Narzędzia:

Głosowania w dniu 01-02-2019 na 72. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 2 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 20:15:58 za Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 20:18:30 wstrzymał się Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 20:24:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 20:25:59 za Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 20:28:12 za Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

6 20:28:47 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 20:29:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 20:31:46 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 20:32:32 za Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Poprawka 1

10 20:33:10 za Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Poprawka 2

11 20:33:34 za Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Poprawka 3

12 20:33:52 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką