Narzędzia:

Zapowiedzi

19 czerwca 2013 r.

19 czerwca 2013

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, uchwalonej na podstawie przedłożenia rządowego. Jak poinformował wiceminister sprawiedliwości Jacek Kołaczyński, ma ona na celu zapewnienie zgodności przepisów art. 165 § 2 i art. 11355 § 1 kodeksu postępowania cywilnego z postanowieniem zawartym w art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyrażającym zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Zgodnie z nowelizacją, nadanie pisma procesowego na poczcie w dowolnym kraju Unii Europejskiej E będzie równoznaczne ze złożeniem go w sądzie. Do uzupełnienia zapisów w polskim kodeksie postępowania cywilnego wezwała nasz kraj Komisja Europejska, która dostrzegła ich niezgodność z prawem unijnym. Chodzi o zrównanie skutków złożenia pisma procesowego w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w Polsce i placówce pocztowej operatora świadczącego usługi pocztowe w innym państwie Unii Europejskiej. W obu wypadkach oddanie pisma będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Obecnie taki skutek dotyczy wyłącznie pism oddanych w polskiej placówce pocztowej. Nowelizacja zakłada też, że jeśli strona postępowania nie ma adresu w Polsce lub innym państwie członkowskim UE i nie ustanowiła zamieszkałego w Polsce pełnomocnika do prowadzenia sprawy, to musi wskazać pełnomocnika do doręczeń na terenie naszego kraju.

Odpowiadając na pytanie senatora Bohdana Paszkowskiego, wiceminister Jacek Gołaczyński zauważył, że pomimo zwiększonego ryzyka przedłużenia postępowania sądowego regulacjapozwoli na lepszą realizację prawado sądu, gdyż obywatel polski przebywający w innym państwie członkowskim będzie mógł tam skutecznie złożyć pismo procesowe.

Podczas posiedzenia Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się również z „Informacją na temat działalności Policji, określonej w art. 19 ust. 1–21 ustawy o Policji, w tym informacji i danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy – za 2012 rok”. Jak poinformował m.in. wiceminister spraw  wewnętrznych Marcin Jabłoński, w 2012 r. zarządzono 5724 kontrole operacyjne (w 2010 r. – 8053, a w 2011 r. – 6807), w tym 4307 kontroli w tzw. trybie zwykłym oraz 920 kontroli w wypadkach niecierpiących zwłoki.

W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o przyczyny spadku w 2012 r. ogólnej liczby zarządzonych kontroli operacyjnych, o termin na udzielenie zgody przez sąd na zarządzenie kontroli, a także o wybór organu zarządzającego kontrolę, rodzaje kontroli i czas ich przeprowadzania.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne (P8-07/13), wniesionej przez Izbę Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek w Toruniu oraz Aleksandrę W. z Węgrowa. Postulat zawarty w tej petycji dotyczy podjęcia prac nad inicjatywą ustawodawczą,mającą na celu zmianę ustawy – Prawo farmaceutyczne dotyczącą wykazu produktów leczniczych (art. 71 ust. 3), zwiększenia zakresu czynności technika farmaceutycznego (art. 91 ust. 1), a także zakazu prowadzenia programów lojalnościowych, kart stałego klienta i kart rabatowych (art. 94a i 129b). Senatorowie jednogłośnie poparli propozycję senatora Bohdana Paszkowskiego, aby ze względu na złożoną, specjalistyczną tematykę, której dotyczy wniosek,skierować petycjędo Komisji Zdrowia z prośbą o przedstawienie opinii w tej sprawie.

Podczas posiedzenia rozpatrzono petycję dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy o waloryzacji emerytur i rent byłych żołnierzy zawodowych (P8-08/13). Po zapoznaniu się z zawartymi w niej postulatami postanowiono nie podejmować prac nad nią. Petycję wniósł Stanisław W., który argumentował, że prawo do świadczenia emerytalnego nabył na mocy ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin z określonym mechanizmem jego waloryzacji, co w rozumieniu art. 64 ust. 2 konstytucji jest prawem majątkowym. Senatorowie,powołując się m.in. na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 1999 r., uznali, że zmiana reguł waloryzacji emerytur i rent wojskowych nie stanowiła nieuprawnionej ingerencji ustawodawcy.

Na zakończenie posiedzenia kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz podała podstawowe informacje, które zostaną zawarte w rocznym sprawozdaniu z prac nad petycjami rozpatrzonymi przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2012 r. Senatorowie zasugerowali potrzebę dołączenia do sprawozdania informacji na temat dalszych losów projektów senackich, które powstały na podstawie petycji rozpatrzonych przez komisję.