Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
85 1 2019-09-25 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

83 1 2019-07-31 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Sprawozdanie mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 1 2019-05-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2019-05-09 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej – Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

78 1 2019-05-08 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

76 2 2019-04-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

76 2 2019-04-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

72 1 2019-02-01 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Dyskusja

67 2 2018-11-22 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

66 2 2018-10-25 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

65 2 2018-09-27 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 39. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

64 2 2018-07-25 Punkt 2. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

63 1 2018-07-10 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury

62 1 2018-06-27 Punkt 36. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2018-06-27 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2018-06-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Dyskusja

58 1 2018-03-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2018-03-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 3 2017-12-21 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

53 2 2017-12-20 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

53 2 2017-12-20 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Dyskusja

52 3 2017-12-14 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Dyskusja

52 3 2017-12-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

52 2 2017-12-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

48 2 2017-10-19 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

47 4 2017-09-27 Punkt 22. porządku obrad: informacja Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Zapytania i odpowiedzi

47 2 2017-09-22 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

47 1 2017-09-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 3 2017-07-14 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

43 1 2017-06-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

40 1 2017-04-26 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Dyskusja

37 2 2017-03-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

37 1 2017-03-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2017-03-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

36 2 2017-03-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2017-02-01 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

32 3 2016-12-15 Punkty 24. i 25. porządku obrad: ustawa – Prawo oświatowe; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (cd.)

Dyskusja

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2016-11-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

26 1 2016-09-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

20 2 2016-06-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2016-06-08 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2016-06-08 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

14 2 2016-04-07 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2016-03-09 Punkt 3. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2016-02-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

9 2 2016-01-29 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2015-12-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2015-12-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

6 2 2015-12-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cd.)

Dyskusja (cd.)

6 1 2015-12-22 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2015-12-17 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2015-12-17 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

2 2 2015-11-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi