego. Senatorowie doprecyzowali m.in., że przepisy ustawy o cudzoziemcach będą miały zastosowanie nie tylko do wydawania kart pobytu, ale również do ich wymiany i unieważnienia. Senackie zmiany rozpatrzy teraz Sejm.

Ustawa zmienia zasady i tryb uznania osób polskiego pochodzenia za repatriantów, a także udzielania im pomocy przez państwo. Obejmuje pomocą całe rodziny repatriantów, a nie poszczególnych ich członków. Wprowadza określenie „najbliższej rodziny repatrianta”; są nią małżonek repatrianta i jego małoletnie dzieci lub dzieci pozostające pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z rodziców, którzy przybyli do Polski razem z repatriantem. Przewiduje podniesienie o 25 tys. zł wysokości pomocy na zakup mieszkania na rodzinę. Oznacza to, że łącznie rodzinie repatriantów będzie przysługiwać 50 tys. zł dotacji. Wysokość dotacji z budżetu państwa, przekazywanej gminie zapewniającej lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom jego najbliższej rodziny, będzie uzależniona od metrażu i miejsca położenia nieruchomości.

Nowela zakłada także odstąpienie od warunku wydania wizy krajowej w celu repatriacji, polegającego na wykazaniu deportowania lub zesłania przez władze ZSRR. Wymóg ten uniemożliwiał przyjazd do Polski w ramach repatriacji osób, które, spełniając pozostałe warunki repatriacji, nie znajdowały się w posiadaniu dowodów potwierdzających fakt swojej deportacji lub swoich przodków.

 

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 50. posiedzeniu Sejmu, 27 października 2017 r., przewiduje utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) jako publicznej sieci telekomunikacyjnej, dzięki której od 1 września 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu. Sieć będzie budowana w latach 2018–20. Operatorem OSE będzie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, który ma zapewniać dostęp do internetu o sumarycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Oprócz tego ma on świadczyć szkołom usługi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i dostępu do technologii cyfrowych, a także promować zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych. OSE ma być finansowane z budżetu państwa lub ze środków UE. W szkolnej sieci pojawią się zabezpieczenia przed wirusami, spamem, włamaniami, kradzieżą tożsamości, oraz będzie filtracja treści pod kątem tych niedozwolonych dla dzieci i młodzieży.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Infrastruktury rekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek, co Izba poparła jednomyślnie, 81 głosami.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – przyjęta bez poprawek

Celem ustawy, uchwalonej przez Sejm na 50. posiedzeniu, 27 października 2017 r., na podstawie projektu rządowego, jest uporządkowanie systemu finansowania oświaty. Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych dotyczą dotacji: przedszkolnej, podręcznikowej i dotowania placówek oświatowych z budżetów samorządów. Inne będą też zasady korzystania przez samorządy z dotacji na pomoc socjalną dla uczniów, tak by zwiększyć możliwość udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych w gminach biedniejszych; zróżnicowano  wysokość wkładu własnego w zależności od zamożności gminy. Zmiany dotyczą też Karty Nauczyciela, m.in. modyfikują zasady oceny pracy nauczyciela, rozszerzają skalę ocen pracy z obecnej 3-stopniowej na 4-stopniową. Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie wydłużona z 10 do 15 lat, przy możliwości jej skrócenia lub wydłużenia. Przy awansie zawodowym odejdzie się od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy. Niezależnie od tego, takiej ocenie co 3 lata będą podlegać wszyscy nauczyciele. Ustawa wprowadza od 1 września 2020 r. nowy dodatek – za wyróżniającą się pracę, przysługujący nauczycielowi dyplomowanemu. Określa również tygodniową obowiązkową liczbę godzin bezpośredniej pracy z uczniami dla nauczyciela, pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego, w wymiarze 22 godzin. Obecnie samorządy mają w tej kwestii dowolność. Nowe przepisy dotyczą też zmian w udzielaniu nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. O jego potrzebie orzekać będzie lekarz medycyny pracy, a nie, jak dotychczas, lekarz pierwszego kontaktu. Zlikwidowane zostanie stanowisko asystenta nauczyciela. Osoby obecnie pracujące jako asystenci będą mogły być zatrudnione na tym stanowisku nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wnosiły o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji postulowała wprowadzenie 4 zmian. Poprawki proponował również senator Jerzy Czerwiński. W wyniku głosowania poparcie Izby uzyskał wniosek komisji (51 głosów za, 28 – przeciw, 2 wstrzymujące się).

Ustawa wejdzie w życie, jeśli podpisze ją prezydent.

 

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej – przyjęta bez poprawek

Izba, zgodnie z wnioskiem Komisji Zdrowia, przyjęła ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 50. posiedzeniu, 27 października 2017 r., na podstawie projektu rządowego. Stanowisko takie poparło 56 senatorów, 27 było przeciw. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Ustawa ma na celu poprawę organizacji i jakości funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Przewiduje ona, że lekarzem POZ docelowo będzie specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej (lub lekarz w trakcie specjalizacji) oraz specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Będzie on decydował o postępowaniu terapeutycznym wobec pacjenta. Ustawa wprowadza także wymóg wyznaczenia tzw. koordynatora administracyjnego. Do jego zadań będzie należała organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. udzielanie pacjentowi informacji o tym procesie).

Zgodnie z ustawą, POZ będzie finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Podstawą finansowania będzie stawka kapitacyjna. Obok niej będą funkcjonować: budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej), opłata zadaniowa (dodatkowe środki, przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej) i dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki. Wprowadzenie nowego modelu organizacyjnego POZ będzie poprzedzone pilotażem, realizowanym do 31 grudnia 2019 r.

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – przyjęta bez poprawek

Nowela, uchwalona przez Sejm na 50. posiedzeniu, 27 października 2017 r., na podstawie przedłożenia rządowego, ma na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, zapewnienie powiązania wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci uczciwie płacą podatki i terminowo składają deklaracje. Nowelizacja zawiera przepisy uszczelniające system podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. dzięki implementacji dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. mającej na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania. Zmienia ponadto zasady uwzględniania w podstawie opodatkowania banków tworzonych rezerw na ryzyko związane z działalnością banków i tworzonych w bankach stosujących międzynarodowe standardy rachunkowości odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Nowe przepisy maja też ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców. Podwyższono z 3500 zł do 10 tys. zł limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Zwolniono z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należny podatek pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza kwoty 1000 zł. Podwyższono ponadto o 100%, do kwoty 85 528 zł rocznie limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Wprowadzono roczny limit przychodu w wysokości 100 tys. zł warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wnosiła o przyjęcie noweli bez poprawek, co poparło 56 senatorów, 27 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawę będzie mógł teraz podpisać prezydent.

 

Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Przedstawiając informację, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podkreślił, że swoje zadania, które często pozwalają zapobiec ludzkiej krzywdzie, może wykonywać dzięki współpracy z Senatem. „Współpraca z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji sprawiła, że niektóre z postulatów obywateli mogły wejść na ścieżkę legislacyjną” – zaznaczył.

Odnosząc się do sprawy śmierci Igora Stachowiaka porażonego paralizatorem w komisariacie Policji we Wrocławiu w 2016 r., rzecznik poinformował, że z analizy 22 spraw sądowych z lat 2009–16, które zakończyły się prawomocnymi wyrokami, wynika, iż 33 funkcjonariuszy Policji zostało skazanych z powodu stosowania nieuzasadnionej przemocy. W opinii rzecznika praw obywatelskich jedną z najważniejszych spraw do załatwienia w zakresie ochrony praw obywateli jest niestosowanie tortur na posterunkach Policji. W tym kontekście rzecznik Adam Bodnar przedstawił też uwagi wynikające z wykonywania przez niego zadań w zakresie krajowego mechanizmu prewencji tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania. Jak stwierdził, tortury nie zdarzają się w przypadku śledztw w „poważnych, dramatycznych sprawach”, ale często w sprawach drobnych, takich jak kradzieże. „Ofiarami tych brutalnych rozpytań, które poprzedzają formalne przesłuchanie, są na ogół osoby słabsze, mniej wykształcone, które nawet nie wiedzą, że mają prawo do skorzystania z pomocy prawnej” – mówił rzecznik. Postulował wprowadzenie do kodeksu karnego definicji przestępstwa tortur, tak aby funkcjonariusze byli świadomi za co odpowiadają. „Jest różnica między odpowiedzialnością za tortury a odpowiedzialnością za przekroczenie uprawnień czy za znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności” – przekonywał. W opinii rzecznika używanie paralizatora powinno być dokumentowane tak jak użycie broni palnej.

W swoim wystąpieniu rzecznik praw obywatelskich poruszył m.in. kwestie dotyczące uciążliwych inwestycji, takich jak linie energetyczne, farmy wiatrowe czy fermy hodowlane; bezpłatnej pomocy prawnej; bezdomności; osób z niepełnosprawnościami; kredytów walutowych; współpracy transgranicznej w sprawach opieki nad dziećmi z rodzin mieszanych.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito