Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
185 17.10.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1319, druki sejmowe nr 3755 i 3816).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1319 A).
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

184 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 184), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 341)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk senacki nr 1318, druki sejmowe nr 3761 i 3785).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1318 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

183 17.10.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druk senacki nr 1326, druk sejmowy nr 3788).
  Komisja wnosi o przyęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1326 A).

retransmisja posiedzenia

182 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 182), Komisji Infrastruktury (nr 187)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 1327, druk sejmowy nr 3813).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1327 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia
 

181 24.09.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1299, druki sejmowe nr 3753 i 3806).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1299 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

180 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 180), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 221)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 1301, druki sejmowe nr 3697, 3782 i 3782-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1301 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

179 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 173), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 179)
 1. Rozpatrzenie ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1300, druki sejmowe nr 3718 i 3802).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1300 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

178 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 178), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 189)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk senacki nr 1304, druki sejmowe nr 3771 i 3826).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1304 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

177 31.08.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1291, druki sejmowe nr 3714 i 3798).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1291 A).

retransmisja posiedzenia

176 29.08.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 176), Komisji Infrastruktury (nr 181)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 1284, druki sejmowe nr 3580, 3688 i 3688-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1284 A).

retransmisja posiedzenia