Narzędzia:

Głosowania w dniu 19-10-2017 na 48. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 20
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 12:49:58 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce

Wniosek o przyjęcie projektu

4 17:11:33 nie głosował Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

5 17:13:47 nie głosował Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 17:14:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 17:19:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Poprawka 1

8 17:20:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Poprawka 2

9 17:20:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Poprawka 3

10 17:21:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

11 17:22:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Poprawka 1, 7

12 17:23:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Poprawka 2

13 17:23:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Poprawka 3

14 17:23:49 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Poprawka 4

15 17:24:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Poprawka 5

16 17:24:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Poprawka 6

17 17:24:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

18 17:25:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 17:26:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 17:27:06 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 17:28:27 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 17:29:57 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Wniosek o odrzucenie projektu