Narzędzia:

49. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja  1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3


1.

Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 18331845
Druki senackie: 617617 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 617uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1833, 1845

druki senackie nr 617, 617 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Ustawa ma na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek porzucenia (jeśli armator pozostawił marynarza bez środków utrzymania lub nie wypłaca wynagrodzenia za pracę przez co najmniej 2 miesiące), śmierci lub uszkodzenia ciała bądź choroby marynarzy oraz określa koszty i osoby odpowiedzialne za ich pokrycie w zakresie repatriacji porzuconych marynarzy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 12 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 17 października 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 17 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 617 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Senat w dniu 10 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1879
Druki senackie: 618618 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 618uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

druk sejmowy nr 1879

druki senackienr 618, 618 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

Ustawa ma na celu wydłużenie okresu zawieszenia stosowania ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej na 2018 rok. W wyniku tego ustawa byłaby stosowana od dnia 1 stycznia 2019 r., a podatek nie byłby pobierany przez cały 2018 rok. Konieczność przedłużenia zawieszenia stosowania przepisów podyktowana jest ryzykiem wydłużonego czasu rozpatrywania skargi Polski na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 12 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 października 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 19 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 618 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Senat w dniu 10 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1877do druku 1877do druku 1877do druku 18771925
Druki senackie: 629 A629
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 629uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

druki sejmowe nr 1877, do druku nr 1877, 1925

druki senackienr 629, 629 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa wprowadza obowiązek składania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego corocznego sprawozdania o tych podatkach. Sprawozdanie ma być składane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Wprowadzenie takiego obowiązku ma wpłynąć na prowadzenie polityki podatkowej, zwłaszcza w zakresie projektowania zmian w tym obszarze.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 629 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Warzocha

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1905do druku 190519601960 A
Druki senackie: 640640 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 640uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1905, do druku nr 1905, 1960, 1960-A

druki senackienr 640, 640 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Środowiska.
 

Regulacje ustawy zmierzają do prawnego zabezpieczenia interesu odbiorców usług przez ustanowienie niezależnego i specjalistycznego organu regulacyjnego, który sprawować będzie dodatkowy nadzór nad ustanawianiem cen i opłat za świadczenie usług oraz jednolitych warunków prowadzenia działalności w tym zakresie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 640 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

Mniejszość komisjiwnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą wniosku mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 8 w zakresie art. 24c ust. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017”

Senat w dniu 10 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1849do druku nr 18491885
Druki senackie: 616616 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 616uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017”.

druki sejmowe nr 1849, do druku 1849, 1885

druki senackie nr 616, 616 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa dotyczy przesunięcia terminu zakończenia Programu z roku 2017 na rok 2019.

 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 12 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 17 października 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 19 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 616 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.

 


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Senat w dniu 10 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1676do druku 1676do druku 167618581858 A
Druki senackie: 619619 A619 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 619uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

druki sejmowe nr 1676, do druku 1676, 1858, 1858-A

druki senackie nr 619, 619 A, 619 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Na podstawie nowelizacji sądy opiekuńcze będą mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu, które może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu (przed jego formalnym rozpoczęciem) oraz na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych. Po zmianach, kuratorzy sądowi – na zlecenie sądu – będą mogli również przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach dotyczących zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej bez jej zgody.

 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 12 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 17 października 2017 r. skierował ustawę do:

  Komisji Ustawodawczej,

  Komisji Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 619 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Mioduszewski.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 619 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

 

 


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Senat w dniu 10 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Druki senackie: 559559 S559 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 559u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

druki senackie nr 559, 559 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniona została senator Aleksander Szwed.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Projekt ma na celu skuteczniejszą ochronę praw wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2017 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 października 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 559 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Senat w dniu 10 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Druki senackie: 480480 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 480u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

druki senackie nr 480, 480 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.
 

Celem projektu ustawy jest przyznanie dzieciom matek, pozbawionych wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, urodzonych w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia lub których matka w okresie ciąży przebywała w takich miejscach, uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 kwietnia 2017 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 października 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 480 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Senat w dniu 10 listopada 2017 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy
Druki sejmowe: 1904do druku 1904do druku 1904do druku 190419591959 A
Druki senackie: 637637 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 637uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

druki sejmowe nr 1904, do druku nr 1904, 1959, 1959-A

druki senackienr 637, 637 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza instrumenty mające na celu rozwiązywanie problemów mieszkaniowych repatriantów przez m.in. zwiększenie poziomu pomocy finansowej na zakup mieszkania oraz zmianę zasad wyznaczania wysokości dotacji dla gmin. Nowela zakłada także objęcie małżonków repatriantów instytucją „uznania za repatrianta”, co w konsekwencji umożliwi im wsparcie w zakresie praw emerytalno-rentowych. Efektem noweli ma być wzrost liczby przybywających co roku do Polski rodzin repatrianckich.

 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 637 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Warzocha.

Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.


10.

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Senat w dniu 10 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1851do druku 185118991899 A
Druki senackie: 626626 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 626uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

druki sejmowe nr 1851, do druku nr 1851, 1899, 1899-A

druki senackienr 626, 626 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.
 

Ustawa ma na celu utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) mającej zapewniać szkołom podstawowym i ponadpodstawowym szerokopasmowy dostęp do Internetu wraz z usługami gwarantującymi sieciowe i teleinformatyczne bezpieczeństwo. Ustawa zakłada wykorzystanie istniejącej lub planowanej infrastruktury do budowy OSE. Finansowanie budowy i funkcjonowania OSE ma zostać pokryte ze środków budżetu państwa z możliwością wykorzystania środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 9 listopada 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 626 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 13, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.