Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-02-2019 godz. 20:15:58

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18