Narzędzia:

Zapowiedzi

5 września 2005 r.

5 września 2005

Odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego podsumowujące jej czteroletnią pracę na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz służb publicznych.

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji senator Wiesław Pietrzak, który przedstawił sprawozdanie z czteroletniej kadencji oraz podziękował senatorom za kilkuletnią współpracę. W posiedzeniu wzięli również udział: marszałek Longin Pastusiak, minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński, przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, a także dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych.

Senator W. Pietrzak wręczył pamiątkowe ryngrafy senackie szefom resortów: MSWiA Ryszardowi Kaliszowi oraz obrony narodowej J. Szmajdzińskiemu, a także kierownikowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministrowi Janowi Turskiemu.

Minister obrony narodowej J. Szmajdziński w swoim wystąpieniu odniósł się do podejmowanych przez komisję działań na rzecz budowania dobrego wizerunku Sił Zbrojnych RP. Podziękował za intensywne wsparcie realizacji procesów transformacyjnych SZ RP oraz za zainteresowanie udziałem polskich żołnierzy w misjach i operacjach wojskowych.

Minister J. Szmajdziński wręczył marszałkowi L. Pastusiakowi Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, przewodniczącemu komisji senatorowi W. Pietrzakowi pamiątkową szablę, a ryngrafy MON - wiceprzewodniczącym komisji senatorom Józefowi Dziemdzieli i Lesławowi Podkańskiemu. Medalem Pro Memoria, przyznawanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych żyjącym żołnierzom II wojny światowej, ofiarom represji tamtych czasów oraz osobom w dowód wdzięczności za utrwalanie pamięci o czynie zbrojnym narodu polskiego, wyróżnieni zostali: marszałek L. Pastusiak i wicemarszałek Jolanta Danielak oraz senatorowie - Jerzy Adamski, Maria Berny, Grzegorz Niski, W. Pietrzak, L. Podkański, Andrzej Spychalski oraz minister J. Szmajdziński.

Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności komisji w V kadencji Senatu RP. Sprawozdanie zawiera szczegółowe omówienie wszystkich sfer aktywności komisji. Jak podkreślono w podsumowaniu, decyzja Senatu powołująca komisję, która zakresem swojej działalności obejmowała sferę bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, była trafna, ponieważ odzwierciedla to charakter współczesnych zagrożeń. Stwierdzono także z zadowoleniem, że postulaty kierowane do różnych instytucji państwowych w stanowiskach i opiniach przyjmowanych przez komisję były w większości realizowane.

Ponadto podkreślono, że w zakresie działalności legislacyjnej komisja z powodzeniem wprowadziła do rozpatrywanych ustaw wiele poprawek, które zapobiegły wejściu w życie wadliwych przepisów utrudniających realizację celów przyjętych w ustawach, bądź też porządkowały całe obszary spraw istotnych dla działalności państwa w sferze obronności i bezpieczeństwa.