Narzędzia:

Zapowiedzi

3 stycznia 2014 r.

3 stycznia 2014

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie poprawek do ustawy budżetowej na rok 2014. Spośród 13 zmian zaproponowanych przez branżowe komisje senackie poparto 8. Senatorowie zaakceptowali m.in. wniosek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, by 649 tys. zł przeznaczyć na wydatki rzecznika praw obywatelskich. Jako źródło tych pieniędzy wskazano środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków sądów apelacyjnych w całej Polsce. Uznanie komisji uzyskała też poprawka Komisji Kultury i Środków Przekazu, zmierzająca do zmniejszenia o 570 tys. zł kwoty dotacji i subwencji na centra kultury i sztuki i przeznaczenia tych pieniędzy na rezerwę związaną z dofinansowaniem budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Komisja budżetu poparła także zmianę zgłoszoną przez jej przewodniczącego senatora Kazimierza Kleinę, zgodnie z którą prawie 5 mln zł pochodzących z budżetu ministra kultury miałoby zostać przeznaczone na wydatki bieżące archiwów państwowych, m.in. na wynagrodzenia pracowników (4,2 mln zł). Poparcie uzyskała także kolejna zmiana zaproponowana przez senatora Kazimierza Kleinę, dotycząca przesunięcia ponad 5,5 mln zł z tzw. rezerwy ogólnej na wydatki prokuratur. Zasadnicza część tej kwoty byłaby przeznaczona na wynagrodzenia prokuratorów i asesorów. Poparto także wspólny wniosek senatorów Kazimierza Kleiny i Janusza Sepioła, by 3 mln zł przeznaczyć na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży. Pieniądze te miałyby pochodzić ze zmniejszenia wydatków Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zgodnie z inną poprawką przewodniczącego komisji budżetu, 500 tys. zł z budżetu miałoby zostać przeznaczone na wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych. Akceptacji komisji budżetu nie uzyskała natomiast zmiana zaproponowana przez komisję praw człowieka, by 100 mln zł przeznaczyć na nową rezerwę związaną z realizacją ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.
W ustawie budżetowej, uchwalonej przez Sejm, założono, że deficyt budżetowy w 2014 r. ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. zł. Przewidziano, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie ponad 5 mld zł. Podobnie jak w ubiegłych latach, zamrożony ma zostać fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Zasada ta ma nie dotyczyć sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14% rocznie, tak, aby w latach 2013–2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30%. Przygotowując projekt budżetu, rząd założył, że PKB wzrośnie w 2014 r. o 2,5%, a inflacja wyniesie 2,4%; wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,5%, zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 0,1%, a spożycie prywatne wzrośnie o 4,6%.